Трудово-правна консултация

05.10.2022

КАКВА Е ЗАКРИЛАТА ПРИ УВОЛНЕНИЕ НА БРЕМЕННИТЕ?

Бременните работнички и служителки са най-защитената категория служители по българското законодателство.

Основанията, на които работодателят не може да уволни бременна работничка/служителка, са:

 • при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
 • при намаляване на обема на работа;
 • при спиране на работа за повече от 15 работни дни;
 • при липса на качества за ефективно изпълнение на работата;
 • когато не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа;
 • при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, освен в случаите на чл. 69в от КСО; при навършване на 65-годишна възраст – за професори, доценти и доктори на науките, освен в случаите на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование;
 • когато й е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от КСО (чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ);
 • когато трудовото правоотношение е възникнало, след като е придобила и упражнила правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
 • когато трудовото правоотношение е възникнало с работник или служител, след като му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от КСО;
 • при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако не отговаря на тях.

В случай, че работодателят не спази закрилата по закон на бременна работничка или служителка (например ако уволни бременната служителка на основание, на което законът не позволява, или я уволни дисциплинарно, но без разрешение на инспекция по труда), то уволнението е незаконно само на това основание.

При незаконно уволнение служителката може да претендира и обезщетение за оставане без работа за не повече от 6 месеца, като обезщетението ще се изчисли на база брутното трудово възнаграждение, получено за последния пълен отработен месец.

Само за допълнение ще отбележим, че работничка или служителка, която ползва отпуск поради бременност и раждане, може да бъде уволнена само на основание прекратяване на предприятието.

Съгласно Кодекса на труда бременна работничка или служителка може да бъде уволнена с предизвестие само на следните основания:

 • при закриване на предприятието;
 • при отказ да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;
 • когато заеманата от служителката длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;
 • при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор;

Бременната служителка може да бъде уволнена и без предизвестие при задържане за изпълнение на присъда и при дисциплинарно уволнение. В последния случай (дисциплинарно уволнение) работодателят е длъжен да изиска разрешение от Инспекция по труда.

Справка:

чл. 333, ал. 5 от Кодекса на труда