Консултантски център – гр. Берковица, ул. Атанас Кюркчиев № 1, блок „Ком“, етаж 0

г-жа Людмила Филипова, директор на консултантския център

Работно време:

през зимния период (от 1 ноември до 31 март) понеделник – петък от 16:00 ч. до 18:00 ч.

през летния период (от 1 април до 31 октомври) понеделник – петък от 17:00 ч. до 19:00 ч.

Телефон: 0890943741

e-mail: berkpro.robg@abv.bg

 

Консултантски център – гр. Крайова, ул. Jiețului № 21,

в сградата на Библиотека на окръг Долж "Александру и Аристия Аман"

г-н Лучан Диндирика – директор на консултантския център

Работно време:

понеделник – петък от 8:00 ч. до 16:00 ч.

27.10.2021

ТРУД ПО ВРЕМЕ НА COVID-19. ПРАКТИЧНИ ЮРИДИЧЕСКИ СЪВЕТИ

Вижте практическите съвети за най-честите въпроси относно работата по време на COVID-19

 1. КОГА МИ ТРЯБВА ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ ЗА РАБОТА?

Съгласно заповед Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването, работодателите в лечебните заведения за болнична помощ, комплексните онкологични центрове, диализните центрове, хосписите и домовете за възрастни хора организират работния процес, като допускат до работа само служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Според същата заповед, контролът по изпълнение на въведените противоепидемични мерки се извършват от инспектори/служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Следователно, работите в:

 • в лечебни заведения за болнична помощ
 • комплексни онкологични центрове
 • диализни центрове
 • хосписи и домове за възрастни хора
 • или сте инспектор/служител, който контролира изпълнението на въведените противоепидемични мерки,

ще бъдете допускати до работа само с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

 

 1. МОЖЕ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЯТ МИ ДА МЕ ЗАДЪЛЖИ ДА СЕ ВАКСИНИРАМ?

Както е известно на всички, ваксинирането срещу коронавирус (или срещу каквато и да е друго заболяване) е доброволно и право на всеки човек е да направи личен избор. Личният избор може да бъде продиктуван от всякакви причини – здравословни, религиозни, семейни, професионални и всякакви други причини, които са обективни или субективни и никой няма право да оказва влияние чрез натиск върху тях.

Правото на труд е уредено от редица международни, европейски и национални закони, като това право абсолютно никъде не е обвързано с решението на гражданите и предприетите от тях действия за ваксиниране или не.

 

 1. РАБОТОДАТЕЛЯТ КУПУВА ПОСОБИЯТА ЗА БОРБА С COVID-19

Работодателят няма законовото право и не следва да прави удръжки от трудовото възнаграждение за подобни цели. Налагането на подобни „удръжки“ е грубо нарушение на трудовото законодателство.

В Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) законодателят е регламентирал общите задължения на работодателя относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и те са:

 • Да осигури здравословни и безопасни условия на труд в обекти, производства, процеси, дейности, работни места и при работното оборудване още с проектирането, изграждането (реконструкцията, модернизацията) и въвеждането им в експлоатация;
 • Да подава годишна декларация в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата година;
 • Да осигури на своите работници и служители медицинско обслужване от служба по трудова медицина;
 • Да учреди комитет или група по условия на труд в предприятието или организацията и в техните структурни звена
 • Да организира първоначално и ежегодно обучение на членовете на комитетите и групите по условия на труд;
 • Да осигури на всеки работещ подходящо обучение по здравословни и безопасни условия на труд;
 • Да направи оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите;

Всички разходи, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, са за сметка на работодателя.

Служителят има право да откаже изпълнението или да преустанови работата, когато възникне сериозна и непосредствена опасност за живота/здравето му, за което уведомява прекия си ръководител незабавно.

 

 1. ИМАМЕ ПРАВО НА ОТПУСКА ПОРАДИ COVID-19

Когато поради обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 4 месеца трудов стаж.

Както е видно от разпоредбите в закона, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 4 месеца трудов стаж. Това право може да се реализира, при следните обективни предпоставки:

– обявено извънредно положение;

– обявена извънредна епидемична обстановка;

заповед на работодателя за преустановяване работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители;

заповед на държавен орган за преустановяване работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители.

В закона също е уредено, че работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по искане на:

 1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
 2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
 3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
 4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;
 5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
 6. трудоустроен работник или служител;
 7. работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването.

Законодателят урежда също, че времето, през което се ползва този отпуск се признава за трудов стаж.

Обърнете внимание, че законът не е установил кой платен годишен отпуск се предоставя – дали за текущата година или такъв, който не е бил ползван в предходни години. Това е въпрос на преценка от страна на работодателя.

 

 1. НЕ МОГАТ ДА НИ УВОЛНЯТ, АКО ИМАМЕ COVID-19

В закона в уточнено, че работодателят не може да връчи заповед за уволнение към момент, в който работник или служител е започнал ползването на разрешения му болничен. Закрилата на работника или служителя обаче не е приложима в случаите, когато, дори и да е бил в разрешен отпуск според издадения му болничен лист, работещият се е явил на работното си място, не е представил издадения болничен лист и не е уведомил работодателя, че се намира в надлежно разрешен отпуск поради болест.

Основанията, при наличието на които работодателят прекратява трудовия договор на работника или служителя с предизвестие, са регламентирани в Кодекса на труда. Правото на работодателя да прекрати трудовия договор с предизвестие означава, че той дължи предизвестие на работника или служителя.

Има случаи, в които работодателят не може да отправи предизвестие до работника или служителя – по време на ползването на отпуск, независимо от вида на отпуска (платен годишен, неплатен, поради временна неработоспособност и т.н.) или в други случаи, в зависимост от статута на работника или служителя (майка на дете до 3-годишна възраст, трудоустроен и др.), без да е дадено предварително разрешение на инспекцията по труда. В тези случаи се прилага закрилата при уволнение по Кодекса на труда.

 

 1. КАКВО ДА НАПРАВИМ, АКО СЕ ЗАРАЗИМ С COVID-19 НА РАБОТА?

Ако сте заразени с COVID-19, трябва незабавно да съобщите на работодателя си за неработоспособността си и да представите болничен лист за очакваната продължителност на заболяването. За да намалите разпространението на вируса, би било добре да информирате не само работодателя, но и колегите си за инфекцията.

Ако сте били в контакт със заразен човек, изяснете възможно най-бързо, дали трябва да бъдете поставен под карантина. Ако е необходимо да отсъствате от работа поради подозрение за зараза с COVID-19, отново трябва незабавно да уведомите Вашия работодател и да му представите удостоверение за неработоспособност.

 

 1. КОГА СМЕ „КОНТАКТНИ ЛИЦА“ НА КОЛЕГИТЕ НИ С COVID-19?

За да бъдат определени кои от колегите са близки контактни на работник или служител с COVID-19, то може да заимстваме определението, съгласно актуалната дефиниция за това на Министерството на здравеопазването. Спрямо нея може да направим извод, че близък контактен колега на работното място се определя този, който:

 1. работи в едно помещение в с работник или служител, диагностициран с COVID-19;
 • е имал директен физически контакт с негов колега с COVID-19 (напр. ръкостискане);
 • е извършил директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на свой колега с COVID-19 (напр. при опръскване при кихане, допир до използвани от работника или служителя кърпички с голи ръце);
 • е бил в директен (лице в лице) контакт с колега с COVID-19 на разстояние до 2 метра и продължителност над 15 мин.;
 • е бил в престой в затворено помещение (напр. класна стая, офис, стая за срещи и др.) с работник или служител с COVID-19 за 15 мин. или повече време и на разстояние минимум 2 метра;
 • е полагал директни медицински и други подобни грижи за работник или служител и с COVID-19 без препоръчаните лични предпазни средства или с евентуално нарушена цялост на личните предпазни средства;
 • е пътувал в самолет в близост до лице с COVID-19 (до две места във всички посоки), който е придружител при пътуване или лица, полагащи грижи, членове на екипажа, обслужващи дадения сектор, където седи заболелия (ако тежестта на симптомите при заболелия или негово преместване/движение сочи за по-голяма експозиция за близък контакт може да се определят и други или всички пътници в самолета).

При определяне на близките контактни на потвърден случай на COVID-19 на местоработата ни трябва да се има предвид всяко лице, осъществило контакт в рамките на 48 часа преди и до 14 дни след появата на симптомите при заболелия. Ако потвърденият случай е асимптоматичен, като контактен се определя всяко лице, осъществило контакт със случая в рамките на 48 часа преди до 14 дни след вземането на пробата, довела до лабораторното потвърждаване.

 

 1. ПРИЗНАВАТ ЛИ СЕ БОЛНИЧНИТЕ ДНИ ЗА ТРУДОВ СТАЖ?

Кодексът на труда предвижда случаи, при които при наличие на трудово правоотношение за определено време, през което работникът и служителят не е работил, се признава за трудов стаж.

За трудов стаж се признава и времето по трудово правоотношение, през което работникът или служителят е ползвал неплатен отпуск за временна неработоспособност (болничен).

 1. Ползваните платени отпуски независимо от тяхното основание и начина на заплащането им;

Припомняме, че работникът или служителят има право на отпуск при временна неработоспособност поради общо заболяване или професионална болест, трудова злополука, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на карантиниран член от семейството, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето

 1. Ползваните неплатени отпуски за временна неработоспособност, за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст

 

 1. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА РАБОТНИК ПРИ СМЪРТ

В Кодекса на труда е предвидено, че трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие със смъртта на работника или служителя. В случай, че лицето към момента на прекратяване на трудовия договор на посоченото основание има придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

Тъй като обезщетението е дължимо от работодателя, при прекратяване на трудовия договор при смърт на работника, работодателят дължи обезщетението за придобито право на пенсиониране на наследниците на работника/служителя след представяне от наследниците на удостоверение за наследници.

Съгласно закона, при смърт на работника или служителя преди ползването на платен годишен отпуск на наследниците му се изплаща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск пропорционално на полагащия му се платен годишен отпуск до деня на смъртта.

Според Кодекса за социално осигуряване, при смърт на осигуреното лице съпругът (съпругата), децата и родителите имат право на еднократна помощ и на наследствена пенсия.

26.10.2021

ОЩЕ СЕКТОРИ ЩЕ ПОЛУЧАТ БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ЗАРАДИ COVID-19

Управляващият орган на Оперативна Програма "Иновации и конкурентоспособност" (УО на ОПИК) предстои да изпрати допълнителни покани за сключване на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", съобщиха от оперативната програма.

Процесът на наддоговаряне с поканените за сключване на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ кандидати от приоритетните сектори - преработваща промишленост, хотелиерство и ресторантьорство и търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети, е в своя заключителен етап.

Съгласно Решението на Комитета за наблюдение на ОПИК за одобряване промени в Методологията и критериите за подбор на операции по процедурата, ако бъдат финансирани всички проектни предложения, които успешно са преминали през етапите на оценка, от приоритетните сектори, свободният ресурс ще бъде насочен към другите допустими по процедурата сектори, за които не достига наличното финансиране.

Затова предстои поетапното изпращане на покани за сключване на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до кандидати от секторите с най-много резерви съгласно публикуваните списъци с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране, а именно: строителство, транспорт, складиране и пощи, създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения, професионални дейности и научни изследвания.

На по-късен етап УО на ОПИК предвижда да изпрати покани за сключване на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до кандидатите и от останалите допустими сектори при наличието на достатъчен финансов остатъчен ресурс, посочват от оперативната програма.

25.10.2021

ПОСЛЕДЕН СРОК ЗА БЕЗПЛАТНО ПЪТУВАНЕ НА 60 ХИЛЯДИ МЛАДИ ЕВРОПЕЙЦИ ПРЕЗ 2022 Г.

До 26 октомври т.г. млади европейци между 18 и 20 години имат шанс да участват за спечелването на една от 60-те хиляди безплатни карти за пътуване през 2022 година, които се финансират по линията на проекта DiscoverEU, припомниха от пресцентъра на ЕК. Инициативата е свързана с обявяването на 2022 г. за Европейска година на младежта, затова и ЕК възнамерява да насърчи мобилността в Европа, като предлага 60 000 карти за пътуване с влак.

Това силно развитие и възможности за мобилност в Европа ще бъдат подсилени допълнително с „Еразъм+“ и с много други предстоящи инициативи във връзка с Европейската година на младежта през 2022 г.

Еврокомисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел посочи, че „инициативата DiscoverEU се завръща с по-големи амбиции за насърчаване на младите хора да разширяват кръгозора и знанията си, да натрупат нови преживявания и да срещнат други европейци, докато пътуват с влак в периода март 2022 г. - февруари 2023 г., в продължение от 1 ден до един месец.

Кръгът за кандидатстване е отворен за млади европейци, родени между 1 юли 2001 г. и 31 декември 2003 г. По изключение 19 и 20-годишните също могат да кандидатстват, след като кръговете за кандидатстване бяха отложени заради пандемията от COVID-19.

Тъй като не е ясно как ще се развива пандемията, на всички пътници ще бъдат предложени гъвкави резервации чрез нова мобилна карта за пътуване. Датата на заминаване може да бъде променена до момента на заминаване. Мобилната карта за пътуване е валидна една година. Комисията съветва всички пътуващи да проверяват евентуалните ограничения за пътуване на сайта ReopenEU.

Приканват се младите хора със специални нужди също да участват в конкурса DiscoverEU. Комисията ще им предостави информация и съвети и ще покрие разходите за специална помощ като придружител, куче водач и др.

Победителите в конкурса могат да пътуват самостоятелно или в група от максимум 5 души (всички в рамките на допустимата възрастова група). За да се развият устойчивите пътувания и по този начин да се подкрепи Европейският зелен пакт, участниците в DiscoverEU ще пътуват предимно с влак. За да може обаче да се гарантира широк достъп из целия ЕС, участниците могат да използват алтернативни видове транспорт, като например автобуси, фериботи или по изключение самолети. Това ще позволи участието и на младежи, които живеят в отдалечени райони или острови.

За всяка държава членка са заделени определен брой карти за пътуване въз основа на дела на нейното население от общото население на Европейския съюз.

Комисията постави началото на DiscoverEU през юни 2018 г. след предложение на Европейския парламент. Тя беше официално интегрирана в новата програма „Еразъм+“ за периода 2021—2027 г.

DiscoverEU свързва хиляди млади хора, изграждайки общност в цяла Европа. Участници, които никога не се бяха срещали преди, се свързаха чрез социалните медии, размениха си практически съвети или предложиха наблюдения и идеи за конкретни места, сформираха групи за пътуване от град до град или си гостуваха.

През 2018—2019 г. са кандидатствали 350 хиляди младежи за общо 70 000 налични карти за пътуване - 66 % от кандидатите пътуваха за първи път с влак извън държавата си на пребиваване. За мнозина това бе също първият път, когато пътуват без своите родители или придружаващи възрастни лица, като болшинството от тях посочват, че този опит им е позволил да станат по-независими. Опитът в рамките на DiscoverEU им е позволил да разберат по-добре другите култури и европейската история. Чуждоезиковите им умения също са се подобрили по време на пътуването. Две трети от участниците заявяват, че не биха могли да покрият разходите за картата за пътуване без помощ по DiscoverEU.

От 2018 г. насам предишни и бъдещи пътници от DiscoverEU образуват разнообразна и ангажирана общност, която се среща онлайн и офлайн, за да сподели своите преживявания.

Участниците се приканват да станат посланици на DiscoverEU с цел да популяризират инициативата. Те се насърчават също така да се свържат с други пътуващи на официалната онлайн група DiscoverEU, за да споделят преживявания и да обменят съвети, най-вече във връзка с културните особености и начините за устойчиво пътуване с помощта на цифрови технологии.

За да кандидатстват, допустимите кандидати трябва да участват във викторина с общи въпроси за Европейския съюз и други инициативи на ЕС, насочени към младите хора. С допълнителен въпрос кандидатите се приканват да познаят колко души ще кандидатстват в този кръг. Колкото по-близо е предположението до верния отговор, толкова повече точки получава кандидатът. Това ще позволи на Комисията да класира кандидатите. Комисията ще предложи карти за пътуване на кандидатите съгласно тяхното класиране и до изчерпване на наличните билети.

25.10.2021

ТЕХНИКИ ЗА УСПЕХ: СЕДЕМ СТРАТЕГИИ, КОИТО ЩЕ ВИ ПОМОГНАТ ДА ЖИВЕЕТЕ С НЕЯСНОТАТА

Какво трябва да правим, когато чувстваме, че нищо не е под контрол?

Да се живее с толкова много несигурност е трудно. Хората жадуват информация за бъдещето по същия начин, по който жадуват първични неща, като храна, секс и т.н.

Нашите мозъци считат неяснотата за заплаха и се опитват да ни защитят, като намаляват способността ни да се концентрираме върху каквото и да било друго, освен върху създаването на сигурност.

Понякога, а може би винаги, обаче е по-ефективно за нас да не опитваме да създаваме сигурност. Макар еволюцията да е подготвила нашите мозъци, така че да се съпротивляват на несигурността, ние не можем никога да знаем наистина какво ще ни донесе бъдещето.

И по време на невероятни ситуации, като пандемията, която повлия сериозно на ежедневния ни начин на живот и унищожи най-добре изготвените ни планове, ние трябва да се научи да живеем с неяснотата, пише в Greater Good Кристин Картър, автор и социолог.

“Несигурността е единственото сигурно нещо,” казва математикът Джон Алън Паулос. “Да знаем как да живеем с несигурността е единствената ни сигурност.”

И така, как да се справяме по възможно най-добрия начин, когато усещаме, че всичко е извън контрол?

Ето седем стратегии за това:

 1. Не се съпротивлявайте

Няма съмнение, в момента преминаваме през труден период.

Ако обаче се съпротивляваме на настоящата реалност, това няма да ни помогне да се възстановим, да се учим, да израстваме и да се чувстваме по-добре. Иронията е, че съпротивлението удължава болката и трудностите ни, като засилва емоциите, които изпитваме.

Има алтернатива.

Вместо да се съпротивляваме, можем да практикуваме приемане. Проучване на психолога Кристин Неф и нейни колеги показва, че приемането - и по-конкретно самоприемането, е противоинтуитивната тайна към щастието. Приемането е справяне с живота такъв, какъвто е, и продължаване напред.

Тъй като приемането ни позволява да виждаме ситуацията в настоящия момент, това ни освобождава да продължим напред, вместо да останем парализирани или неефективни от несигурността или страха.

За да практикуваме приемане, ние се отказваме от нашето съпротивление на проблемна ситуация и от нашите емоции относно ситуацията. Например, може да смятате брака си за особено предизвикателство в момента. Вместо обаче да критикувате или да обвинявате партньора си - две тактики, които са свързани със съпротивата, можете да приемете спокойно вашия брак такъв, какъвто е в момента.

Това не означава, че няма да изпитвате разочарование или тъга относно състоянието на нещата. Голяма част от приемането е да приемем как се чувстваме по отношение на трудните обстоятелства и хора в живота ни. Ако обаче позволим на брака си да бъде такъв, какъвто е в момента, и отчетем нашите чувства, това ни поставя в по-добра позиция да продължим напред.

За да е ясно, приемането не е същото като отказа. Да приемеш една ситуация не означава, че тя никога няма да се подобри. Ние не приемаме, че нещата ще останат същите завинаги; приемаме само това, което се случва в момента.

Ние можем да полагаме усилия, за да направим брака си по-щастлив, докато в същото време позволяваме реалността, която е в момента. Тези отношения са сложни. Може би положението ще се подобри, а може би не.

Практикуването на приемане в условията на трудности е тежко, но това също така е най-ефективният начин човек да продължава напред.

 1. Инвестирайте в себе си

Най-добрият ресурс, с който разполагате в момента, за да дадете своя принос към света, сте вие. Когато този ресурс е изчерпан, вашият най-ценен активи е повреден. С други думи – когато не инвестираме достатъчно в тялото, ума или духа си, ние унищожаваме най-важните си инструменти за това да водим възможно най-добър живот.

Ние, хората, не се справяме добре, когато отлагаме грижите за себе си. Ние трябва да поддържаме отношенията, които ни създават усещане за връзка и значение; ние трябва да се наспиваме достатъчно и да си почиваме, когато сме изморени; и трябва да прекарваме време в забавления и игри, просто заради радостта от това.

Не бъркайте грижата за себе си с егоизъм. Егоизмът е фокусиране върху самия себе си. Егоистите често визират себе си, като използват думи, като аз, мен и мое. Те преследват неприсъщи цели, като запазване на младежки външен вид или изграждане на определен образ в социалните медии.

Те често искат повече пари, слава или одобрение от страна на другите. Този тип фокусиране върху самия себе си е свързан със стрес, тревожност, депресия и здравословни проблеми, като сърдечни болести. Така че Картър определено не препоръчва егоизма, а грижа за себе си личностно израстване.

 1. Намирайте здравословни начини да се успокоявате

Един от най-важните начини, по които можем да инвестираме в себе си, е като се успокояваме по здравословни за нас начини. Ако искаме да бъдем гъвкави, ние трябва да се чувстваме в безопасност. Когато сме несигурни или в опасност, нашият мозък се опитва да ни спаси, като активира системите за отделяне на допамин. Този допаминов прилив ни насърчава да търсим награди, което прави изкушенията още по-изкушаващи.

Мислете за това сякаш мозъкът ви ви тласка към нещо, което ви успокоява, като чаша вино вместо разумен час за лягане. Или цяла купа с кексчета. Или някой и друг артикул в количката ви при онлайн пазаруване.

Вместо обаче да прибягваме към социалните медии, некачествената храна, алкохола или разходите, за да успокоим разклатените си нерви, ние се справяме по-добре, когато можем да се успокояваме по по-здравословни начини.

Направете си списък със здравословни начини за успокояване. Можете ли да си сложите маска и да излезете сами или на разходка с някого? Да си насрочите обаждане с приятел? Да помислите за какво сте благодарни? Да си позволите да подремнете? Да изгледате забавно видео в YouTube?

Тези неща може да изглеждат малки, но ни дават възможност да бъдем хората, които искаме да бъдем.

 1. Не вярвайте на всичко, което мислите

Вероятно най-важната тактика за намаляване на стреса, която Картър казва, че е научила, е да не вярва на всичко, което мисли. Във времена на несигурност е особено важно да не вярвате на мисли, които ви насочват към възможно най-лошия сценарий.

Разбира се, обмислянето на възможно най-лоши сценарии може да е от полза с цел активното избягване на катастрофа. Когато обаче вярваме на тези стресиращи мисли ние имаме склонност да реагираме емоционално сякаш възможно най-лошият сценарии вече с случва в живота, а не само в главите ни. Ние тъжим за неща, които всъщност не сме изгубили и реагираме на събития, които всъщност не се случват. Това ни кара да се чувстваме под заплаха, изплашени и не в безопасност, когато просто вярваме на мислите си.

Вместо да се хващаме на всяка стресираща мисъл, можем активно да си представяме и най-добрият възможен сценарий. Това се противопоставя на естествената ни склонност да преувеличаваме рисковете и негативните последици.

 1. Обръщайте внимание

Противоположното на несигурността не е сигурността, а присъствието. Вместо да си представяте страшно и неясно бъдещe, e по-добре да използвате вниманието си. Всеки път, когато си миете ръцете, може да си задавате въпроса: Как се справяш в момента?

Отбелязвайте какво емоции изпитвате и къде в тялото си изпитвате тези емоции.

Дори и когато чувстваме, че нищо не е под контрол, можем да контролираме на какво да обръщаме внимание. Можем да изключим известията си, за да попречим на случващото се в социалните медии и в новините да отвлича вниманието ни. Можем да се откажем от размишленията и негативните си фантазии, като обръщаме внимание на това, което се случва в нашия вътрешен свят, точно тук и точно сега в настоящето.

Обръщането на внимание на това, което се случва вътре в нас по всяко време, пречи на външната реалност да определя вътрешната ни истина. Това ни позволява да култивираме спокойствие, непредубеденост и да контролираме начина, по който реагираме.

 1. Спрете да търсите някой, който да ви спаси

Когато се държим така, сякаш сме безсилни, ние попадаме в капана на разкази, които ни карат да се чувстваме ядосани и безпомощни. Тогава започваме да се надяваме, че други хора ще ни избавят от нашето нещастие.

Въпреки че усещането другите да ни обръщат внимание е добро, повечето спасители, всъщност, не помагат реално. Нашите приятели може да искат да ни спасят, защото когато помага на други човек се чувства добре и техните намерения може да са благородни.

Емоционално подкрепящите приятели (или терапевтите) гледат на нас като на способни да се справим със собствените си проблеми. Те задават въпроси, които ни помагат да се фокусираме върху това, което наистина искаме, а не върху това, което не искаме.

Накратко: За да се справим най-добре с несигурността, трябва да спрем да се оплакваме. Когато спрем да се фокусираме прекалено много върху даден проблем, можем да се концентрираме върху крайния резултат, който бихме искали. Как можем да извлечем най-доброто от тази бъркотия? Какво можем да спечелим в тази ситуация?

Когато поемаме отговорност за собствения си живот, ние разменяме фалшивата сила на това да сме жертва за реална сила, която идва от създаването на живота, който искаме.

 1. Да намерите смисъл в хаоса

Ние, хората, се мотивираме най-добре от значимостта си за други хора. Ще работим по-усърдно, повече и по-добре и ще се чувстваме по-щастливи относно работата, която вършим, когато знаем, че усилията ни помагат на някой друг.

Например тийнейджърите, които осигуряват подкрепа на хора по време на кризи, се чувстват по-силно свързани с общността. Проучвания показват, че се чувстваме добре, когато можем да спрем да мислим толкова много за нас и да подкрепяме другите.

Когато видим нещо, което има нужда от подобрение, следващата ни стъпка е да установим какво можем да направим ние лично, за да бъдем част от решението.

Смисълът и целта са източници на надежда. Когато светът ни изглежда плашещ или несигурен, ако знаем какво е нашето значение за другите и имаме усещане за цел, това може да ни заземи по-добре от каквото и да било друго.

Не чакайте просто този труден период да свърши. Не се примирявайте с нещастието си, докато чакате пандемията да отслабне. Какво сте искали винаги да правите? Как се надявате, че ще завършат нещата? Как можете да живеете пълноценно в тези времена? Живейте този живот.

25.10.2021

РУМЪНИЯ ВЪРНА ВЕЧЕРНИЯ ЧАС, НАЛОЖИ ТЕЖКИ ЗАБРАНИ

Румъния връща полицейския час през нощта и налага задължителни зелени сертификати за повечето обществени места. Училищата ще бъдат затворени за две седмици. В страната бяха отчетени рекорден брой заразени и смъртни случаи от Covid-19 този месец, а болничната система е на прага на колапс.

Новите мерки ще бъдат в сила за 30 дни и предвиждат още ограничаване на движението на хората от 22:00 часа до 05:00 сутринта, затварят се магазини и ресторанти след 21:00 часа.

Зеленият сертификат е задължителен за повечето дейности и ще се изисква за влизане в молове, ресторанти, хотели, както и ако напуснете дома си след 22:00 часа. Ще се признават само сертификати, доказващи ваксинация или преболедуване. Всички публични и частни институции ще пускат само хора със зелен сертификат или с тест за COVID-19.

Само ваксинираните и преболедувалите ще имат достъп до публични затворени пространства. Изключение се прави за хранителните магазини, аптеките и религиозни храмове.

Музеи, библиотеки, кина, фитнеси, игрални зали, закрити басейни и детски центрове ще работят само през деня при максимум 30% от капацитета. Забранени са барове, клубове, дискотеки, концерти и представления. Спортните събития ще се провеждат без публика.

Задължително е и носенето на маски на открито, забраняват се сватби и други частни събития. Работодателите трябва да изпратят половината от служителите си да работят дистанционно.

Едва 1/3 от възрастното население на северната ни съседка е ваксинирано, а недоверието в държавните институции и дезинформационните кампании са в подем.

Тази седмица все пак беше отчетен ръст на ваксинациите - резултат от драматичните кадри по новините на препълнени болници и умиращи хора. В петък са извършени 86 000 имунизации с първа доза - рекорд за един ден.

25.10.2021

ОТ СТАРТА НА МЯРКАТА 60/40 СА ИЗПЛАТЕНИ НАД 1,5 МИЛИАРДА ЛЕВА

Мярката "60 на 40" си остава един от най-мащабните инструменти за ограничаване на негативното въздействие на пандемията върху пазара на труда - от нейния старт до момента са изплатени над 1,5 милиарда лева за общо 13,3 хиляди работодатели и близо 320 хиляди работници и служители.

Това се посочва в анализ на мярката и ефектите от промяната й, публикувани в последния информационен бюлетин на Националния осигурителен институт. Според изводите в анализа промените в дизайна на мярката, в сила от 1 юни 2021 г., бяха насочени към отправяне на средствата към работодателите, най-силно засегнати от икономическите последствия от пандемията.

Промените съвпаднаха с период на икономическо оживление и отчетен ръст на брутния вътрешен продукт от близо 10 процента на годишна база, пише в анализа. Независимо от промените в дизайна на мярката, не бе отчетено влошаване на показателите на пазара на труда, а точно обратното - ръст на наетите и намаляващ брой на безработните, регистрирани в Агенцията по заетостта.

От 1 юни 2021 г. бяха извършени някои основни промени в дизайна на мярката - вместо 20 на сто намаление на приходите от продажби, минималният спад на приходите от продажби, който трябва да декларират работодателите, за да получат подкрепа, беше повишен до 30 на сто; интензитетът на подкрепата бе диференциран според процента на декларирания спад на приходите от продажби. Вместо 60 на сто от осигурителния доход на всеки работник и служител, за който е допустимо да бъде получена подкрепа, интензитетът на подкрепата стана 50 на сто за предприятия, декларирали спад на приходите от продажби не по-малко от 30 на сто, и 60 на сто - за предприятия, декларирали спад на приходите от продажби не по-малко от 40 на сто.

Предварителните данни към 30 септември 2021 г. показват, че общият размер на плащанията, отнасящи се за юни и юли, е намалял до 95,4 млн. лв. в сравнение с близо 220,8 млн. лв. за април и май, т. е. има намаление на средномесечния разход съответно от 110,4 млн. лв. до 47,7 млн. лв.

Намалението на средномесечния разход се обяснява с две причини: първо, близо двойно намаление на броя на работодателите, участвали в мярката, и второ, намаление с около 27 на сто на сумата, която се пада средно на един работник и служител. От друга страна, броят на работниците и служителите (средно на работодател) се увеличава с около 15 на сто, което подсказва промени в структурата на подкрепените предприятия според числеността на работещите в тях.

В сравнение с април и май 2021 г., финансовата подкрепа за юни и юли 2021 г. намалява към всички икономически сектори. Очаквано, най-голямо намаление в абсолютен размер има в секторите, които досега получаваха най-много средства - преработваща промишленост (спад 51,4 млн. лв.), търговия (спад с 16,5 млн. лв.), транспорт, складиране и пощи (14,0 млн. лв.), добивна промишленост (спад с 13,2 млн. лв.), хотелиерство и ресторантьорство (спад с 9,0 млн. лв.).

Промяната в дизайна на мярката 60/40 не води до съществени промени в разпределението на финансовата подкрепа според големината на предприятието. През цялата 2021 г. най-голям дял от средствата са насочени към работодателите, осигуряващи 250 и повече работници и служители. Това е логично, доколкото: при тези работодатели e и най-големият дял от работните места, за които е предоставена подкрепа; осигурителният доход на работещите в големите предприятия работници и служители е по-голям, което води и до по-голям размер на подкрепата, падаща се на едно работно място, пише в анализа.

25.10.2021

УВЕЛИЧЕН Е РЕСУРСЪТ ЗА ОБУЧЕНИЯ ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ ПО ПРЧР (2021-2027)

Увеличен е ресурсът, предвиден за обучения за придобиване и усъвършенстване на дигиталните умения по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027). Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев по време на заседание на Тематичната работна група за разработване на ПРЧР и Програмата за храни и основно материално подпомагане за програмен период 2021-2027 г. Ресурсът, който ще бъде насочен към обучения за дигитални умения, е в размер на близо 400 млн. лв. „Приближаваме се до желанията на социалните партньори да осигурим един цифров преход, в който никой няма да бъде изоставен“, коментира зам.-министърът. Той припомни, че в Националния план за възстановяване и устойчивост са предвидени амбициозен обем от дейности, като над 350 млн. лв. ще бъдат насочени към обучения за придобиване на базови компетентности в дигиталното поведение.

Общият бюджет на ПРЧР (2021-2027) е 3,8 млрд. лв. За различни мерки, свързани с осигуряване на младежка заетост, ще бъдат насочени близо 680 млн. лв. Достъпът на безработни и неактивни хора ще бъде улеснен с операции, чиито бюджет за следващите години е над 678 млн. лв. За социално включване са отделени близо 1,4 млрд. лв., а мерките включват деинституционализацията на грижите за възрастни хора в България и гарантиране на достъпни социални услуги за уязвими групи.

Над 55 000 представители на маргинализираните общности, като ромите, се очаква да бъдат обхванати в различни мерки за комплексна подкрепа за равенство, включване и участие в образование и заетост, както и достъп до жилища и здравеопазване. Бюджетът за мерки за интеграция на маргинализираните общности е в размер на 187 млн. лв.

Грижата за децата в нужда е друг важен приоритет при изпълнението на ПРЧР (2021-2027). Чрез участие в реализацията на Европейската гаранция за детето над 41 000 деца ще бъдат включени в услуги за ранно детско развитие, достъп до здравеопазване и подходящо жилище. Над 81.6 млн. лв. от Европейската гаранция за детето ще бъдат насочени към мерки за намаляване на риска от бедност за децата с 26.6%. Мерки по Гаранцията ще се изпълняват и от Програма Образование за подкрепа и в системата на училищното образование.

Проектът на Програмата за храни и основно материално подпомагане за следващия програмен период също бе представен на членовете на Тематичната работна група. „Проектът има за цел да идентифицира най-нуждаещите се хора, да разпознае техните нужди, да ги насочи към подходящата подкрепа, но и да проследява резултатите на ниво конкретно нуждаещо се лице“, подчерта Анна Ангелова, началник отдел „Програмиране и подбор на операциите“ в Агенцията за социално подпомагане. Хората в нужда ще могат да разчитат на материална помощ и подпомагане с храни, което ще включва хранителни продукти, „Топъл обяд“ и хигиенни продукти. Над 10 000 новородени, които живеят в рискова среда, бедност или за тях не се полагат достатъчно грижи, ще получават пакети със санитарни принадлежности. Със средства от Програма „Храни“ общо 10 000 деца на възраст от 10 месеца до 3 години ще получават и храна от Детска кухня. Бюджетът на Програмата за храни и основно материално подпомагане ще бъде в размер на около 412 млн. лв.

Зам.-министър Иван Кръстев заяви, че по оценка на Европейската комисия, Оперативна програма за храни и допълнително материално стимулиране (2014-2020) е най-добре изпълняваната програма в целия Европейски съюз като ефективност, финансово изпълнение и най-добър ефект върху целевите групи. Според него при подготовката на новата програма за периода 2021-2027 г. Управляващият орган е успял да разшири приложното действие на Програма „Храни“ и да включи иновативни за ЕС дейности, които ще помогнат да излезем от обикновеното раздаване на хранителни продукти веднъж или два пъти в годината.

Проектите на ПРЧР и Програма „Храни“ за следващия програмен период са изпратени до Европейската комисия в края на миналата седмица. „Буквално сме на финалната права. Основната ни амбиция е да осигурим по най-бързия и качествен начин достъп до финансиране на широкия кръг бенефициенти, защото най-често това финансиране променя животи“, коментира зам.-министърът.

22.10.2021

ПОВЕЧЕ ПЛАТЕН ОТПУСК СЛЕД КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР

Пандемията COVID-19 доведе до важни промени в регулирането на работното време в ЕС с появата на по-голяма гъвкавост в схемите за краткосрочно работно време; адаптирането на режимите на работно време към работа на разстояние; и временни дерогации от регламентите за работното време най-вече за осигуряване на непрекъснатото функциониране на основни услуги. Това са констатациите в новия доклад на Eurofound.

Въпреки икономическите ограничения, които значително намаляват работното време в редица сектори, общите тенденции не отразяват напълно това поради поляризацията на работното време в различните сектори; като някои работници остават с малко работа поради ограничения, а други са изправени пред изгаряне поради дълъг работен ден и трудни изисквания.

Докладът показва, че през 2020 г. средната колективно договорена работна седмица в ЕС е била 37,8 часа - най-дълга в Малта, Гърция и Хърватия (40 часа) и най -кратка във Франция и Германия (35,6 часа). На секторно ниво колективно договорената нормална работна седмица е била най-кратка в публичната администрация (38 часа) и най-дълга в транспорта (39,2 часа).

Въпреки фундаменталните промени, които COVID-19 донесе на пазара на труда, и свързания с тях натиск върху отделните сектори, данните за общите обичайни седмични работни часове на служители на пълен работен ден продължават да намаляват с почти последователни темпове в повечето държави-членки, вариращи от намаляване с 0,1 часа в Словения до 0,3 часа в Австрия, Ирландия, Португалия и Испания.

В Дания, Естония, Франция, Латвия, Литва и Холандия обичайните седмични часове през 2020 г. остават същите като през 2019 г. Данните показват също, че разликата между държавите-членки, които са се присъединили преди 2004 г. (ЕС-14) и тези, които се присъединиха след 2004 г. (ЕС-13), остава стабилна с около 1 час по-малко от 2011 г. насам.

Колективните договори обаче водят до промени в годишното работно време между държавите-членки. Трудещите се на пълен работен ден в ЕС-27, но сключили колективен трудов договор,  е трябвало да работят средно 1703 часа през 2020 г., като часовете са по-малко (1665 часа) в ЕС-14 и повече в ЕС-13 (1809 часа).

Унгария и Полша, където колективното договаряне няма релевантна роля за регулиране на работното време, имат най-дългото годишно работно време, което се равнява на близо седем седмици повече от техните колеги в Германия, които имат най-кратките колективно договорени годишни работни часове.

Колективното договаряне води до по-дълъг платен годишен отпуск за служителите, показва още докладът. В България колективните договори може да предвиждат по-дълъг годишен отпуск от минималните 20 дни, определени от закона. Според Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) през 2019 г. колективните трудови договори са осигурили на работниците 24 дни платен годишен отпуск средно аритметично.

В Кипър в най-много сектори и компании колективните споразумения предвиждат допълнителен платен отпуск пропорционално на годините на работа. В Румъния колективните договори обикновено предвиждат по-дълъг годишен платен отпуск от 20-те законоустановени дни.

В зависимост от трудовия стаж на служителя, отпускът може да бъде до 30 дни. В Гърция дължината на годишния платен отпуск също зависи от трудовия стаж. В Чехия, Финландия, Италия и Словакия наличните данните показват, че средно колективни трудови договори осигуряват около 5 допълнителни дни отпуск годишно над 20-те дни, определени от закона.

В Холандия работници, които също са обхванати от колективни трудови договори, имат по-дълъг платен годишен отпуск от 20-те дни, предвидени от законодателството. В Швеция договореният годишен платен отпуск за работниците е бил средно 27,4 дни през 2019 г.

Дания и Германия, със средно 30 дни, имат най-дългите колективно договорени надбавки за платен отпуск - доста над размера на законоустановения минимален отпуск.

22.10.2021

20 КОМПАНИИ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛУЧАТ ПОДПОМАГАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Прeдприeмaчитe ca двигaтeлитe нa прoмянaтa. Eврoпeйcкият инcтитут зa инoвaции и тeхнoлoгии (ЕIT) и пeт oбщнocти зa знaния и инoвaции (OЗИ), чиятo цeл e cъздaвaнe нa уcтoйчивa и приoбщeнa Eврoпa, cтaртирaт cъвмecтнa инициaтивa в пoдкрeпa нa инoвaтивни прeдприятия и eкипи, пoзвoлявaщи трaнcфoрмaция пo линия нa инициaтивaтa „Нoв eврoпeйcки Бaухaуc“.

Инициaтивaтa ce нaричa “Пoдпoмaгaнe нa oбщнocтитe” (ЕIT соmmunity Bооstеr) и ce кooрдинирa oт ЕIT Цифрoвизaция (ЕIT Digitаl), c учacтиeтo нa ЕIT Климaт (ЕIT Сlimаtе-KIС), ЕIT Хрaни (ЕIT Fооd), ЕIT Прoизвoдcтвo (ЕIT Mаnufасturing) и ЕIT Грaдcкaтa мoбилнocт (ЕIT Urbаn Mоbility). Зaeднo тe търcят нaй-инoвaтивнитe cтaртирaщи и рaзрacтвaщи ce прeдприятия, cтимулирaщи уcтoйчиви прoмeни в грaдoвeтe, индуcтриитe, климaтa, хрaнaтa, блaгocъcтoяниeтo и цялocтнoтo кaчecтвo нa живoт, зa дa пoдпoмoгнaт рaзрacтвaнe нa дeйнocттa им и дa ги прeвърнaт в глoбaлни игрaчи.

Двaдeceт избрaни кoмпaнии щe ce приcъeдинят към инициaтивaтa и щe пoлучaт пoдкрeпa зa рaзрacтвaнe нa дeйнocттa нa cтoйнocт 50 000 eврo. Пoдкрeпaтa e бeзвъзмeзднa пoд фoрмaтa нa cрeдcтвa и уcлуги, прeднaзнaчeни дa пoмoгнaт нa кoмпaниитe дa уcкoрят рaзвитиeтo cи и дa рaзширят cвoятa дeйнocт.

Инициaтивaтa „Нoв eврoпeйcки Бaухaуc“ нa Eврoпeйcкaтa кoмиcия прeвръщa Eврoпeйcкaтa Зeлeнa cдeлкa в oceзaeм, пoлoжитeлeн oпит и нaпрeдък, aнгaжирaйки вcички eврoпeйци. Инициaтивaтa нa Eврoпeйcкия инcтитут зa инoвaции и тeхнoлoгии зa пoдпoмaгaнe нa oбщнocтитe имa зa цeл дa идeнтифицирa и пoдкрeпи cтaртирaщи и рaзрacтвaщи ce прeдприятия в три ocнoвни нacoки:

 • пocтигaнe нa климaтичнитe цeли чрeз кръгoвaтa икoнoмикa, нулeвo зaмърcявaнe и биoрaзнooбрaзиe;
 • кaчecтвo и cтил извън функциoнaлнocттa;
 • рaзширявaнe нa рaзнooбрaзиeтo чрeз ocигурявaнe нa дocтъпнocт и икoнoмичнocт.

Пoдхoдът нa инициaтивaтa e мултидиcциплинaрeн и мнoгocтeпeнeн, oт глoбaлeн към мecтeн, ocнoвaн нa ширoкoтo учacтиe нa eврoпeйцитe.

Джoя Гeци – прeдceдaтeл нa Упрaвитeлния cъвeт нa Eврoпeйcкия инcтитут зa инoвaции и тeхнoлoгии: „Oбщнocттa нa Eврoпeйcкия инcтитут зa инoвaции и тeхнoлoгии дoпринacя зa рeaлизирaнeтo нa вcички acпeкти нa инициaтивaтa „Нoв eврoпeйcки Бaухaуc“ и рaзпoлaгa c eкocиcтeмaтa зa нaмирaнe нa вълнувaщи идeи и cтaртирaщи фирми oт цялa Eврoпa. Нямaмe търпeниe дa oткриeм и рaзширим твoрчecкитe и инoвaтивни рeшeния, кoитo щe пoмoгнaт зa прeocмиcлянeтo нa уcтoйчивия нaчин нa живoт и щe нaпрaвят жизнeнитe прocтрaнcтвa пo-крacиви и икoнoмични!“

Мoбилизирaйки oгрoмнaтa мрeжa и нoу-хaу нa вoдeщaтa eврoпeйcкa инoвaциoннa eкocиcтeмa, кaквaтo e oбщнocттa нa Eврoпeйcкия инcтитут зa инoвaции и тeхнoлoгии, нoвaтa инициaтивa cъчeтaвa нaй-дoбритe прoгрaми зa рaзрacтвaнe нa дeйнocттa, прeдлaгaни oт ЕIT Цифрoвизaция, Климaт, Хрaни, Прoизвoдcтвo и Грaдcкa мoбилнocт.

Cлeднитe пeт прoгрaми прeдлaгaт цялocтeн пaкeт oт уcлуги кaтo бизнec oбучeниe и улecнeн дocтъп дo финaнcирaнe, кoитo дa пoмoгнaт прeдприятия c рaзлични нивa нa рaзвитиe дa уcкoрят рaзширявaнeтo нa дeйнocттa им, дa привлeкaт финaнcирaнe и дa излязaт нa cвeтoвнaтa cцeнa. В зaвиcимocт oт cфeрaтa нa интeрec и oпит, прeдприeмaчитe ca пoкaнeни дa кaндидaтcтвaт в eднa или пoвeчe oт прoгрaмитe в рaмкитe нa инициaтивaтa нa ЕIT „Пoдпoмaгaнe нa oбщнocтитe“ и cпeциaлнaтa инициaтивa „Нoв eврoпeйcки Бaухaуc“:

 • Digitаl Ассеlеrаtоr: прoгрaмaтa e прeднaзнaчeнa зa рaзрacтвaщи ce прeдприятия, кoитo мoбилизирaт прeдимcтвaтa нa цифрoвaтa трaнcфoрмaция зa cъздaвaнe нa инoвaтивни рeшeния и прoдукти зa индуcтриятa, грaдoвe и oбщнocтитe чрeз кръгoвa икoнoмикa, приoбщaвaнe и ecтeтичнocт c цeл нacърчaвaнe нa зeлeнo, бeзoпacнo и уcтoйчивo бъдeщe.
 • Сlеаn Сitiеs СlimАссеlеrаtоr: прoгрaмaтa e прeднaзнaчeнa зa cтaртирaщи прeдприятия, рaзрaбoтвaщи инoвaтивни прoeкти зa възoбнoвяeмa eнeргия, мoбилнocт, зeлeни плoщи и прeoбoрудвaнe, дoпринacящи зa пo-уcтoйчиви, здрaви и чиcти грaдoвe, кaтo пo тoзи нaчин пoдoбрявaт кaчecтвoтo нa живoт нa грaждaнитe.
 • ЕIT Fооd Ассеlеrаtоr Nеtwоrk: прoгрaмaтa e прeднaзнaчeнa зa зeмeдeлcки cтaртирaщи прeдприятия c гoлямo знaчeниe зa ceлcкoтo cтoпaнcтвo или вeригaтa зa дocтaвки нa хрaни, кaтo пo тoзи нaчин ce aнгaжирaт c изгрaждaнeтo нa пo-здрaвocлoвнa, пo-прoвeрeнa и уcтoйчивa cиcтeмa зa хрaни зa мecтнитe и cвeтoвнитe oбщнocти.
 • ЕIT Mаnufасturing Ассеlеrаtоr: прoгрaмaтa e прeднaзнaчeнa зa cтaртирaщи прeдприятия, кoитo рaзвивaт eкoлoгичнo и coциaлнo-уcтoйчивo прoизвoдcтвo, нacърчaвaнe нa дългocрoчeн жизнeн цикъл и интeгрирaнo миcлeнe в индуcтриaлнaтa eкocиcтeмa.
 • ЕIT Urbаn Mоbility Ассеlеrаtоr: прoгрaмaтa e прeднaзнaчeнa зa cтaртирaщи прeдприятия, рaзрaбoтвaщи уcтoйчиви aлтeрнaтиви зa грaдcкитe прocтрaнcтвa, биoрaзнooбрaзиeтo, пoдoбрявaнeтo нa oбщecтвeнaтa cрeдa и дocтъпнocттa зa пo-дoбрo блaгocъcтoяниe нa хoрaтa и/или ocигурявaнe нa унивeрcaлнa мoбилнocт зa вcички кaтo ключoв фaктoр зa coциaлнo приoбщaвaнe.

Нaчин нa кaндидaтcтвaнe

Крaйният cрoк зa кaндидaтcтвaнe e 17 дeкeмври 2021 г., 23:59 ч. цeнтрaлнo eврoпeйcкo врeмe. Зa дoпълнитeлнa инфoрмaция oтнocнo вcякa прoгрaмa, критeриитe зa пoдбoр и нaгрaди, пoceтeтe уeб cтрaницaтa нa инициaтивaтa.

Eврoпeйcкия инcтитут зa инoвaции и тeхнoлoгии (ЕIT):

Инcтитутът пoвишaвa кaпaцитeтa зa инoвaции нa Eврoпa кaтo прeдлaгa рeшeния нa вaжнитe глoбaлни прeдизвикaтeлcтвa и пoдкрeпя прeдприeмaчecкия тaлaнт зa cъздaвaнe нa уcтoйчив рacтeж и виcoкoквaлифицирaни рaбoтни мecтa в Eврoпa. Eврoпeйcкият инcтитут зa инoвaции и тeхнoлoгии e oргaн нa EC и нeрaздeлнa чacт oт Хoризoнт Eврoпa и Рaмкoвaтa прoгрaмa нa EC зa нaучни изcлeдвaния и инoвaции.

Инcтитутът пoдкрeпя динaмичнитe oбщoeврoпeйcки пaртньoрcтвa, oбщнocтитe зa знaния и инoвaции cрeд вoдeщи кoмпaнии, изcлeдoвaтeлcки лaбoрaтoрии и унивeрcитeти. Зaeднo c вoдeщитe cи пaртньoри, oбщнocттa нa ЕIT прeдлaгa ширoкa гaмa oт инoвaтивни и прeдприeмaчecки дeйнocти в цялa Eврoпa: курcoвe зa прeдприeмaчecкo oбрaзoвaниe, уcлуги зa cъздaвaнe и уcкoрявaнe нa бизнeca и изcлeдoвaтeлcки прoeкти, вoдeни oт инoвaции.

Инициaтивaтa „Нoв eврoпeйcки Бaухaуc“

Инициaтивaтa Нoв eврoпeйcки Бaухaуc пoдкрeпя уcтoйчивитe рeшeния, кaтo зacилвa oбрaзoвaниeтo и aнгaжирaнocттa нa грaждaнитe, рaзширявaйки oбхвaтa нa инициaтивaтa чрeз cвързвaнe нa инoвaциитe, твoрчecтвoтo и дизaйнa зa пoдoбрявaнe нa кaчecтвoтo нa живoт нa грaждaнитe. Тaзи инициaтивa нa Eврoпeйcкия инcтитут зa инoвaции и тeхнoлoгии ce ръкoвoди oт прoгрaмaтa ЕIT Сlimа и включвa прoгрaмaтa зa цифрoвизaция ЕIT digitаl, прoгрaмaтa зa хрaни ЕIT Fооd, прoгрaмaтa зa прoизвoдcтвo ЕIT Prоduсtiоn и прoгрaмaтa зa грaдcкa мoбилнocт Urbаn Mоbility , зa дa oбeдини и aнгaжирa нaукaтa, тeхнoлoгиитe, изкуcтвaтa и културaтa в бoрбaтa c измeнeниeтo нa климaтa.

ЕIT Digitаl

Цeлтa нa прoгрaмaтa e пocтигaнeтo нa кoнкурeнтнa и цифрoвизирaнa Eврoпa, кoятo дa e приoбщaвaщa, cпрaвeдливa и уcтoйчивa кaктo и глoбaлнo въздeйcтвиe чрeз eврoпeйcкитe инoвaции, пoдхрaнвaни oт прeдприeмaчecки тaлaнти и цифрoви тeхнoлoгии.

Бъдeщeтo нa инoвaциитe e мoбилизирaнeтo нa пaнeврoпeйcкaтa cиcтeмa зa oтвoрeни инoвaции нa нaй-дoбритe eврoпeйcки кoрпoрaции, МCП, cтaртирaщи фирми, унивeрcитeти и изcлeдoвaтeлcки инcтитути, в кoитo cтудeнти, изcлeдoвaтeли, инжeнeри, бизнec рaзрaбoтчици и инвecтитoри изпoлзвaт тeхнoлoгиитe, тaлaнтa, умeниятa, прaктити бизнeca и кaпитaлa зa нуждитe нa цифрoвoтo прeдприeмaчecтвo.

Изгрaждaмe cлeдвaщoтo пoкoлeниe цифрoви рeшeния, цифрoви прoдукти и уcлуги и нacърчaвaмe цифрoвия прeдприeмaчecки тaлaнт, пoмaгaйки нa бизнeca и прeдприeмaчитe дa бъдaт пиoнeри в цифрoвитe инoвaции кaтo им прeдocтaвямe тeхнoлoгии, тaлaнт и пoдкрeпa зa рacтeж.

Зa пoвeчe инфoрмaция пoceтeтe www.еitdigitаl.еu.

ЕIT Сlimаtе

Oбщнocттa зa знaния и инoвaции “Климaт” рaбoти зa уcкoрявaнe нa прeхoдa към oбщecтвo c нулeви въглeрoдни eмиcии и уcтoйчивocт пo oтнoшeниe нa климaтa.

C пoдкрeпaтa нa Eврoпeйcкия инcтитут зa инoвaции и тeхнoлoгии ce идeнтифицирaт и пoдкрeпят инoвaциитe, кoитo пoмaгaт нa oбщecтвoтo дa cмeкчи пocлeдицитe и дa ce aдaптирa към измeнeниeтo нa климaтa. Ниe вярвaмe, чe дeкaрбoнизирaнaтa, уcтoйчивa икoнoмикa e нe caмo нeoбхoдимa зa прeдoтврaтявaнe нa кaтacтрoфaлнитe климaтични прoмeни, нo и прeдлaгa мнoжecтвo възмoжнocти зa бизнeca и oбщecтвoтo.

ЕIT Fооd

Oбщнocттa зa знaния и инoвaции Хрaни нa Eврoпeйcкия инcтитут зa инoвaции и тeхнoлoгии изгрaждa приoбщaвaщa и инoвaтивнa oбщнocт oт рaзлични пaртньoри в хрaнитeлния ceктoр, зa дa cтимулирa инoвaциитe и прeдприeмaчecтвoтo в цялa Eврoпa.

Вярвaмe, чe вcички ниe cмe oтгoвoрни и cвързaни c хрaнaтa, кoятo ядeм, тaкa чe вcички трябвa дa рaбoтим зaeднo зa пoдoбрявaнeтo ѝ. Изгрaждaмe уникaлнa мрeжa oт рaзнooбрaзни пaртньoрcтвa пo цялaтa вeригa зa дocтaвки нa хрaни, включвaщa ключoви учacтници в индуcтриятa, cтaртирaщи прeдприятия в oблacттa нa зeмeдeлиeтo, изcлeдoвaтeлcки цeнтрoвe и унивeрcитeти oт цялa Eврoпa. Вcички тe рaбoтят зaeднo, зa дa прeдлoжaт инoвaтивeн и прeдприeмaчecки хрaнитeлeн ceктoр.

ЕIT Prоduсtiоn

Oбщнocттa зa знaния и инoвaции „Прoизвoдcтвo“ e инициaтивa в рaмкитe нa Eврoпeйcкия инcтитут зa инoвaции и тeхнoлoгии, кoятo cвързвa вoдeщи прoизвoдитeли в Eврoпa. Тaзи мoщнa интeрдиcциплинaрнa и aвтoритeтнa oбщнocт дoбaвя уникaлнa cтoйнocт към eврoпeйcкитe прoдукти, прoцecи, уcлуги и вдъхнoвявa cъздaвaнeтo нa кoнкурeнтнo и уcтoйчивo прoизвoдcтвo нa cвeтoвнo нивo.

ЕIT Urbаn Mоbility

Oбщнocттa зa инoвaции и знaния „Грaдcкa мoбилнocт“ e инициaтивa нa Eврoпeйcкия инcтитут зa инoвaции и тeхнoлoгии. Oт януaри 2019 г. рaбoтим зa нacърчaвaнe нa пoлoжитeлни прoмeни в нaчинa, пo кoйтo хoрaтa ce движaт из грaдoвeтe, зa дa ги нaпрaвим пo-удoбни зa живeeнe. Ниe ce cтрeмим дa ce прeвърнeм в нaй-гoлямaтa eврoпeйcкa инициaтивa, трaнcфoрмирaщa грaдcкaтa мoбилнocт. Тoвa щe cтaнe възмoжнo cъc cъфинaнcирaнeтo oт Eврoпeйcкия инcтитут зa инoвaции и тeхнoлoгии в рaзмeр дo 400 милиoнa eврo (2020-2026 г.).

22.10.2021

ПАНДЕМИЯТА УДАРИ НАЙ-ТЕЖКО МЛАДИТЕ ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Пандемията удари най-тежко младите хора от гледна точка на пазара на труда. Статистиката на Международната организация по труда показва, че ако за възрастното население спадът в заетостта е между три и четири процента, за младите хора е почти девет процента. Това каза председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) Зорница Русинова на младежкия форум #БъдиЕвропа, организиран от ИСС.

В момента има растяща младежка безработица в България, имаме и по-съществен проблем с младите хора, които не са нито в заетост, нито в работа, каза Русинова.

По думите на председателя на ИСС, трябва да се чуят проблемите на младите хора, защото в момента има тревожна тенденция на ученици и студенти, които близо две години учат онлайн и са лишени от възможността да общуват с приятели, учители, по-възрастни, с връстници, да имат групови и практически занимания. Важно е да се говори как това ще се отрази на бъдещето на младите, посочи председателят на ИСС.

Русинова призова участниците във форума да разкажат за своята първа работа и уточни, че като студентка е работила като преподавател по английски, което я е научило на много неща.

21.10.2021

РУМЪНИЯ И ЧЕХИЯ СЪЩО ВЪВЕЖДАТ ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ

След България и Сърбия, Румъния и Чехия обявиха, че въвеждат зелен сертификат за достъп до различни обществени обекти. 20 страни от ЕС вече използват такъв сертификат.

Румъния обяви нови мерки срещу COVID-19. От понеделник маските стават задължителни навсякъде, неваксинирани няма да могат да се придвижват през нощта, обяви президентът на страната Клаус Йоханис. Учениците излизат във ваканция за две седмици. Достъпът до повечето обекти ще бъде позволен само със зелен сертификат, а за неваксинираните лица ще има рестрикции. Единственото решение да се спре пандемията е ваксинация, подчерта държавният глава. Вчера Румъния регистрира нови 574 смъртни случая и почти 19 000 новозаразени.

Чехия въвежда мерки срещу COVID-19, след като броят на новите случаи подмина 3 000 - два пъти повече, отколкото преди седмица. В страната бяха проведени избори, а преговорите за коалиция тепърва предстоят. Въпреки това премиерът Андрей Бабиш обяви, че няма да чака избор на ново правителство, за да наложи мерки.

За влизане в заведения и клубове ще се изисква зелен сертификат. Спира безплатното тестване на пълнолетните и се намалява периодът на валидност на тестовете за коронавирус. Броят на ваксинираните в Чехия, подобно на доста държави от Източна Европа, е под средния за Евросъюза. Две трети от почти 11-милионното население са напълно имунизирани, докато в Европейския съюз процентът е 74.

20.10.2021

ТРЯБВА ЛИ МИ ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ ЗА РАБОТА?

Какви са задълженията на работодателя и на работника/служителя, след влизането в действие на последната заповед на министъра на здравеопазването и в кои случаи ще ни бъде необходим Зелен сертификат за работа?

Съгласно заповед Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването, работодателите в лечебните заведения за болнична помощ, комплексните онкологични центрове, диализните центрове, хосписите и домовете за възрастни хора организират работния процес, като допускат до работа само служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Според същата заповед, контролът по изпълнение на въведените противоепидемични мерки се извършват от инспектори/служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Следователно, ако работите в:

- в лечебни заведения за болнична помощ;

- комплексни онкологични центрове;

- диализни центрове;

- хосписи и домове за възрастни хора;

- или сте инспектор/служител, който контролира изпълнението на въведените противоепидемични мерки,

ще бъдете допускани до работа само с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Към днешна дата (20.10.2021) и съгласно цитираната заповед на здравния министър, работодателите и органите по назначаване следва да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.

Работодателите и органите по назначаване във всички администрации организират работния процес на работниците/служителите, като:

- установят работно време с променливи граници и начало на работния ден между 7.30 и 10.00 часа, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно и

- разпоредят работа от разстояние на най-малко 50% от персонала, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно.

20.10.2021

ЗЕЛЕНИТЕ СЕРТИФИКАТИ - КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

От четвъртък, 21 октомври 2021, почти целият обществен живот в България, без училищата и държавната администрация, въвежда зелени сертификати за служители, посетители и клиенти.

Какво трябва да знаем за новите мерки?

Къде ще се влиза със зелен сертификат?

Достъп със зелен сертификат се въвежда за конгресно-конферентни мероприятия, семинари, музикални и други фестивали, танцови школи и други групови занятия за възрастни, посещения на музеи, галерии, кина, театри, циркови представления, концерти, фитнес центрове, спортни зали, плувни басейни, заведения за хранене и развлечения, игралните зали и казината, посещения в молове, магазини с площ над 300 кв. м, базари и изложения на закрито, организирани екскурзии и групови посещения на туристически обекти. Изискването важи и за посетителите, и за работещите в тези обекти. Зелен сертификат трябва да имат и всички служители на лечебните заведения, хосписите и домовете за възрастни хора. Той се изисква и за присъствени занимания на студентите във висшите училища.

Къде няма да се иска зелен сертификат?

Зеленият сертификат няма да се изисква за обществения транспорт, за хранителните магазини, аптеките, банките. Няма да се ползва и в училищата - нито за учителите, нито за децата. Достъпът до администрацията също ще става без зелен сертификат, за да не се лишават гражданите от административни услуги.

Свободен остава достъпът до дрогериите, оптиките, зоомагазините, доставчиците на пощенски и куриерски услуги, застрахователите, доставчиците на платежни услуги и офисите на телекомуникационните оператори, независимо дали са самостоятелни обекти, или са разположени в молове. Без сертификат работят и пазарите.

Какво се затваря?

Има дейности, които няма да работят дори и със зелен сертификат. Това са центровете за подкрепа на личностно развитие, детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца. Изключение се допуска само по отношение на центровете за специална образователна подкрепа. Спира се и провеждането на тиймбилдинг и други организирани групови мероприятия в трудови колективи. Преустановява се провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели към лицензирани спортни федерации. Преустановяват се свижданията в лечебни заведения, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий, както и свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и др.) се допуска с участието на не повече от 15 лица на закрито и 30 лица на открито.

За кого не важат здравните сертификати?

Само децата до 18-годишна възраст са изключени от изискването за здравен сертификат и могат да ходят свободно навсякъде, но не и на училище. За тях например отпадна изискването да влизат в мол само с пълнолетен придружител, както беше при по-леките мерки до този момент. Първоначално от сертификати бяха освободени децата до 12 г., какъвто е принципът и в други страни, които прилагат такава мярка.

Кога ще затворят училищата?

Според заповедта на министъра всички присъствени занятия се преустановяват по общини при достигане на 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 в рамките на съответната община.

Какво е зелен сертификат?

Зеленият сертификат е документ за завършена ваксинация, доказано преболедуване или отрицателен тест за COVID-19. И трите обстоятелства трябва да са регистрирани в националната здравно-информационна система.

Как се доказва преболедуване?

Преболедуване се доказва с документ, който удостоверява, че лицето е прекарало COVID-19 от 11 до 365 дни по-рано. Дните се броят от датата на проведеното изследване, което вече официално може да е не само PCR, но и антигенен тест, направен след 1 декември 2020 г.

Колко време е валиден зеленият сертификат?

Сертификатът за ваксинация няма краен срок на валидност. Освен това третата доза няма отношение към него - за нея също се издава сертификат, но той не е сред официалните документи за достъп.

За хиляди хора по-интересен е вече друг въпрос - кога един сертификат за ваксинация става валиден. И преди, и сега човек може веднага да изтегли документа. Преди обаче той ставаше валиден 14 дни след окончателната доза. Това продължава да важи и занапред за сертификати, които ще се ползват за пътуване в чужбина. За територията на страната обаче сертификатът за ваксинация вече влиза в сила веднага след поставяне на окончателната доза. Освен това ще се признава и сертификат за първа доза, като той ще важи до 30 дни след поставянето й.

Сертификатът за преболедуване важи една година.

Отрицателният антигенен тест важи 48 часа, а PCR тест - 72 часа.

Как се вади зелен сертификат?

Сертификатът може да се получи от мястото на ваксинация/тестване или да се изтегли от националната здравно-информационна система. Сертификатът може да се предостави в хартиена форма или в мобилно приложение, като няма българско приложение за съхранение на ковид сертификати, но има приложение за тяхната проверка. За целите на заповедта ще важат и европейските цифрови сертификати, и оригиналните документи от личния лекар/лаборатория, които може да са само на български език. Системата позволява документът да се свали в pdf-формат и да се показва чрез приложения от типа портфейл в мобилния телефон.

Кой има право да прави тестове?

Само определени лаборатории могат да въвеждат данни в националната информационна система. Те са около 150, а пълният списък може да бъде намерен на сайта на националната здравно-информационна система, на сайта на МЗ и на единния ковид портал.

19.10.2021

Над 1 млрд. лева във ВЕИ проекти в България е готов да инвестира джойнт венчър

CWP И MERCURIA ТЪРСЯТ ПАРТНЬОРИ ЗА ВЯТЪРНИ И СОЛАРНИ ЦЕНТРАЛИ И СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ У НАС

Над 1 млрд. лева има готовност да инвестира във ВЕИ проекти в България новосъздаденият джойнт венчър на световни лидери в зелената енергия - CWP Еurope. Той обединява опита и усилията на CWP - водеща компания за развитие на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Югоизточна Европа и Австралия и Mercuria Energy Trading - един от най-големите независими търговци на енергия в света с приходи от над 100 млрд. щ. д.

CWP Europe вече работи по развитието на общо 2 ГВт ВЕИ мощности в Югоизточна Европа, на обща стойност от 1,9 млрд. евро, като има амбиции да разшири значително плановете си през следващите години. Така организацията ще допринесе значещо за осигуряването на евтина зелена енергия и ускоряването на енергийния преход в четири държави в региона – България, Сърбия, Румъния и Украйна.

„Виждаме сериозна възможност в България и на останалите три пазара, където огромното количество скъпи и замърсяващи въглищни централи трябва да бъдат заменени с възобновяеми източници, колкото е възможно по-бързо.”, категоричен е Димитър Енчев, Изпълнителен директор на CWP Europe.

CWP е активна в региона още от 2008 година, като е разработила и осъществила най-големите вятърни паркове в Сърбия (156-мегаватовия проект Čibuk) и Румъния (600-мегаватовия Fântânele Cogealac). Екипът вече разработва портфолио от вятърни проекти в България с общ производствен капацитет 669 МВт и работи по няколко възможности за соларни централи в страната. Вече има два големи вятърни проекта в Североизточна България, които са в напреднал стадий и чийто строеж се очаква да започне след две години.

„Участието на Mercuria ще ни позволи да форсираме процеса, като още по-активно търсим подходящи проекти в България, които да подкрепим. Тук има множество компании и специалисти във ВЕИ сектора - от разработването, проектирането, изграждането и оперирането на ВЕИ централи и ние вече установяваме устойчиви дългосрочни партньорства с тях. Сега ще имаме възможност да ги развием и разширим.”, обяснява Димитър Енчев.

„За нас е удоволствие да се присъединим към CWP и да подпомогнем производството на евтина и чиста електроенергия в Югоизточна Европа,“ казва Жан-Фрасоа Стийлс, Вицепрезидент “Енергиен преход” в Mercuria. „С нетърпение очакваме съвместната ни работа с екипа на CWP по разширяване на портфолиото на компанията и прилагане на нашия опит за оптимизиране на тяхната стратегия.“

Мащабът на инвестициите на CWP Europe у нас ще зависи от възможността за разширяване на портфолио с подходящи проекти за изграждане на вятърни и соларни централи и системи за съхранение на енергия у нас. Специално внимание ще бъде обърнато на развитието на все още иновативните за тази част на Европа хибридни проекти, които включат едновременно производство на електроенергия от вятър и слънце, и системи за съхранение на енергия.

В CWP Europe са убедени, че развитието на ВЕИ ще позволи в дългосрочен план да се държат стабилни и цените на електроенергията, а респективно да се поддържа и икономическата конкурентоспособност на региона.

“Темата с цените на тока ще става все по-чувствителна в България. Електроенергията от нови вятърни и слънчеви централи е с най-ниска себестойност, а - цените на пазара ще се понижат, колкото повече вятър и слънце се присъединят към енергийния микс.”, обяснява Димитър Енчев.

“Освен това, за разлика от други производства, при ВЕИ цената не зависи и от добива и доставката на скъпи суровини. Това ще гарантира стабилност и предвидимост на разхода за електроенергия на консуматорите и ще повлияе благоприятно тяхната конкурентоспособност.”, допълва той.

България, Сърбия, Румъния и Украйна са сред най-въглеродно интензивните енергийни пазари, като въглищата все още доминират енергийния микс. Тези страни имат най-замърсения въздух в Европа и са с някои от най-високите нива на смъртност, дължаща се на замърсен въздух. Декарбонизацията на тези пазари е спешен приоритет и ще изисква хиляди мегавати вятърна и соларна енергия.

18.10.2021

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: 7 СТЪПКИ КЪМ РЕАЛИЗИРАНЕ НА БИЗНЕС ИДЕЯТА ВИ

Имате идея за собствена фирма. Смятате, че има шанс за успех и искате да стартирате бизнес.

Как да го направите, обаче? Вижте следните 7 стъки, които можете да предприемете:

 1. Направете проучване.

Тук трябва да разгледате 3 основни неща:

- пазара;

- потенциалните конкуренти;

- аудиторията, пред която ще продавате.

Защото, ако няма пазар за идеята и продуктите Ви, бизнесът Ви няма да предизвика интерес, а така няма да генерирате продажби. Няма да ги генерирате и ако няма достатъчно хора, на които да предлагате. Ако пък конкурентите са прекалено силни и нямате с какво да се отличите от тях, те ще Ви засенчат от самото начало. Добра идея тук е да направите SWOT анализ, за да се вгледате в собствените си силни и слаби страни, както и във възможностите и заплахите на средата, в която искате да развивате бизнеса си.

 1. Определете целевата си аудитория.

Това означава да съставите профил, на който отговарят клиентите, пред които ще пласирате стоките си. За тази цел следва да направите:

- пазарно проучване;

- анализ на конкурентите;

- преглед на тенденциите;

- анализ да демографските данни и всички други проучвания и анкети, които могат да Ви помогнат да опознаете хората, на които ще предлагате продукта си.

По този начин ще се отирентирате как да рекламирате пред реалната си аудитория, на "нейния език".

 1. Планирайте финансите си.

С колкото и пари да разполагате за стартиране на бизнес, те са ограничени. Затова е важно да планирате как ще ги разходвате. Какви разходи ще направите на старта, какви разходи ще правите ежеседмично, ежемесечно, ежегодно. Тук е мястото и на прогнозите за приходите Ви и за времето, което ще Ви отнеме, за да изплатите инвесицията си. Трябва да предвидите в общи граници колко дълго фирмата Ви ще се нуждае от вливане на средства, за да съществува, докато дойде моментът, в който ще може да покрива разходите си.

 1. Напишете бизнес план.

Той обикновено включва следните компоненти:

- описание на фирмата;

- анализ на пазара;

- организация и управление;

- продуктови линии;

- маркетинг и продажби;

- финансиране;

- финансови прогнози.

Дори и да не търсите външно финансиране, този план ще Ви помогне да изясните много важни моменти, преди да стартирате. Така ще можете да се подготвите за тях предварително, така че след като отворите бизнеса, да се съсредоточите в управлението му, а не тепърва да изграждате структурата му и да измисляте как да го рекламирате.

 1. Тествайте идеята си.

Без значение какво предлагате на пазара, то трябва да предизвика интерес у клиентите и да е достатъчно добро, че те да си го купят. За да се уверите, че това се отнася за стоките Ви, трябва да ги тествате сред реални потребители. Вариант е да помолите приятели и познати да Ви съдействат. Можете да се допитате и до потребители в социалните мрежи. Вариант е да предоставите прототип на продукта си за безплатно ползване на отделни целеви клиенти срещу мненията им за него.

 1. Определете целите си.

Тук е мястото да си отговорите на въпроса какво искате да постигнете с бизнеса си. Отговорите Ви трябва да са от една страна постижими, от друга страна - проследими. Тук не става дума за цели от типа "да бъда независим". Тук става дума за цели като "Х продажби до края на годината", "У редовни клиенти през първите 6 месеца". Това са цели, за чието изпълнение можете да следите, а така и да ги преразглеждате.

 1. Действайте.

- Регистрирайте бизнеса си.

- Осигурете си локация, от която да го развивате.

- Създайте собствен сайт.

- Рекламирайте продуктите си.

- Назначете необходимите Ви служители.

- Изберете доставчици на външни услуги (счетоводни например) и т.н.

Седемте стъпки изглеждат малко плашещи (а може би не малко) на пръв поглед. Не забравяйте обаче, че всяка стъпка може да бъде разделена на по-малки, по-лесни за изпълнение стъпки. А така и да бъде реализирана. Успех!

18.10.2021

БАКБ ЩЕ ДАВА КРЕДИТИ ПО ОБНОВЕНАТА ГАРАНЦИОННА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ

Българо-американската кредитна банка (БАКБ) е първата банка, която ще предоставя кредити по обновената гаранционна програма на ББР в подкрепа на микро-, малките и средните предприятия, засегнати от пандемията COVID-19, съобщиха от ББР.

БАКБ започва да приема искания за финансиране по обновените условия от днес, 18 октомври.

Обновената гаранционна програма дава възможност на българските компании да кандидатстват при по-кратки срокове за одобрение и облекчени изисквания за обезпечение.

Финансирането може да бъде до 3 млн. лв., независимо от размера на компанията, като ББР ще покрива до 80 на сто от главницата на кредита при посочените в програмата условия.

Срокът за погасяване на кредитите е до 7 години с възможност за до 3-годишен гратисен период.

Фирмите вече ще имат информация дали са одобрени за кредитиране до 5 работни дни след предоставяне на всички необходими документи, а усвояването на средствата ще е възможно до 10 работни дни.

За да получат финансова подкрепа по програмата, компаниите трябва да имат приключени минимум 3 финансови години с приходи от продажби, поне една от които да е завършила с печалба.

От гаранционния инструмент могат да се възползват микро-, малки и средни фирми от всички сектори на икономиката. Условието е да осъществяват стопанска дейност и да са регистрирани в България, както и да търпят неблагоприятни икономически последици от разпространението на пандемията.

Като обезпечение се изискват лични гаранции от действителните собственици на фирмите или от свързани лица, както и, ако е приложимо, залози на вземания от сметки по Закона за задълженията и договорите, Закона за особените залози и чрез договор за финансово обезпечение, съгласно Закона за договорите за финансово обезпечение.

Срокът за кандидатстване по антикризисната мярка е до 20 декември тази година.

От стартирането на гаранционната програма на ББР през май 2020 г. са гарантирани кредити за подпомагане на бизнеса за над 310 млн. лв.

18.10.2021

КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО СЪДЪТ УСТАНОВИ, ЧЕ СТЕ УВОЛНЕНИ НЕЗАКОННО?

Влязлото в сила съдебно решение, с което уволнението на работник или служител е признато за незаконосъобразно и е възстановен на заеманата преди уволнението длъжност, е задължително за изпълнение от работодателя. При възстановяване на работа на незаконно уволнен служител от съда се счита, че трудовото правоотношение не е било прекратявано. В чл. 5, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж е предвидено, че когато уволнението на работника или служителя е признато за незаконно или бъде поправено основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, вписването на тези обстоятелства в трудовата книжка се извършва от работодателя, прекратил трудовото правоотношение. При отмяна на уволнението с влязло в сила съдебно решение, в трудовата книжка се зачерква продълговатият щемпел и основанието за прекратяване в съответната графа. Вписва се номерът и датата на решението на основание, на което се прави корекцията, както и датата на влизането му сила. Направената корекция се заверява с подписа и печата на работодателя съгласно чл. 2, ал. 5 от същата наредба.

Съгласно чл. 354, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) времето, през което работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, се признава за трудов стаж от датата на уволнението до възстановяването му на работа. Когато в периода от уволнението до възстановяването на работа, работникът или служителят междувременно е постъпил на друга работа, за трудов стаж по реда на чл. 354, т. 1 от КТ ще се зачете само времето, през което той фактически е бил без работа, т. е. от целия период ще се извади времето на работа по другото трудово правоотношение, което се зачита за трудов стаж на общо основание по чл. 351 като време на работа по трудово правоотношение.

В чл. 40, ал. 4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж е предвидено, че за времето след 31 декември 2002 г., ако продължителността на осигурителния стаж за лицата, работещи по трудово или по служебно правоотношение, е равна на продължителността на трудовия или на служебния стаж, в трудовата или в служебната книжка при прекратяване на правоотношението се вписва от осигурителя следният текст: “Осигурителният стаж е равен на зачетения трудов (служебен) стаж.” Ако в трудовата или в служебната книжка не е направено посоченото вписване, осигурителният стаж се установява с документ по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт, издаден от осигурителя.

18.10.2021

КОГА ИМАМ ПРАВО НА ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ?

Данъчното облекчение е законна и гарантирана възможност да платите по-малко данък или да отложите плащането на част от данъка, който дължите. Намаление на дължимия данък може да ползвате за:

- Намалена работоспособност;

- Доброволно осигуряване и застраховане;

- Осигурителен стаж при пенсиониране;

- Дарения;

- Млади семейства;

- Деца;

- Деца с увреждания;

- Безкасови плащания;

- Подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот.

Държавата се отказва доброволно от част от своите приходи в полза на данъкоплатците с цел да ги поощри сами да поемат част от нейните задължения към тях. Например част от задължението ѝ да достави на гражданите сигурност и защита.

Така че, ако решите да се погрижите за сигурността и защитата си допълнително по начин и във форми, които държавата счита за важно да подкрепи, това ще доведе до намаляване на данъка върху доходите ви или отлагане на плащането му.

Сред най-разпространените и достъпни форми за подобна защита са застраховка „Живот“ и допълнително пенсионно осигуряване в доброволен фонд (допълнително доброволно пенсионно осигуряване – ДДПО).

Условието да ползвате данъчни облекчения обаче е да нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация.

Когато сте ползвали в пълен размер данъчните облекчения за дарения, деца и деца с увреждания през работодателя си по основното трудово правоотношение и сте представили нужните документи пред работодателя, не прилагайтe документите отново към годишната данъчна декларация.

Намалена работоспособност

Данъчното облекчение за намалена работоспособност е за лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност (чл. 18 от ЗДДФЛ). То дава възможност да намалите данъчната си основа със 7920 лв. Данъчното облекчение може да ползвате включително за годината на настъпване на неработоспособността, както и за годината на изтичане срока на валидност на експертното решение, в което е определена намалената работоспособност.

Доброволно осигуряване и застраховане

Данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане е в размер до 10% от данъчната основа за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и до 10% от данъчната основа за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и вноски за застраховки „Живот” (чл. 19 от ЗДДФЛ).

Облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и застраховки „Живот“ се облагат с окончателен данък. Вижте Доходи от доброволно осигуряване и застраховане и Окончателен данък върху доходите.

Осигурителен стаж при пенсиониране

Данъчното облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране намалява данъчната ви основа с внесените през годината за ваша сметка осигурителни вноски за закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране по реда на чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване (чл. 20 от ЗДДФЛ).

Дарения

Данъчното облекчение за дарения позволява намаляване на данъчната основа с общо до 65% (чл. 22 от ЗДДФЛ).

До 5% за дарения за:

- здравни или лечебни заведения;

- социални услуги за резидентна грижа, съгласно Закона за социалните услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика;

- детски ясли, детски градини, училища, висши училища и академии;

- бюджетни предприятия, регистрираните в страната вероизповедания, специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания и Агенцията за хората с увреждания;

- Българския Червен кръст;

- културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;

- юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;

- фонд „Енергийна ефективности и възобновяеми източници“;

- комуни за лечение на наркозависими;

- детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ);

- идентични или сходни на описаните горе лица, установени в друга държава-членка на Европейския съюз или в Европейското икономическо пространство.

До 15% за дарения за културата.

До 50% за дарения за Национална здравноосигурителна каса – за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването и „Център за асистирана репродукция”.

Към годишната данъчна декларация прилагате копия на документи, удостоверяващи статута на лицето, което получава дарението, и че предметът на дарението е получен. Когато ползвате облекчение за дарения, направени в полза на лица в друга държава-членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, към декларацията прилагате и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава и неговия превод на български език, извършен от заклет преводач.

Млади семейства

Данъчното облекчение за млади семейства позволява намаляване на данъчната основа с лихвите, заплатени по първите 100 000 лв. от ипотечен кредит за закупуване на жилище (чл. 22а от ЗДДФЛ). Трябва да отговаряте на следните условия, които декларирате с годишната данъчна декларация (Приложение №10):

- договорът за ипотечен кредит е сключен от вас като данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имате сключен граждански брак;

- поне един от двамата съпрузи не е навършил 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;

- ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството ви през данъчната година.

Облекчението може да се ползва от местни и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство. Облекчението не може да се ползва за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

Към годишната данъчна декларация прилагате следните документи:

- Документ, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище. Той се издава от банката кредитодател.

- Когато банката кредитодател е установена за данъчни цели в държава членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство, легализиран превод на български език на документа, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания. Преводът трябва да е извършен от заклет преводач.

- Когато деклараторът е чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в друга държава членка на Европейския съюз или страна от Европейското икономическо пространство, официални легализирани документи, удостоверяващи наличието на условията по чл. 22а, ал. 1 от ЗДДФЛ и техния превод на български език, извършен от заклет преводач. Издават се от компетентните органи на съответната чужда държава.

Когато през данъчната година и двамата съпрузи са ползвали данъчното облекчение за млади семейства, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Деца

Данъчното облекчение за деца позволява намаляване на данъчната основа (чл. 22в от ЗДДФЛ) с:

- 200 лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете;

- 400 лв. – при две ненавършили пълнолетие деца;

- 600 лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Детето, за което ще ползвате данъчното облекчение, трябва към 31 декември на данъчната година да:

- е местно лице на държава-членка на Европейския съюз или на страна от Европейското икономическо пространство;

- не е навършило пълнолетие (облекчението се ползва включително за годините, в които детето е родено и е навършило пълнолетие);

- не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка.

Към 31 декември на данъчната година трябва да сте местно физическо лице, едноличен търговец или чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство и да сте:

- родител, който не е лишен от родителски права, а детето не е настанено извън семейството и за него не е учредено попечителство или настойничество; или

- родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод; или

- настойник или попечител; или

- член на семействата на роднини или близки, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето; или

- приемен родител, когато детето е настанено дългосрочно за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Към годишната данъчна декларация прилагате следните документи:

- Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005).

- Когато ползвате данъчното облекчение като чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство, копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение за деца, както и техния превод на български език, извършен от заклет преводач.

Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ и при условие, че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година.

Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация.

Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице цитираните по-горе условия за ползване на данъчното облекчение.

Данъчното облекчение се ползва включително за годините, в които детето е родено и е навършило пълнолетие.

Когато пълният размер на данъчното облекчение за деца е ползван от повече от едно лице, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Деца с увреждания

Данъчното облекчение за деца с увреждания позволява намаляване на данъчната основа с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто степен на увреждане (чл. 22г от ЗДДФЛ).

Детето, за което ще ползвате данъчното облекчение, трябва към 31 декември на данъчната година да:

- е местно лице на държава-членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство;

- към 1 януари на данъчната година детето не е навършило пълнолетие;

- не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка;

- има влязло в сила решение за увреждане на компетентен орган (облекчението се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, и за годината на изтичане срока на валидност на решението).

Лицето, което ще ползва данъчното облекчение, трябва към 31 декември на данъчната година да е местно физическо лице, едноличен търговец или чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство и да е:

- родител, който не е лишен от родителски права, а детето не е настанено извън семейството и за него не е учредено попечителство или настойничество; или

- родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод; или

- настойник или попечител; или

- член на семействата на роднини или близки, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето; или

- приемен родител, когато е детето е настанено дългосрочно за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Към годишната данъчна декларация прилагате следните документи:

- Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22в, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006).

- Когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в друга държава членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство, копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания, както и техния превод на български език, извършен от заклет преводач.

Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година.

Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация.

Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице цитираните по-горе условия за ползване на данъчното облекчение.

Когато пълният размер на данъчното облекчение за деца с увреждания е ползван от повече от едно лице, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Безкасови плащания

Данъчното облекчение за безкасови плащания позволява намаляване на дължимия данък с 1%, но не повече от 500 лв. (чл. 22д от ЗДДФЛ).

Може да ползвате облекчението, ако сте физическо лице, при следните условия:

- Имате през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;

- 100% от тези доходи сте получили по банков път;

- Извършили сте безкасови плащания в размер на 80% или повече от тези доходи.

Към годишната данъчна декларация не прилагате документи. Необходимо е единствено да направите отметки на съответното място в Приложение №10 на годишната данъчна декларация.

Облекчението не може да се ползва за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

Подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот

Данъчното облекчение позволява на местни и на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава членка на Европейския съюз или страна от Европейското икономическо пространство, да приспадат от данъчната основа направените през 2021 г. плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недвижим жилищен имот в общ размер до 2000 лв., при следните условия:

- недвижимият жилищен имот е на територията на Република България;

- физическото лице е собственик или съсобственик на недвижимия жилищен имот;

- подобренията и/или ремонтът са извършени от физически или юридически лица, местни на държава–членка на Европейския съюз или на друга страна от Европейското икономическо пространство;

- недвижимият жилищен имот не е включен в дейността на предприятието, в случай че лицето извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон;

- физическото лице притежава документ за платения труд във връзка с извършването на подобренията и/или ремонта на жилищния имот. Документът трябва да е придружен от документ за плащането (фискален бон, когато е налице задължение за издаването му, разписка, банков или друг документ);

- физическото лице не е свързано лице с лицето, извършило ремонта.

Когато недвижимият жилищен имот е собственост на повече от едно физическо лице, облекчението може да се ползва от всеки съсобственик, при условие че общият размер на облекчението, ползван от всички съсобственици, за имота не превишава максималния размер от 2000 лв.

Когато в нарушение е ползван по-голям общ размер на данъчното облекчение за данъчна година, всяко от лицата, ползвали облекчението, дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Облекчението не може да се ползва за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

15.10.2021

РУМЪНЦИТЕ ПО-БЕДНИ ОТ НАС

Румънците са по-застрашени от бедност и социално изключване от българите, показват последните данни на Евростат.

През 2020 г. в ЕС е имало 96,5 милиона души в риск от бедност или социално изключване, което представлява 21,9% от населението. От тях 75,3 милиона души са изложени на риск от бедност, като 27,6 милиона бяха сериозно материално и социално лишени, а 27,1 милиона живеят в домакинство с ниска интензивност на труда.

Около 5,9 милиона (1,3% от общото население) живеят в домакинства, изпитващи едновременно и трите риска (риск от бедност, сериозни материални и социални лишения и живеещи в домакинства с много ниска заетост).

Повече от една четвърт от населението е било изложено на риск от бедност или социално изключване в четири държави членки - Румъния (35,8%), България (33,6%), Гърция (27,5%) и Испания (27,0%).

Пандемията обаче увеличила макар и с малко дела на бедните българи, като през 2019 г. те са били 33,2 на сто. Все пак през годините процентът на хората, заплашени от мизерия, у нас намалява. За сравнение през 2015 г. такива са били 43,4 на сто от българите.

Най-ниските дялове на хората в риск от бедност или социално изключване са регистрирани в Чехия (11,5%), Словакия (13,8%), Словения (14,3%), Холандия (15,8%) и Финландия (15,9%).

15.10.2021

РЕКОРДНО МАЛКО ХОРА В БЮРАТА ПО ТРУДА

Рекордно малко хора са регистрирани като безработни в бюрата по труда, показват данни на Агенция по заетостта. Така регистрираната безработица в страната е 4,7%, като понижението спрямо август е с 0,2 на сто, а спадът на годишна база е с 2,5%.

Регистрираните безработни в края на септември са 154 936, което е с 5771 по-малко от август и с 81 122 (34,4%) по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през септември са се регистрирали нови 21 737 безработни, като те са с 2215 повече спрямо предходния месец, а спрямо септември 2020 г. се наблюдава спад от 6345. Други 931 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

През септември 18 531 безработни са започнали работа. Общо 76,4 на сто от започналите работа през септември са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост - 19,3 на сто, следвани от търговията с 14,4 на сто, образование 12,6 на сто, хотелиерство и ресторантьорство с 6,8 на сто, държавно управление - 5,9 на сто, строителство - 4,6 на сто, селско, горско и рибно стопанство - 3.7 на сто и др.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през септември са 17 196 или с 920 (5,7 на сто) повече от предходния месец и с 3890 (18,4 на сто) по-малко спрямо същия месец на 2020 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (29,3 процента), следват образование (18,4 на сто), търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (11,3 на сто), държавно управление (10,2 на сто), административни и спомагателни дейности (8 на сто), хотелиерство и ресторантьорство (6,2 на сто).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: преподаватели; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; продавачи; административен персонал по обслужване на клиенти; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хората; металурзи, машиностроители и сродни на тях, занаятчии и др.

15.10.2021

РУМЪНСКИ ЛЕКАРИ МОЛЯТ ХОРАТА ДА СЕ ВАКСИНИРАТ

Румънските лекари вчера изпратиха отворено писмо, озаглавено "Вик на отчаяние". Те казват, че здравната система в страната е претоварена, едва се справя с рекордно високите нива на коронавирусни инфекции и смъртни случаи, съобщава „Гардиън“.

„College of Physicians“ в Букурещ, неправителствена организация, представляваща лекарите в столицата на Румъния, казва в писмо, адресирано до румънците, че медицинската система "е достигнала границата" и че ниските нива на ваксинация разкриват "провал на доверието" между лекарите и населението.

"Отчаяни сме, защото всеки ден губим стотици пациенти, които умират в румънски болници“, се казва в писмото.

"Отчаяни сме, защото за съжаление вече чуваме твърде много пъти: Не мога да дишам. Не съм ваксиниран."

Във вторник Румъния съобщи за близо 17 000 случаи на новозаразени и 442 смъртни случая. Според данните на здравните власти над 90% от пациентите с коронавирус, починали миналата седмица, са неваксинирани.

"Всеки ден ставаме свидетели на трагедии: умиращи пациенти, страдащи семейства, лекари, които са на края на силите си", се казва в писмото на лекарите от Букурещ.

Натискът върху болниците накара румънските служители миналата седмица да преустановят неспешните медицински процедури за 30 дни.

15.10.2021

РАБОТЕЩИТЕ И САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ВЪВ ВРЕМЕННО ЗАТВОРЕНИТЕ БИЗНЕСИ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ КОМПЕНСАЦИЯ

Работещите и самоосигуряващите се във временно затворените с акт на държавен орган заради Ковид-19 икономически дейности ще получават компенсация в размер на 75% от осигурителния си доход за юли за времето, през което са ползвали неплатен отпуск поради наложените ограничения. Това реши правителството с приемането на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на този вид финансова подкрепа до края на 2021 г.

Когато договореното работно време в месеца, за който се изплаща компенсация, е по-малко от договореното работно време в месеца, от който се определя размерът й, тя ще се изплаща пропорционално.

Месечният размер на компенсацията на самоосигуряващите се е 75% от определения със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване минимален осигурителен доход за тази категория за месеца, за който се изплаща компенсацията.

Сумите за компенсации са допустими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск - за работниците и служителите или датата на акта на държавния орган - за самоосигуряващите се лица, но не по-късно от 31 декември 2021 г.

Финансовите средства, необходими за изплащане на компенсациите, ще бъдат осигурени авансово с бюджетни средства за сметка на Министерството на труда и социалната политика. Впоследствие средствата могат да бъдат възстановени от очакваното допълнително пренасочване на средства за България през 2022 г. по линия на инструмента на ЕС за подкрепа на засегнатите от кризата с Ковид-19 държави REACT EU.

15.10.2021

МС ПРИЕ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА БЪЛГАРИЯ

Правителството прие Решение на Министерския съвет, с което одобрява Националния план за възстановяване и устойчивост на България, съгласно Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) на ЕС и възложи на заместник министър-председателя Атанас Пеканов да го представи на Европейската комисия в съответствие изискванията на Регламент (ЕС) 2021/241. Това съобщи пресцентърът на правителството.

Одобреният с Решение номер 411 на Министерския съвет от 5 май 2021 година проект на Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България бе надграден, допълнен и качен на страницата https://www.nextgeneration.bg/ на 20 юли 2021 г., като по този начин стана достъпен за широката общественост. При неговата преработка бяха проведени повече от 70 срещи с представители на институциите на службите на Европейската комисия, посланици, представители на международни институции в страната, представители на гражданското общество, Националния съвет за тристранно сътрудничество, работодатели и синдикати, както и на Икономическия и социален съвет, припомнят от МС.

Изпратен бе като проект на ЕК на 21 юли 2021 г., в резултат на което, в периода септември - октомври 2021 г. бе проведен нов кръг от преговори по политически и технически теми и въпроси. В резултат на направените консултации бе постигната висока степен на съгласуваност на документа с ЕК.

За да бъде изпълнена основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост, а именно, да способства икономическото и социално възстановяване и да гарантира устойчивост след кризата, породена от COVID-19 пандемията, предложеният вариант на Плана предвижда 59 инвестиции и 46 реформи, както и редица промени в над половината от заложените преди това проекти.

Ключови промени спрямо предишните версии на проекта на План включват: Значително засилване на фокуса върху декарбонизация; Засилена подкрепа за бизнеса при въвеждане на финансови инструменти и частично заместване на предвидената по-рано безвъзмездна финансова подкрепа; Засилен инвестиционен фокус в социалната сфера (образование, здравеопазване, социална подкрепа); 13 нови инвестиционни проекта; Реформи в сферата на здравеопазването, електромобилността, социалната сфера, върховенството на закона и правосъдието, бизнес средата и енергетиката.

Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката в контекста на амбициозните цели на Зелената сделка. Зеленият преход заема водещо място в Плана, като концентрира 45.8 на сто от общите предвидени разходи. Дигитализацията също присъства над изискуемите по Регламент 20 на сто, като формира 22.5 на сто от общите предвидени разходи.

14.10.2021

ОФОРМЯНЕ НА ТРУДОВАТА НИ КНИЖКА ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТА

При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя срещу подпис.

Какви са задълженията на работодателите и правата на работниците и служителите по отношение на процедурата и сроковете за оформянето и предаването на трудовата книжка?

При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка основанието за прекратяване, изплатените на работника или служителя обезщетения при прекратяването на трудовото правоотношение, както и продължителността на трудовия стаж, придобит по трудово правоотношение в години, месеци и дни.

Предаване на трудовата книжка следва да се осъществи в деня на прекратяване на трудовото правоотношение, веднага след вписване на посочените данни в нея. То трябва да стане чрез връчване лично на лицето. Предаването означава фактическо поставяне на трудовата книжка във владението на работника или служителя.

Когато работникът или служителят не е в предприятието в деня на прекратяване на трудовото правоотношение и оформяне на трудовата книжка, предаването й може да стане по три начина:

 1. Чрез писмена препоръчана покана с обратна разписка до работника или служителя да се яви при работодателя, за да получи трудовата си книжка. В този случай работодателят ще е изпълнил задължението си за предаване на трудовата книжка в деня на получаването на поканата от работника или служителя, удостоверен върху обратната разписка.
 2. Чрез изпращане на трудовата книжка по пощата. Трябва да се има предвид, че за този вид предаване на трудовата книжка е необходимо предварителното писмено съгласие на работника или служителя. В този случай моментът на предаването ще бъде денят на изпращането й по пощата.
 3. Чрез предаване на трудовата книжка на писмено упълномощено от работника или служителя лице. В този случай работодателят ще е изпълнил задължението си за предаване на трудовата книжка в деня на предаването й на упълномощеното лице, което трябва да стане срещу подпис.

При закриване на предприятието, без да е посочен правоприемник, всички съхранявани от него разплащателни ведомости, трудови договори (заповеди за назначаване), заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповеди за прекратяване на трудови правоотношения, трудови книжки и други документи, установяващи осигурителен стаж и доход на лицата, които са работили в предприятието, се предават на териториалните поделения на НОИ и се пазят в специални архивохранилища. Удостоверенията за трудов стаж се издават от териториалните поделения на Националния осигурителен институт безплатно в срок до 30 дни въз основа на съхраняваните от тях разплащателни ведомости и други документи на прекратени осигурители без правоприемник.

Справка:

Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

14.10.2021

WELLS FARGO: ТЕЗИ АКТИВИ ЩЕ ВИ ЗАЩИТЯТ НАЙ-ДОБРЕ В ПЕРИОДИ НА ИНФЛАЦИЯ

Притеснявате се от инфлацията? Има защо - особено ако притежавате грешните активи и залагате срещу акциите на S&P 500.

И кои са правилните и грешните активи, които да притежавате по време на инфлацията? Финансовата институция Wells Fargo дава отговора на този въпрос, като разглежда 15 основни класа активи и изчислява кои са най-добрите и най-лошите през инфлационните периоди от 2000 г. насам.

Констатациите са поучителни.

В обобщение: Инфлацията е възходяща за петрола и акциите на развиващите се пазари. А акциите като цяло се справят добре и в периоди на нарастваща инфлация. Но инвеститорите трябва да се подготвят за загуби от повечето видове облигации, когато инфлацията се ускори.

Това е добро напомняне да не натискате автоматично бутона за продажба на акции на S&P 500, ако има полъх на инфлация.

Акциите „като група са генерирали впечатляваща възвръщаемост в периоди на нарастваща инфлация, с нива, които значително надминават въздействието на инфлацията“, казва Чао Ма от групата за глобално портфолио и инвестиционна стратегия на Wells Fargo.

Най-добрите активи по време на инфлацията

Ако искате да знаете какво да притежавате по време на инфлацията, започнете една дума: Петрол.

Но Wells Fargo установи, че цената на петрола е скачала с повече от 40% по време на инфлационните периоди от 2000 г. насам. Тя със сигурност надминава 10% печалба от инфлационния период на големите американски акции като S&P 500.

Увеличението на петрола по време на инфлация е повече от всеки друг основен клас активи, който банката разглежда. Печалбата на петрола по време на инфлационни периоди също е приблизително три пъти по-висока от средното увеличение от 12% на всичките 15 актива, изследвани от Wells Fargo.

Забележително е, че инвеститорите вече са подушили това. Петролният фонд на САЩ (USO), основен ETF, който проследява цената на петрола, е нараснал с 69.2% през 2021 г. досега. Това също е по-голям скок от всички други ETF-и, проследяващи класовете активи, анализирани от Wells Fargo.

Какъв е тогава вторият най-висок клас активи по време на инфлация? Това не е злато – то е на трета позиция (с увеличение на инфлационния период от 16%). Това са акциите на развиващите се пазари, които регистрират 18% печалби през периодите на инфлация след 2000 г., установи Wells Fargo.

И ако сега пак е така, този актив може да предоставя добри възможности в бъдеще за инвеститорите. ETF-ът на Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) е нараснал само с 1.8% тази година.

При акциите малките компании изпреварват големите, а акциите, ориентирани към растеж, се представят по-добре от стойността в периоди на ускорена инфлация.

Asset

Inflationary return*

Representative ETF

YTD % Ch.

Oil

41,00%

United States Oil Fund

69.2%

Emerging market stocks

18,00%

Vanguard FTSE Emerging Markets

1.8%

Gold

16,00%

SPDR Gold Trust

-6.0%

Cyclical stocks

16,00%

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum

14.9%

U.S. small cap stocks

15,00%

iShares Core S&P Small-Cap

20.4%

TIPS

13,00%

iShares TIPS Bond

0.5%

High-quality stocks

12,00%

iShares MSCI USA Quality Factor

14.6%

Growth stocks

12,00%

SPDR Portfolio S&P 500 Growth

16.8%

Developed market ex U.S. stocks

12,00%

iShares Core MSCI EAFE

7.8%

Defensive stocks

10,00%

Invesco Defensive Equity

12.2%

U.S. large cap stocks

10,00%

SPDR S&P 500 ETF Trust

15.7%

Value stocks

8,00%

SPDR Portfolio S&P 500 Value

14.7%

High-yield fixed income

5,00%

High Yield

0.2%

Investment grade fixed income

-5,00%

Vanguard Total Bond Market

-3.3%

Emerging market fixed income

-8,00%

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond

-5.7%

Това е малко контраинтуитивно, тъй като акциите в енергийния сектор обикновено са включени в индексите на стойността и ETF-те. И все пак акциите на S&P 500 се повишиха само с 8% през инфлационните периоди. Това е почти половината от 12-процентното увеличение на акциите, ориентирани към ръст. И възвръщаемостта на акциите е половината от 16% ръста на цикличните акции, които са склонни да растат и да падат заедно със силата на икономиката.

И ако растежът е добър, малките акции са още по-добри. Американските акции с малка капитализация нараснаха с 15% по време на инфлационните периоди от 2000 г. Предполага се, че по-малките компании обслужват ниши с по-трудно заместващи се стоки. Това им дава известна ценова сила. Освен това по-малките компании обикновено растат по-бързо от по-големите.

IShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) лети тази година: с 20.4% повишение досега.

Изводът: Бъдете инфлационно интелигентни. Не позволявайте на риска от инфлация да ви изгони от акциите от S&P 500. Или акциите като цяло. Заглавията са страшни, но данните от 2000 г. показват, че акциите все още могат да постигнат впечатляващи печалби на фона на инфлацията, пишат експертите на Wells Fargo.

И ако сте готови да си напишете домашното, можете да намерите възможности за превъзходство на пазара, дори ако цените се покачат по-високо.

„Ние подкрепяме акциите в настоящата среда на икономическа експанзия и нарастваща инфлация“, каза Ма от Wells Fargo. "Те предлагат потенциал както за дългосрочно поскъпване на цените, така и за желано ниво на доход."

13.10.2021

ББР ЛИЗИНГ С НОВА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФИРМИ

ББР Лизинг, дъщерно дружество на Българската банка за развитие, представя нова програма за подкрепа на микро-, малки и средни предприятия в партньорство с Паневропейския гаранционен фонд.

Тя е насочена към преодоляване на негативните последици от пандемията Covid-19 и ще позволи на компаниите да се възползват от облекчени условия за финансиране, по-дълги срокове на изплащане и намалени изисквания за самоучастие.

Лизинговото финансиране по програмата е до 2,2 млн. лв. То е предназначено за закупуване на нови и употребявани производствени машини и оборудване, товарни автомобили и транспортни средства, строителна и земеделска техника.

Изискванията за самоучастие са 0% при лизинг на транспортни средства и 5% за останалите типове активи. 

Сроковете за изплащане също за преференциални – в зависимост от вида на закупувания актив, те варират между една и осем години. Компаниите могат да кандидатстват за финансиране до края на 2021 г.

Повече информация за продукта ще намерите ТУК

Предоставеното финансиране се осъществява по гаранционен инструмент EGF, изпълняван от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) с финансовата подкрепа на държавите-членки на Европейския съюз, които допринасят за Паневропейския гаранционен фонд (EGF).

13.10.2021

НАЙ-УСПЕШНАТА ЕКСПOРТНА ПРОГРАМА EXPO2 НА ЕXPORT HUB BULGARIA НАБИРА КАНДИДАТУРИ ЗА ВТОРОТО СИ ИЗДАНИЕ

Второто издание на обучителната програма на Export Hub Bulgaria EXPO2 стартира, като от 13.10.2020 г. български предприятия от всички сектори  могат да подават своите кандидатури за включване в напълно безплатната инициатива, чиято цел е да подпомогне развитието на експортния потенциал на българските предприятия, които притежават необходимия капацитет за излизане на международните пазари.

Прозорецът за кандидатстване е отворен до 2 ноември 2021 г., като компаниите ще имат възможност да се включат в серия от лекции с теоретична и практическа част, както и да се включат в отворени срещи с експерти от различни области на бизнес развитието. Всяка компания ще има собствен ментор, който да следи развитието и напредъка й по време на програмата и ще оказва съдействие в процеса на обучение.

В пилотното издание на обучителна програма EXPO1 през 2021 г. участие взеха 15 български малки и средни предприятия – Кардинал Байтс, Биостайл, Ентегра, ТехноЛогика, Иноксис, Автоматизация на Дискретното Производство – Смолян, Сингъл Селд, Европак България М, Конвой-Уорлд, Дейзи Тех, Елджой, Пирос, Аяли Груп, Инова БМ, Айкхорн и Ко. 

След програмата компаниите споделиха и първите си резултати, сред които изграждане на ефективна концепция и стратегия, увеличаване на производителността, износа, намиране на нови бизнес партньори и дистрибутори.

В рамките на инициативата бяха организирани и допълнителни срещи с търговски представители зад граница на министерство на икономиката, които представиха възможностите за навлизане на избрани от фирмите пазари.

За кандидатстване в настоящото издание отново задължително условие за участниците е да са собственици/управители/търговски директори или на друга ръководна позиция, с компетенции за вземане на решения. Програмата ще стартира в началото на 2022 г., а форматът на програмата ще бъде хибриден.

При интерес следва да  бъдат предоставени документи за кандидатстване през платформа www.b2bconnect.bg в указания срок. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на онлайн интервю, в което ще си събеседват с експертно жури. Участието в програмата е безплатно.

Export Hub Bulgaria е публично-частна инициатива, която работи за повишаването на експортния потенциал на българския бизнес.

Под егидата на Експортен хъб България се организират събития в страната с международен характер, като пълна информация може да откриете на официалния сайт www.exporthub.bg.

Зад ЕХБ застават:

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – инициатор

София Тех Парк

Българска агенция за експортно застраховане

Асоциация на индустриалния капитал в България

Българска стопанска камара

Българска търговско-промишлена палата

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Висше училище по застраховане и финанси

Институт по икономическа политика Клийнтех България

М3 Къмюникейшънс Груп

Българска консултантска организация

Клийнтех България

Българската стартъп асоциация

Професионална асоциация по роботика и автоматизация БРАИТ (старо наименование Асоциация на бизнес клъстерите)

Софтуерен университет

13.10.2021

КАК ДА НАПРАВИМ "ЗЕЛЕНИЯ" ПРЕХОД УСПЕШЕН ЗА БЪЛГАРИЯ

Как да направим "зеления" преход успешен и справедлив за България? Какви средства ще бъдат инвестирани в българската икономика и ще успеем ли да модернизираме индустрията и производствата си? Каква ще е социалната цена, която ще платим и как ще бъдат компенсирани засегнатите хора и региони? Каква е готовността на бизнеса и на местната власт за трансформация и знаем ли достатъчно за мерките и възможностите за финансиране, предвидени от ЕК?

На тези и на много други въпроси ще отговори предстоящата на 15 октомври конференция „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“, която може да проследите онлайн ТУК.

Форумът ще бъде открит от премиера Стефан Янев и от изпълнителния вице-президент на ЕК Франс Тимерманс. Ключови участници в събитието са и комисарят по иновации Мария Габриел, заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов, кметът на София Йорданка Фандъкова, посланикът на Великобритания Роб Диксън, министърът на финансите Валери Белчев, министърът на икономиката Даниела Везиева, министърът на енергетиката Андрей Живков, министърът на транспорта Христо Алексиев, заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева и заместник-министърът на земеделието Явор Гечев.

Над 50 участници в два основни панела и 4 паралелни работни сесии ще коментират темите „Финансиране на Зеления преход“, „Интелигентна индустрия, енергетика и икономика“, „Умни градове и кръгова икономика“, „Интелигентни транспортни системи и мобилност“, „Иновации в земеделие и биотехнологии“.

В седмицата, в която се очаква българското правителство да изпрати на ЕК Плана за възстановяване и устойчивост и да се посочат дати за извеждане от експлоатация на ключови енергийни мощности за страната, темата за Зеления преход е особено актуална.

В края на юли ЕК представи най-мащабния пакет от реформи, свързани с климатичните промени, предвиждащ намаляване на въглеродните емисии в ЕС с 55% до 2030 г. и достигане на нетни нулеви емисии до 2050 г. в сравнение с нивата от 1990 г. Ако бъде приет, този план ще промени коренно икономиките на страните-членки и живота на хората в Европа.

Огромни инвестиции в икономиките на страните-членки за модернизация, иновации, зелена енергия, образование, транспорт, строителство, но и повишаване на разходите за домакинствата – това са част от възможностите и предизвикателствата, които Зелената сделка поставя пред Европа и нейните граждани.

Въпреки сериозните промени, които предстоят пред българската икономика, информацията по темата за Зелената сделка у нас е ограничена и фрагментирана. Време е да започнем откровен разговор, за да направим Зеления преход успешен, разбираем и справедлив.

Затова и форумът има амбицията да събере на едно място европейски и български лидери, водещи експерти, синдикати, представители на бизнеса, неправителствения сектор и медиите, за да започне честен дебат по темата в контекста на климатичните промени, нуждата от модернизация на икономиката ни, но и с фокус върху социалните аспекти на тази трансформация.

12.10.2021

БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕДЛАГА КРЕДИТИ НА ПРЕДПРИЕМАЧИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Българската банка за развитие ще подпомага представителите на уязвими групи, които искат да стартират собствен бизнес. „ББР Микрофинансиране“ ще отпуска заеми на фирми и самонаети лица, включително на безработни, младежи и хора с увреждания. Продуктът е насочен в подкрепа и на социални предприятия - т. нар. бизнеси с мисия, съобщават от банката.

Програмата ще даде възможност на малките и средните предприятия да ползват инвестиционен или оборотен кредит до 50 000 евро (97 791 лв.) при облекчени условия и с 25% по-ниски лихвени проценти, спрямо стандартните условия на ББР. Срокът за погасяването му е по-дълъг спрямо подобни продукти на финансовия пазар.

Гаранционният ресурс по програмата на „ББР Микрофинансиране“ е 1 млн. лв., а обемът на кредитите за крайни получатели се очаква да достигне 5 млн. лв.

С подкрепата се цели подобряване на достъпа до финансиране на стартиращи и социални предприятия, както и подпомагане на социалното предприемачество в придобиването на материални и нематериални активи за развитие или разширяване на дейността.

Дъщерното дружество на ББР сключи гаранционно споразумение за ползване на портфейлна гаранция с таван на загубите за микрофинансиране с „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (Фондът на фондовете). Ресурсът е по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020” (ОПРЧР), съфинансирана със средства от Европейския социален фонд.

Сред най-важните блага, създавани от тези компании, е социалният капитал – решаване на обществени проблеми, откриване на работни места, като едновременно с това се получава и приход за предприемача. Социалните предприятия разработват и прилагат иновации,  стимулиращи  социалното и икономическото развитие, предлагат нови стоки и публични услуги и променят стереотипите в пазарната и непазарната среда. Новият продукт на „ББР Микрофинансиране“ е създаден за този специфичен сегмент в икономиката на страната, който обикновено остава извън полезрението на търговските банки и общите мерки и програми.

12.10.2021

ВЕЧЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО УДЪЛЖЕНАТА МЯРКА 60/40

От днес Агенцията по заетостта приема заявления от работодатели по удължената до края на годината мярка за запазване на заетостта, известна като "60 на 40".

Условията за получаване на подкрепа през периода август - декември тази година са аналогични на тези, които се прилагаха за предходните месеци юни и юли. 

Компенсация от 60 процента от дохода и осигурителните вноски на всяко заето лице се изплаща за предприятия със спад на приходите от продажби през месеца, за който се предоставя подкрепата спрямо същия месец от 2019 година.

Подкрепа в размер на 50 на сто се предоставя за работещите в предприятия със спад в продажбите не по-малко от 30 на сто през сравняваните периоди.

За месеците август и септември подаването на документите ще бъде допустимо до края на този месец.

За месец октомври ще се кандидатства през ноември, а за месец ноември - до 10 декември.

11.10.2021

ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ РАБОТА ПОРАДИ ЛИПСА НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ИЛИ ПРОЯВЕНИ ГРИПОПОДОБНИ СИМПТОМИ

Коментар

Съгласно чл. 275, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени.

Със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) са уредени правата и задълженията на всички участници в трудовия процес относно осигуряването на безопасност и здраве при работа, като работниците и служителите също имат задължения във връзка с безопасността и здравето при работа.

В чл. 126 КТ са регламентирани задълженията на работника или служителя, като изрично е определено, че той следва да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените задачи, да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд, да спазва вътрешните правила, приети в предприятието, и други. Също така в чл. 33 ЗЗБУТ е установено изричното задължение за всеки работещ да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя инструкции.

Работодателят има задължение да запознае работниците и служителите с установените правила за безопасност и здраве при работа. Това се извършва с провеждане на инструктаж по безопасност и здраве при работа, който се изготвя в съответствие с оценката на риска в предприятието. Работодателят следва да укаже на работниците и служителите, че са задължени да се явяват на работа в състояние, което им позволява извършването й, в това число да не се явяват на работа при проява на грипоподобни симптоми, както и със задълженията им да използват предоставените им лични предпазни средства.

Правото на работодателя да отстранява работника или служителя от работа, е регламентирано в чл. 199, ал. 1 КТ. Тази разпоредба предвижда, че работодателят или непосредственият ръководител може да отстрани временно от работа работник или служител, който се явява в състояние, което не му позволява да изпълнява трудовите си задължения. Временното отстраняване от работа по чл. 199, ал. 1 КТ се извършва от работодателя, за да предотврати настъпването на тежки последици за самия работник или служител, както и за да предпазни останалите работници и служители в предприятието.

Следователно вината на работника или служителя за настъпването на обективната пречка за изпълнение на работата, която е основание за отстраняването му, е без значение.

Важен момент преди започване на процедурата по отстраняване от работа на работника или служителя е да бъде установено дали са налице основания за това.

В зависимост от управленската структура на предприятието, работодателят или непосредственият ръководител установяват наличието на основания за отстраняване.
В случаите, когато основанията за отстраняване се установят от непосредствения ръководител, той незабавно следва да уведоми за това работодателя. Окончателната преценка за наличието на основания за отстраняване от работа се извършва от работодателя.

В законодателството не са предвидени изрично видът и формата на акта, чрез който работодателят реализира правото си на отстраняване от работа. Обосновано е това да се извърши чрез издаване на нарочен документ в писмена форма, например чрез заповед. Писмената заповед може да улесни доказването на основанията за отстраняването при възникване на трудов спор, свързан с правата и задълженията на страните по повод на извършваната работа.
Разпоредбата на чл. 284, ал. 2 КТ задължава работниците и служителите да използват специалното работно облекло и личните предпазни средства по предназначението им. Поради това неизпълнението на задълженията за използване на лични предпазни средства е нарушение на трудовата дисциплина, което може да е основание както за започване на дисциплинарно производство, така и за отстраняване от работа на съответния работник или служител. В чл. 199, ал. 2 КТ се предвижда, че отстраняването продължава, докато работникът или служителят възстанови годността си да изпълнява определената му работа. Ето защо, когато е установен случай, при който работник или служител не използва личните предпазни средства, е възможно бързо да бъде отстранено нарушението чрез поставянето им, поради което не следва да се засягат правата му по отношение на начисляване и изплащане на трудовото възнаграждение. Това обаче не ограничава възможността на работодателя да започне дисциплинарно производство спрямо работника или служителя за неизпълнение на конкретните му задължения.

С оглед на продължаващата пандемия от COVID-19 e важно работодателите да не допускат работници и служители или външни лица, които проявяват симптоми на остри заразни заболявания. Ето защо отстраняването на работници и служители с такива симптоми може да се приеме като обоснована мярка за ограничаване на разпространението на заразата и за запазване на живота и здравето на останалите работници и служители в предприятието.
При явяване на работа на работник или служител, който проявява симптоми на заразно заболяване, в това число повишена телесна температура и/или силна кашлица, е необходимо лицето да се отстрани и да се предприемат мерки за установяване на здравното му състояние, включително и експертиза на работоспособността. Експертизата на временната неработоспособност се извършва от здравните органи по ред, определен в Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ).

При описаната хипотеза работникът или служителят следва да се насочи за определяне на работоспособността му от компетентните здравни органи. Разпоредбата на чл. 16, ал. 1 НМЕ предвижда, че всички лабораторни изследвания и лечебни процедури (физиотерапия, рентгенова терапия и др.) на работоспособни осигурени лица могат да се извършват в работно време с разрешението на работодателя, без да се издава болничен лист. В този случай лекарят, който прави изследването или консултацията, издава служебна бележка на осигурения, в която отразява часа на явяването и часа на приключването на изследването (чл. 16, ал. 2 НМЕ).

Когато здравните органи установят временна неработоспособност, те издават болничен лист, който е основание за ползване на отпуск по чл. 162 КТ и е за периода до възстановяване на работоспособността. По време на ползване на този отпуск се изплаща обезщетение от държавното обществено осигуряване. Осигуреният (работникът или служителят) е длъжен да представи болничния лист или да уведоми работодателя/осигурителя до два работни дни от издаването му. В случаите, при които лекуващият лекар или ЛКК са констатирали състояние на неработоспособност, но осигуреният откаже да му се издаде болничен лист, последният задължително се издава и служебно се изпраща на работодателя/осигурителя, където работи осигуреният (чл. 9, ал. 3 НМЕ). Важно е да се има предвид, че осигуреният не може по своя преценка без разрешение от лекуващия лекар или ЛКК, издали болничния лист, да се върне на работа преди изтичане на разрешения отпуск. Осигурителите (работодателите) също нямат право да допускат на работа осигурените (работниците и служителите), които се намират в отпуск поради временна неработоспособност (чл. 18, ал. 1 НМЕ).

Когато лекарят установи, че няма основание за ползване на отпуск за временна неработоспособност и работникът или служителят може да изпълнява служебните си задължения, работодателят е длъжен да го допусне до работа. В този случай явяването пред здравните органи може да се установи с издадена служебна бележка, като не трябва да се ограничава правото на работника или служителя да получава трудовото си възнаграждение. Още повече, че при евентуален трудов спор може да се приеме, че отстраняването от работа е незаконосъобразно и работодателят дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за времето на незаконното отстраняване на основание чл. 214, ал. 1 КТ.

Трябва да се има предвид, че съгласно чл. 8, ал. 1 КТ трудовите права и задължения се осъществяват добросъвестно съобразно изискванията на законите.
Добросъвестността при осъществяване на трудовите права и задължения се предполага до установяване на противното (чл. 8, ал. 2 КТ). За да не се начисли и изплати пълният размер на трудовото възнаграждение на работника или служителя, работодателят следва да разполага с доказателства и да е установил недобросъвестността при изпълнението на правата и задълженията на лицето. Поради това, единствено когато работникът или служителят има симптоми на заразна болест и му е указано да се яви пред здравен орган за оценка на работоспособността, но лицето не е изпълнило нарежданията на работодателя, е налице основание за прилагане на разпоредбата на чл. 199, ал. 3 КТ, съгласно която през времето, докато трае отстраняването, работникът или служителят не получава трудово възнаграждение.

 

Ненко САЛЧЕВ, началник на отдел „Трудово право и условия на труд“ в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в МТСП

08.10.2021

КАКВО ДА ПРАВИМ, АКО ИЗГУБИМ ТРУДОВАТА СИ КНИЖКА?

Какви са правата ни, ако изгубим трудовата си книжка? Има ли институция, която може да ни съдейства да възстановим информацията в нея и каква е процедурата за това?

Според Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена, Инспекцията по труда издава нова въз основа на писмено заявление на работника или служителя, в което се посочва, че трудовата книжка е изгубена, кой я е изгубил и данни за работодателите, при които е работил.

Когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена от работника или служителя, в новата трудова книжка Инспекцията по труда вписва данни за трудовия стаж въз основа на представените от него удостоверения по образец, съгласно законовите изисквания или други оригинални документи, съдържащи необходимите данни.

Когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена по вина на работодателя, Инспекцията по труда го задължава в срок не по-дълъг от един месец да представи необходимото удостоверение за издаването на нова трудова книжка по образец съгласно закона.

Когато работникът или служителят е работил и при други работодатели, работодателят изисква от тях удостоверения по образец съгласно закона. Събраните удостоверения се предоставят в Инспекцията по труда по опис. Работодателите са длъжни да издават исканите удостоверения в 7-дневен срок от поискването им.

Спрямо българското законодателство трудовата книжка е основния удостоверителен документ за факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя и има важно значение за редица негови трудови права. Трудовата книжка винаги има публично удостоверително значение. Издаването й по утвърден от държавата образец и признаването на неговото удостоверително значение придава официалния характер на този документ.

Вписванията в трудовата книжка се осъществяват от длъжностни лица, в кръга на службата им, във форма и по установен в закона ред. Трудовата книжка се съхранява от работника или служителя, който е длъжен да я представя на работодателя при поискване, както и за вписване на нови обстоятелства в нея.

Като удостоверителен документ, трудовата книжка свидетелства за фактите, отразени в нея. Тези факти са свързани с работата на работника или служителя по трудово правоотношение.

Справка:

чл. 7 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж

08.10.2021

ФИРМИТЕ ТЪРСЯТ НАЙ-МНОГО ФАРМАЦЕВТИ И ЗДРАВНИ РАБОТНИЦИ

Броят на обявите за работа през септември се запазва на нивата от юли и август. През изминалия месец се наблюдава незначително покачване на офертите с 0,6% – сочи редовният анализ на публикуваните обяви за работа във водещите специализирани сайтове у нас, осъществяван от  JobTiger.

На годишна база нивото на обявите е с 49% по-високо от отчетеното през септември 2020 г. С най-голям ръст на обявите през миналия месец е секторът „Здравеопазване и фармация“, с увеличение от 21%. Причина за това е сезонното търсене на медицински кадри за позиции извън България.

Следващ по ръст е секторът „Административни и обслужващи дейности“, при който броят на обявите е нараснал с 12%. Това е и единственият отрасъл, при който през септември се наблюдава ръст на предложенията във всеки един от сайтовете за работа.

След него се нареждат секторите „Логистика и транспорт“ (8%), „Търговия и продажби“ (7%), „Маркетинг и реклама“ (5,3%), „Счетоводство, одит, финанси“ (5%), „Строителство“ (3%) и „Производство“ (0,4%).

С най-голям спад на обявите през месеца е секторът „Хотелиерство и ресторантьорство“ (-12%). За пръв път през 2021 г. наблюдаваме спад на обявите и в „ИТ“ сектора: броят на предложенията през септември е намалял с 5%, но на годишна база той е със 128% по-висок от отчетеното през септември 2020 г.

Какви кадри се търсят в „ИТ“ сектора?

С нарастващата популярност на „ИТ“ сектора през последните години наблюдаваме тенденция все повече хора да се ориентират към професионално развитие в този отрасъл и да заемат позиции като младши специалисти и стажанти именно в този сектор.
Разпределението на обявите в „ИТ“ сектора по ниво на квалификация през септември показва, че едва 10,4% от предложенията са за позиции за младши специалисти или стажанти. Най-голям е делът на обявите за експерти и старши специалисти с натрупан вече опит в сферата (84,2%), а останалите 5,4% са  позиции за мениджмънт и управленско ниво на квалификация, сочи още анализът.

Дялово разпределение на обявите по сектори

През септември то е, както следва: секторът „Търговия и продажби“ заема челна позиция с 23% дял от общия брой обяви. След него се нареждат секторите „ИТ“ (16%), „Производство“ (15%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (12%), „Административни и обслужващи дейности“ (10%), „Логистика и транспорт“ (10%), „Строителство“ (5%),  „Здравеопазване и фармация“ (4%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4%), „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Работа от вкъщи

Продължава да се наблюдава ръст на предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа. През септември те са се увеличили с 6% и представляват 11,3% от общия брой на обявите за работа.

Предлагане по градове

Делът на обявите за работа в София продължава да нараства, като през септември той възлиза на 47% от общия брой. Дяловото разпределение на обявите за останалите водещи областни градове е, както следва: Пловдив (10%), Варна (8%), Бургас (3,3%), Русе (3%) и Стара Загора (2,5%). Заедно те съставляват 74% от всички предложения в страната.

На месечна база броят на обявите в тези градове се е увеличил с 2%, като основно се дължи на увеличения брой обяви в София и Пловдив. Динамиката на предложенията във всеки един от водещите градове е, както следва: София (6%), Пловдив (3%), Варна (-8%), Бургас (-4%), Русе (-7%) и Стара Загора (-4%).

07.10.2021

ЕС ДАВА ДО 196 000 ЛВ. ЗА ПОВЕЧЕ ВИСШИСТИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Училища, университети и неправителствени организации ще могат да кандидатстват с проекти, които насърчават младежи от уязвими групи да завършат висше образование.

Одобрените предложения ще бъдат финансирани със суми от 100 000 лева до 196 000 лв. Това е заложено в критериите за подбор по операцията "Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование" на оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., които са публикувани за обществено обсъждане, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

Проектните предложения могат да подкрепят ученици от уязвими групи да завършат средното си образование и да продължат да учат в университет. Ще бъдат подпомагани също успешната интеграция и адаптиране в академичния живот на студенти-първокурсници от уязвими групи.

Сред дейностите, които могат да се финансират, са например допълнителни обучения на ученици от уязвими групи от втори гимназиален етап, за да положат успешно задължителните и допълнителните държавни зрелостни изпити и да кандидатстват в университет. На гимназистите ще се предоставя еднократна финансова помощ за покриване на разходите за кандидатстудентски такси, за пътуване и нощувка при явяване на изпитите в университет. Ще се отпускат еднократни суми за семестриални такси и настаняване за първата академична година в рамките на проекта.

С европейски средства може да се осигурят ментори за първокурсниците от уязвимите групи. Те ще изпълняват функциите на наставници, подпомагащи адаптацията и социализацията на новите студенти. Те ще ги ориентират в академичната среда, ще подкрепят и проследяват участието им в образователния процес - редовно участие в учебните занятия през първата година и др.

Проектът на методологията е публикуван и на следния адрес: http://opnoir.bg/?go=page&pageId=362  в раздел „Процедури/Процедури в процес на обществено обсъждане“ на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Програма за образование“.

В срок до 12.10.2021 г. (включително) заинтересованите страни могат да изпращат предложения и становища до Управляващия орган на електронен адрес: infosf@mon.bg.

05.10.2021

КАК ДА СЕ НАУЧИТЕ ДА СПЕСТЯВАТЕ ЧАСТ ОТ ОСНОВНИТЕ СИ РАЗХОДИ

Три са основните пера, по които хората са склонни да харчат най-много пари. Ако се научите да спестявате част от основните си разходи, след години ще се радвате на спокойни старини. Може дори да спестите достатъчно, за да се пенсионирате по-рано, да започнете собствен бизнес, да направите доходоносни инвестиции или да ходите по-често на почивки.

Разходите за жилище, транспорт и храна са „невидимият крадец“, заради който много хора живеят от заплата до заплата или изпадат в дългове. Позната ли ви е тази ситуация? Разбира се, няма как да изключим тези разходи, но можем да ги намалим до разумно ниво, без да се лишаваме от добрия стандарт на живот.

Постарайте се да харчите по-малко в тези три основни сфери и с изненада ще установите колко повече можете да спестявате. Ако се преместите в по-малък и евтин апартамент, ходите на работа пеша, с велосипед, скутер или градския транспорт и готвите повече у дома и си носите храна на работа, това незабавно ще се отрази положително на вашия портфейл.

За да постигнете „здравословно“ ниво на спестяване, без обаче да ставате скъперници и да се лишавате от основни удобства, трябва да проявите известна доза креативност. Целта е не да понижите стандарта си на живот, например купувайки евтина и некачествена храна, а да се научите да живеете по-практично и дори още по-здравословно, но с по-малко разходи.

Жилище

Голяма част от хората плащат твърде много за жилището си. Има едно правило, което трябва да спазвате, когато избирате нов дом. Той трябва да струва до 25% от нетния ви месечен доход. Ако живеете сами, помислете дали няма да се чувствате добре и в по-малко жилище, което е по-близо до работата ви. Ако пък сте семейни, може да се преместите в по-евтин квартал, запазвайки голямата квадратура.

Без значение дали сте избрали да живеете под наем или да изплащате собствен апартамент, придържайте се към този съвет, за да не страдате от финансови сътресения. Ако доходът ви е прекалено нисък, може би е време да помислите за преквалификация, смяна на работното място или друг източник на допълнителни средства.

Дори милиардерът Уорън Бъфет живее в скромна ĸъщa, ĸoятo cтpyвa едва 0,000078% oт бoгaтcтвoтo мy. Американският инвеститор, бизнесмен и филантроп е считан за най-великия инвеститор в историята на модерните финансови пазари. Caмият Бъфeт нapичa тaзи пoĸyпĸa „тpeтaтa нaй-дoбpa инвecтиция, ĸoятo cъм пpaвил няĸoга“.

Транспорт

В допълнение към дома, транспортът е истинска „бездънна яма“ за пари. Колата със сигурност е незаменимо удобство, което обаче невинаги ни е необходимо ежедневно. В много случаи хората могат да стигат до работното си място с градския транспорт или други по-екологични средства, като велосипед или електрически скутер.

Важно е да имате сигурен автомобил. Когато избирате нова кола, не робувайте на определена марка, а разгледайте всички налични марки и модели, които отговарят на изискванията ви. Не забравяйте да обърнете внимание и на икономичността, а ако купувате втора употреба – да не са нужни скъпоструващи ремонти.

Разбира се, най-добре е да можете да платите веднага желания автомобил. Ако все пак това не е възможно, трябва да можете да го изплатите за по-малко от три или четири години, като вноските не се отразяват сериозно на бюджета ви. А когато се сдобиете с мечтаната кола, използвайте я разумно, за да пестите и от гориво.

Храна

Едно посещение в ресторант може да струва колкото няколко семейни вечери вкъщи. Честото хранене навън може да се превърне в толкова голям разход, колкото вие му позволите. Добрата новина е, че той лесно може да бъде драстично намален. При това не е нужно социалният ви живот да страда – просто канете приятелите си вкъщи по-често.

Дори да нямате време да готвите засукани специалитети всеки ден, има безброй идеи за лесни и бързи ястия, които да си спретнете набързо след работа. Използвайте стратегията на ресторантите – приготвяйте си заготовки във фризера (омесена кайма, мариновано месо, замразено тесто, нарязани зеленчуци), с които бързо можете да сготвите нещо, което по принцип отнема повече време.

Старайте се да готвите за няколко хранения и избирайте ястия, които цялото семейство обича. Някои находчиви домакини използват уикенда, за да сготвят за предстоящата седмица, затваряйки още топлата храна в буркани. Така тя издържа по-дълго време, а семейството има разнообразни ястия всеки ден.

Дори да последвате само част от тези съвети, скоро ще откриете, че с минимални усилия можете да спестите неочаквано голяма част от заплатата си. А спестените пари използвайте за разумни инвестиции, които ще ви се отплатят с времето, осигурявайки ви светло финансово бъдеще.

05.10.2021

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК: НИСКИТЕ ЛИХВИ ЩЕ СЕ ЗАПАЗЯТ В СРЕДНОСРОЧЕН ПЛАН

Въпреки растящата инфлация банките очакват запазване на ниските лихви в средносрочен план. Това коментира на среща с журналисти Цветанка Минчева, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

Тя посочи, че натискът на покачващите се цени провокира хората да търсят алтернативни инвестиции, като все по-често това са спестовни структурирани продукти. Минчева смята, че заради ниската доходност по депозитите се правят именно такива инвестиции.

„Още от 2003 г. фондовете Pioneer предлагат своите продукти чрез УниКредит Булбанк и докато в началото имаше минимален брой клиенти, през миналата година ръстът им е 40%, а с 60% се увеличиха вложените суми", допълни тя.

Минчева смята, че се е отворил сериозен пазар за инвестиционни продукти и много инвеститори участват с малки суми, като търсят варианти за средносрочно и дългосрочно инвестиране.

Лихвена политика

Според нея тенденцията към отрицателни лихви по депозитите при физическите лица няма да засегне хората, чиито спестявания са до гарантираният размер от 196 хил. лева. Тя обясни, че разходите на банките са свързани с частта, която е над гарантираната, тъй като именно привлечените депозити над гарантираното ниво правят банките свърхликвидни, а съхранението на пари е свързано с разходи за тях.

Минчева е категорична, че Covid портфейлът реагира стабилно и устойчиво, като очакванията са били по-лоши, но много кредитополучатели се връщат на нормалните нива на обслужване на заемите.

Цветанка Минчева потвърди, че банките прилагат навреме мерки.

„Тези в рискова група са компании, които предвид ниските базови нива вземат кредити на ръба на възвръщаемостта“, разкри тя, но е категорична, че със създадените кредитни модели в условията на конкурентна среда се отсяват качествените клиенти.

Методиката на оценка на риска, особено в потребителското кредитиране, по думите й, се прилага особено внимателно. Минчева сподели и друго свое впечатление, че ипотеките в България и Централна и Източна Европа се развиват с добри темпове, като по-добрият стандарт на живот кара повече хора да се сдобият със собствено жилище.

Климатична икономика

„Преходът към нов тип икономика няма да е лесен, а за някои индустрии ще е вероятно доста трудно. Регулациите ще стават все повече и бизнесът ще трябва да адаптира дейността си към новите условия“, посочи Цветанка Минчева. 

Тя напомни, че устойчивото развитие минава през оценка на въздействието на бизнеса върху околната среда и ясни индикатори какво е допустимо и какво не.

„Нашата роля като водещи компании е да направим този преход справедлив. Не трябва да позволяваме ощетяване на хора или компании, а заедно да намерим решение как по най-добър начин да стане трансформацията към по-щадящи за околната страна решения“, отбеляза Минчева.

По думите й банките и финансовите институции са играчи в икономиката, които подкрепят този подход, още повече, че регулаторите изискват проактивни действия и до края на следващата година им предстои климатичен стрес тест.

Кредиторите трябва да са готови с данни за това как ще се представят балансите им до 2050 г. и това засяга капиталовите изисквания, които ще рефлектират и върху изискванията към клиентите.

„Нашата роля е важна, за да има нови модели за оценка – ще предлагаме решения на клиентите, а и ние ще се трансформираме“, заяви Минчева.

Тя потвърди, че за УниКредит Булбанк е приоритет да подкрепя клиенти и партньори в преминаването им към устойчив бизнес с ясна ESG стратегия (за екологичните, социалните и управленските практики - бел. ред.).

„Готови сме да сме до тях при работата с регулаторите, да споделяме риска, да търсим различни инструменти за финансиране, да насърчаваме иновациите. Но трябва да сме убедени, че дългосрочен мащаб дадената компания ще има реален позитивен принос към природния и социален капитал“, каза още Цветанка Минчева.

Стратегически приоритети

Според нея първото нещо, което е решаващо за банковия сектор, е скоростта в промяната на потребителските навици и очаквания, която става все по-бърза на пазара на нови решения.

Банкерът предупреди, че всеки, който не успява да се движи с нея, ще загуби конкурентните си позиции.

„Второто нещо, което със сигурност трябва да посочим, когато говорим за развитието на банковия сектор, разбира се, е ролята на дигитализацията. За банките е важна скоростта на промяна и тези, които няма да се адаптират, са обречени на неуспех“, отбеляза Минчева.

Тя съобщи, че над 90% от продуктите и услугите вече могат да се купят от разстояние  – през интернет или телефон.

„През тази година имаме ръст от 30% на ползвателите на мобилното банкиране и 50% ръст в броя на преводите – не само повече клиенти ползват нашата апликация за мобилно банкиране, но и са и все по-активни“, констатира банкерът.

Минчева е убедена, че дигитализацията е безспорен тренд в бъдещето на банкирането, но само в съчетание с човешкия фактор.

„Затова за мен основен фокус в новата ми роля е да превърнем банката в предпочитано място за работа", коментира плановете си за управление новият главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

Минчева е на мнение, че бизнесът има своята роля да превърне България в по-привлекателно място за младите хора.

„Според икономистите демографската картина в страната е една от най-сериозните пречки за развитието на икономиката. Населението на страната ни намалява с по 50 хил. годишно и това със сигурност поставя всички пред риска да липсва квалифицирана работна ръка. Затова единственото решение е да се опитаме да привлечем обратно младите хора, които са излезли в чужбина, като предложим атрактивни условия за работа и развитие на професионалистите“, подчерта банкерът.

05.10.2021

БЛИЗО 2 000 ВИСШИСТИ МОГАТ ДА ЗАПОЧНАТ СВОЯТА ПЪРВА РАБОТА ПО ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

По програма „Старт на кариерата” се обявяват 1918 нови работни места. От 04 октомври 2021 г. дипломирани младежи с висше образование могат да кандидатстват за работа през 2022 г. в централни ведомства и техните териториални поделения в страната, съобщава Агенцията по заетостта.

За да участват в програма „Старт на кариерата”, кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, ненавършени до 29 октомври 2021 г. включително, и да имат висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място. Изисква се също младежите да са регистрирани в бюрото по труда като безработни или заети, търсещи работа, лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Тази възможност се реализира от Агенцията по заетостта по утвърдени от Министерството на труда и социалната политика критерии и процедура за кандидатстване по програма „Старт на кариерата”. Чрез Програмата безработни младежи, завършили висшето си образование, могат в рамките на 12 месеца да натрупат първия си трудов стаж, както и професионален опит, умения и практика по придобитото образование, с което да поставят началото на своето кариерно развитие.

Обявените работни места в държавните институции са на територията на цялата страна, като близо 685 от тях са в град София, над 140 в Пловдив и Варна, около 110 в Русе и Бургас, между 20 и 65 в останалите областни центрове, а в населени места извън областните центрове са разкрити близо 400 работни позиции в местните офиси на министерства и агенции.

Около и над 150 позиции в различни градове от страната предлагат Министерство на вътрешните работи, Агенция по заетостта, Министерство на земеделието, храните и горите и други. С по над 50 работни места из цялата страна в Програмата като бъдещи работодатели на младите висшисти се включват и Министерство на образованието, Национална агенция за приходите, Агенция за социално подпомагане, Националният осигурителен институт, Агенция „Митници”, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Работни места по Програмата са заявени и от Народното събрание на Република България, Омбудсмана на Република България, 17 министерства, 38 държавни, национални и изпълнителни агенции, национални и държавни институти и комисии.

Заявените от публичните служби работни места са за професии в почти всички направления от системата на висшето образование. Преобладаващо се търсят младежи, завършили право (над 200), икономически, финансови и счетоводни специалности (над 100 от работните места), социални дейности (около 70), администрация и управление (над 50), информатика и компютърни науки (над 50), архитектура, строителство и геодезия (над 40) и др. Голяма част от позициите са без изискване за професионална област или специалност на завършеното висше образование, което дава шанс на всички отговарящи на другите условия на Програмата младежи, да избират и да кандидатстват за 3-те най-предпочетени измежду тях. Почти всички работодатели са заявили обаче, че кандидатите е необходимо да притежават съответно ниво на компютърни умения, а около 300 позиции изискват наличие на конкретно посочени чуждоезикови компетентности. Има и работни места (също над 300) за младежи, които не притежават или не могат да докажат дигитални или чуждоезикови умения.

Желаещите могат да подават своите документи за кандидатстване за работни места в цялата страна до 29 октомври 2021 г. включително в бюрото по труда, в което са регистрирани като заети или безработни търсещи работа, или по електронен път чрез публикувания на сайта на Агенцията по заетостта формуляр.

Препоръчваме на младите хора преди кандидатстване да се запознаят с пълния списък на обявените работни места по процедурата, реда, условията и необходимите документи за кандидатстване, които са публикувани на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта в рубрика „Програма „Старт на кариерата”.

Същите документи могат да бъдат намерени и на информационните табла във всички бюра по труда в страната, където кандидатите ще получат необходимото съдействие за кандидатстване, участие в интервю, подкрепа за териториална и/или професионална мобилност и други допълнителни услуги, съобщават от Агенцията по заетостта.

04.10.2021

НОВА ПЛАТФОРМА ПОМАГА НА БЪЛГАРСКИ СТАРТЪПИ С ФИНАНСИРАНЕ

Финансиране до 50 000 евро, консултации за развитието на бизнеса и контакти с потенциални партньори на глобално ниво могат да получат български стартиращи компании благодарение на новосъздадената платформа 5х Labs. Зад идеята стоят част от съоснователите на първите инвестиционни фондове за рисков капитал у нас - NEVEQ 1 и NEVEQ 2 и първите инвестиционни фондове в България, които действат на принципа на инвестиционна платформа с отворена капиталова структура – Neo Ventures и Neo Gravity. Те обединяват в мрежа десетки “бизнес ангели” и експерти у нас и в чужбина, които избират дали да се включат и да помогнат на конкретен стартъп, открит от 5x Labs.

Зад инициативата застава и международната консултантска компания EY (Ernst & Young), която ще подкрепя предприемачите с менторинг и професионални съвети в сферата на данъците, правото, корпоративните финанси и отчетността. Това е възможно, благодарение на програмата EYnovation™, която помага на стартиращите и бързо развиващите се български компании да развият финансовите си процеси и да се подготвят за изискванията на международните пазари.

Подборът на стартъпите се извършва в две фази – предварителен преглед и официално представяне на 5 избрани стартиращи бизнеса от създателите им пред 5-членно жури. Според регламента съставът на журито не е постоянен и то се събира в съответствие с тематиката на презентираните проекти. Критериите за оценка обаче са твърди и са разработени в съответствие със специална методология. Те позволяват прецизна оценка на стартъпите по няколко фактора: ясно стойностно предложение, възможност за разрастване, установен модел за повторяеми приходи, влияние върху пазара, конкурентно предимство, опит на екипа и наличие на предишни инвеститори. Максималното финансиране, което могат да получат участниците е 50 000 евро, като то може да варира според нуждите и перспективите пред съответния бизнес. При успешно представяне, журито може да вземе решение да подкрепи повече от един участник в съответния кръг.

“Използваме контактите си с десетки бизнес ангели в България и по света, за да набираме финансиране за стартиращи бизнеси със силни екипи и концепции с потенциал да излязат на глобалния пазар. Не по-малко важно от това обаче е, че им предлагаме опита и експертизата си на серийни инвеститори, предприемачи и професионалисти от различни индустрии и географии, както и мрежата си от контакти. Затова всеки път в журито участват представители на различни инвестиционни фондове, бизнес лидери от различни сектори, маркетинг и медийни професионалисти”, обяснява Павел Езекиев, съосновател и управляващ партньор в отворените инвестиционни фондове Neo Gravity и Neo Ventures, който е и основна движеща сила зад новата платформа 5х Labs. “Целта ни е да дадем шанс и подкрепа на добри бизнес идеи и екипи в различни сектори, а не само на обичайните IT и fintech проекти, които традиционно са във фокуса на вниманието през последните години”, допълва той.

„От работата ни със стартиращи бизнеси през годините видяхме, че те имат нужда от експертна помощ и съвети още в ранен етап на развитие, особено що се отнася до международните операции. В програмата EYnovation ние обединяваме знанията и опита на нашите специалисти с ентусиазма ни да помагаме на стартъп компаниите.  Целта ни е да поставим солидна основа за устойчив растеж в бъдеще. От опита ни досега виждаме, че това е съществен плюс при разговорите с бизнес клиенти и инвеститори на един следващ етап“, коментира Виктор Митев, асоцииран съдружник в EY.

Отличените от 5х Labs стартъпи вече са четири. Два от тях - Cheese the Queen и  Sofia Electric Brewing Co, са производители на висок клас gourmet продукти с международен пазар – ядкови сирена и крафт бира. Третата подкрепена концепция е за хипербарна кислородна терапия в комбинация с биотехнологии, които да се използват в здравеопазването и wellness индустрията. Журито на 5x Labs отличи и компанията DoggoCollar, която пък ще предлага на международния пазар смарт нашийници за кучета, които събират различни данни за домашния любимец като хранителни навици и активност и имат вграден GPS.

Следващата 5х Labs презентационна сесия на пет номинирани стартъпа пред 5-членно жури ще се проведе в края на годината, а предварителната селекция е постоянно отворена, като желаещите могат да изпратят свое представяне на office@neoventures.net.

04.10.2021

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: ПЕТ СЪВЕТА ЗА ПОЛАГАНЕТО НА УСПЕШНИ ОСНОВИ НА СТУДЕН ИМЕЙЛ МАРКЕТИНГ

Студеният имейл маркетинг замени хората, които през 70-те и 80-те години на ХХ век обикаляха от врата на врата. Днес целта вече не е да се продава на всяка цена, а да се предложи на клиента персонализирана връзка, в която той се чувства разпознат.

Поставянето на клиента в центъра на вниманието е от съществено значение, за да бъде спечелен и задържан, пише онлайн изданието business2community.com.

Студеният имейл е просто автоматизиран имейл, оптимизиран за бързо генериране на квалифицирани клиенти. Съобщението се изпраща до целеви потенциален клиент, без продавачът да е бил в контакт с него предварително, както и обратното - клиентът не е търсил взаимодействие с бизнеса.

Целта е именно да се предизвика спонтанен контакт. Следователно студеният имейл трябва да се основава на ясно послание и предложение с висока добавена стойност, за да привлече вниманието на клиента.

Студеното търсене изисква посрещане на предизвикателства, за да се разграничите от конкуренцията, чиито имейли също се изсипват в пощите на вашите потенциални клиенти. Медията обобщава пет важни техники за достигане до тях.

Определете идеалния профил на потенциалния клиент

Идентифицирането на идеалния потенциален клиент е от съществено значение за разбирането на центровете на интерес на получателите и по този начин за ефективна комуникация. Студеният имейл, който е специално насочен към сегмент от клиенти, увеличава шансовете съобщението да бъде отворено и прочетено от повече хора.

Друг начин да се идентифицират профилите на потенциалните клиенти, които най-вероятно ще бъдат възприемчиви към студената електронна поща, е чрез онлайн проучване. Кратко онлайн проучване може бързо да събере голям обем данни и по този начин да разбере очакванията на потенциалните клиенти.

Създайте списък с имейл адреси

Поддържането на списък с потенциални имейл адреси е задължително за автоматизиране на процеса и присвояване на типичен профил към всеки имейл адрес. Тази база данни трябва да се използва за съхраняване и бързо преглеждане на информация за потенциални клиенти, свързана с всеки имейл адрес.

За да попълните този списък, трябва да съберете имейл адресите на целевата си страница, за да се свържете с хората, които имат значение за вашия бизнес.

Създайте привлекателен студен имейл

Получателите прекарват най-много няколко минути в проверка на пощенската си кутия и едва няколко секунди, за да видят дали съдържанието на даден имейл ги интересува. Затова и атрактивното съдържание е важно, за да се гарантира добра честота на отваряне на студен имейл.

Избягвайте да изпращате студени имейли от адреси, които предполагат спам - "контакт", "информация" или "без отговор" например. Напишете ред на тема на имейл, който се отличава от останалата част от студените имейли, които клиентите получават. Използвайте специални знаци, символи или дори емоджи, за да откроите визуално темата.

Съдържанието трябва да бъде кратко, точно, ясно, подредено, с графични елементи за улесняване на четенето и подчертаване на офертата. Читателят трябва да може да разбере съдържанието за до десет секунди.

Вложете в него част от корпоративната личност. Хуманизирането на търговски имейл може да донесе известна чувствителност на някои перспективни клиенти.

Стремете се към реализация без да се натрапвате

Да бъде счетен за спам е най-лошото нещо, което може да се случи на студен имейл. Ето защо имейлът трябва да изглежда възможно най-ненатрапчив.

Тествайте, тествайте, тествайте

Тестът е от съществено значение за измерване на ефективността на кампанията за студени имейли в малък мащаб. Тестът се провежда на извадка, тоест малка група хора, представителни за всички потенциални клиенти, включени в кампанията.

Напомнянията са задължителни за увеличаване на честотата на отваряне на студените имейли. Все пак е препоръчително да не прекалявате.

04.10.2021

СЕЗОННИТЕ РАБОТНИЦИ ТРЯБВА ДА СЕ ОСИГУРЯВАТ ЗДРАВНО САМИ

От офиса на НАП в Монтана напомнят на сезонните работници, които не започнат друга работа след приключване на летния сезон или се регистрират на трудовата борса без право на обезщетение, че трябва да плащат здравните си осигуровки сами.

За да продължат да ползват безплатно здравните услуги, които се осигуряват от Националната здравноосигурителна каса, те трябва да подадат еднократно декларация образец № 7 в офиса на НАП по местоживеене и да внесат дължимите вноски. Декларация образец 7 се подава в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване.

Лицата, които са трайно безработни и не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата, трябва да превеждат здравните си вноски до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Това означава, че здравната вноска за месец септември 2021 г. трябва да се внесе най-късно до 25-ти октомври 2021 г. Размерът на здравноосигурителната вноска за тези лица е 26,00 лева.

От местния офис на Агенцията напомнят също, че здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни здравноосигурителни вноски за последните три години. Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус чрез електронната услуга, достъпна на сайта на НАП: www.nap.bg.

Справка за здравния статус се извършва и автоматично с въвеждане на ЕГН на телефон 0700 18 700. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

01.10.2021

КАК МОЖЕ ДА СЕ КУПИ СТАЖ ЗА ПЕНСИЯ В ЧУЖБИНА?

Редица държави в ЕС не предоставят възможността да си купите стаж за пенсия, ако сте работили в тях. Кандидат пенсионерите в Хърватия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Испания, Швеция и Нидерландия нямат право да купят стаж за пенсия.

В други държави периодите, за които може да купите стаж са по-кратки от тези у нас, показват данни на Националния осигурителен институт.

Австрия

По правило периодите, прекарани в по-ниско и висше образование, и тези, в обучение, се взимат предвид, ако за тези периоди е платена вноска.

Белгия

Стаж за пенсия може да се купи за времето на обучение за висше образование, за което  е получена диплома.

Периоди за докторска дисертация, само ако докторантурата е получена (максимум 2 години);
Професионални стажове (при определени условия);

От навършване на 18 години за лице, което има договор за чиракуване
Периодът, през които се следва средно образование

Чехия

Всеки гражданин на 18 или повече години може да закупи период на осигуряване до 1 година назад, стига общият брой на периодите да не надвишава 15 години.

Лицата, наети в чужбина след 31.12.1995 г., могат да купят периоди до 2 години назад, без ограничение за общия брой години.

Закупуване на периоди без ограничение на общия брой години е възможно по всяко време в определени случаи, като например:

   * търсещи работа лица, регистрирани в Бюрото по труда за периоди, в които не са получавали обезщетение за безработица;

   * редовни студенти на средно или университетско ниво;

   * членове на Европейския парламент, избрани в Чешката република за техния мандат;

   * съпрузи или съпруги на тези, които работят в чужбина в дипломатическата служба

Не е възможно да се изкупуват периоди за възстановяване само с цел получаване на право на пенсия за старост.

Франция

"Лицата, осигурени по обща схема, които не са внесли достатъчно вноски, могат при определени условия да извършват плащания за пенсията, като закупуват стаж.

    * за годините на висше образование, обучението трябва да е валидирано с диплома.

   * за непълни години, през които осигуреното лице е валидирало по -малко от 4 тримесечия.

Има две възможности за закупуване:

   * по единна ставка. Покупката увеличава процента на изчисляване на пенсията;

   * по курса и за срока на осигуровката. В никакъв случай осигуреното лице не може да закупи повече от 12 тримесечия.

Условия:
   * да са на възраст между 20 и 66 години включително,

   * не получават пенсия за старост.

Германия

Допълнително заплащане за периоди на обучение: Застрахованите лица могат да кандидатстват за доброволни вноски за периоди на обучение след 16-годишна възраст, които не се признават като периоди без доходи, при условие че тези периоди вече не се подкрепят от вноски и заявление за извършване допълнителни плащания се извършват преди навършване на 45 години.

Допълнителни плащания след навършване на законоустановената възраст за пенсиониране: родители, родени преди 1 януари 1955 г. с признати периоди на отглеждане на деца.

Изплащане на вноски в случай на ранно право на пенсия поради възрастта:

Намаленията на пенсиите могат да се компенсират изцяло или частично поради предходното искане на пенсия за осигурителен стаж изцяло или отчасти чрез плащането на вноските до навършване на законоустановената възраст за пенсиониране. Предсрочното искане за пенсия за старост подлежи на приспадане. Максималният размер, който може да бъде компенсиран поради тези удръжки, е еквивалентът на намалението на пенсията. Осигуреното лице трябва да декларира, че възнамерява да предяви предсрочно искане за пенсия за старост.

Някои групи хора имат възможност да извършват допълнителни плащания при определени условия:

   * Германски граждани, които се пенсионират от международна организация без средства.

   * Застраховани лица, за които искането за обезщетение за периоди, свързани с наказателно преследване, е правно обвързващо.

   * Духовенство и членове на религиозни ордени, които са признати за разселени лица, при условие че не са възобновили подобна работа или дейност в Германия,

   * Осигурени лица, които не са завършили квалификационния период преди достигане на законоустановената пенсионна възраст и нямат право на доброволно осигуряване преди 10 август 2010 г.

   * Войници и офицери, които са били пуснати в отпуск в резултат на законодателството, съпътстващо реформата на германските въоръжени сили.

Гърция

"Периодите без вноски, които могат да се вземат предвид, са периоди за брой деца (300 дни, които могат да бъдат закупени за първото дете, 600 дни за всяко следващо дете до 1500 дни за максимум 3 деца), период на родителски отпуск за отглеждане на деца, период на военна служба, период на образователен отпуск, период на обучение, период на прекъсване на кариерата, период на стачка и период на чиракуване. Горепосочените периоди могат да бъдат закупени за целите на правото на пенсия, както и за нейното изчисляване.

Условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да се закупят горепосочените периоди са: право на пенсия за старост при условия, валидни от 01.01.2011 г. нататък и завършване на най-малко 3600 работни дни или 12 години осигуряване.
Могат да бъдат закупени минимум 48 месеца и максимум 84 месеца осигуровка.

Италия

Възможност за закупуване на осигурителни периоди във връзка със законната продължителност на университетското обучение; периоди на работа в чужбина в страни, които не са подписали договор за социално осигуряване с Италия; периоди на незадължителен отпуск по майчинство, които не са обхванати от трудовия договор; параподчинена работа, извършена преди 1 април 1996 г.

Румъния

Закупуване на осигурителни периоди е възможно за тези, които сключват застрахователен договор преди август 2021 г. Максималният период на обратно изкупуване е 6 месеца преди подписването на договора.

Само осигурителни периоди, предхождащи стандартната пенсионна възраст, могат да бъдат закупени със задна дата.

Закупуването за минало време може да се извърши за ретроспективни периоди, когато лицето не е натрупало никакви пенсионни права в резултат на прекъсване на кариерата и с оглед изграждането на бъдещо право на пенсия за старост. Внесените вноски се събират и се отчитат при определяне размера на пенсията за старост.

България

У нас има  три периода, за които може да купите стаж за пенсия: за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование, за периода, в който каратe докторантура или до 5 години, недостигащ стаж по общия ред.

01.10.2021

В ПЕТ ОБЩИНИ 20% ОТ ХОРАТА СА БЕЗ РАБОТА НАД ГОДИНА

Кризата с Ковид-19 измени значително пазара на труд в България, като ограниченията доведоха до значително повишаване на безработицата в много от регионите на страната, особено в общините с традиционно по-активни трудови пазари според информацията от бюрата по труда, публикувана от Агенция по заетостта, показва анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ).

Данните на агенцията ни позволяват и поглед към трайната безработица, през данните за безработните с регистрация в бюрата по труда за поне една година. Докато наличието на безработица в определени граници е нормално за работещ пазар на труда и белег за наличие на трудова мобилност, то трайната безработица говори единствено за наличие на труднопреодолими структурни проблеми.

Карта, направена от ИПИ, визуализира дела на трайно безработните в периода от края на 2019 г. до последните налични данни и ясно демонстрира, че това явление е характерно, преди всичко, за Северна България, а почти половината общини, в които то нахвърля 8% от работната сила, са съсредоточени в Северозапада, се посочва в анализа.

Към средата на 2021 г. в пет общини – Хайредин, Ружинци, Димово, Якимово и Каолиново регистрираните безработни за над една година надхвърлят 20% от икономически активното население, а повече от 10% са те в 36 общини. От другата страна, с под 1% трайно безработни са 100 общини, без нито един – пет. Във водещите икономически центрове – София, Пловдив, Варна делът им е под 0,1%.

Влиянието на кризата върху трайната безработица е видимо в сравнението между равнището ѝ към края на 2019 г. и 2020 г., като то се е повишило в 117 общини, а в 18 от тях – с над 1 процентен пункт.

Към средата на 2021 г. броят на общините, в които индикаторът се е влошил спрямо предкризисното си ниво, е нараснал на 131, a много от тези, при които се подобрява, са с изначало високи равнища на трайна безработица и подобрението е логична стъпка в период на растеж, в какъвто се намира икономиката от 2021 г. В страната като цяло броят на безработните с над година регистрация се е повишил от 42,3 на 44,4 хиляди души.

Съдейки по данните, публикувани от Агенция по заетостта, можем да заключим, че кризата не се е отразила съществено на трайната безработица в повечето региони, най-вече понеже регистрираните повишения не са особено високи.

И към средата на 2021 г. този тип безработица остава локализирана най-вече в Северозападна и Североизточна България. Друг въпрос е обаче какъв е броят на трайно изпадналите от пазара на труда като цяло, нещо което данните на Агенция по заетостта не може да покажат, заключват от ИПИ.

01.10.2021

МЯРКАТА 60/40 ПРОДЪЛЖАВА ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) прие Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 151 от 2020 г.

Мерките засягат предприятия със спад в оборота и приходите от 30 и 40 процента, за които се предвижда подкрепа в размер на 50 и 60 процента от страна на държавата върху осигурителния доход на лицата за съответния месец и съответните осигурителни вноски от страна на работодателя. Това обяви на брифинг след края на днешното заседание на НСТС Гълъб Донев, председател на Тристранния съвет, вицепремиер и министър на труда и социалната политика.

До края на годината бюджетът, с който разполага мярката "60/40", е 250 млн. лв., така както са разписани средствата в актуализирания държавен бюджет.

Средно на месец по мярката "60/40" подпомогнатите ще бъдат около 67-73 хил. служители и работници. Около 63 млн. лв. е средномесечният финансов ресурс по мярката.

100 млн. лв. са предвидени за мярката "Запази ме плюс" като средномесечната подкрепа по мярката обхваща 67 хиляди работници, служители и самоосигуряващи се лица, които ще бъдат подпомогнати по тази мярка, информира министър Гълъб Донев.

Той уточни, че по мярката "60/40" при спад в оборота от 30 процента, интензитетът на подкрепа е 50 процента за осигурителния доход, върху който са осигурени работниците и съответно 50 процента от осигурителните вноски за работодател. При спад в оборота от 40 процента се запазва познатият дизайн на мярката, който действаше до края на май, т. е. 60 процента подкрепа за осигурителния доход на работниците и служителите и съответно 60 процента за осигурителните вноски от работодател, обясни Донев.

Той обърна внимание, че и при стария дизайн на "60/40" и при новия дизайн с двата спада, броят на предприятията, които кандидатстват за тази подкрепа, почти не е намалял. Едва три процента е спадът в броя на работодателите, като при броя на работниците, които получават подкрепа също не се наблюдава чувствителен спад.

Открояват се сектори като ресторантьорство и хотелиерство, които при стария дизайн на мярката са получавали около 13 процента от финансовия ресурс на помощта, докато при новия дизайн на мярката достигат до около 25 процента от финансовия ресурс, който месечно се разпределя към отделните сектори, които месечно получават подкрепа, посочи министър Донев.

Министър Донев информира още, че по постановлението за изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, НСТС постигна консенсус, че постановлението се приема с някои технически бележки.

Предвижда се да бъдат подкрепени лицата, които са засегнати от преустановяването на дейността на предприятията по икономическите дейности по заповед на държавен орган - това е министърът на здравеопазването и съответните директори на Регионалните здравни инспекции, каза министърът.

Предстои Министерският съвет да одобри предложените от НСТС промени в мерките на държавата в подкрепа на бизнеса и на заетите работници и служители.

30.09.2021

НАД 5000 РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ СА СЪЗДАДЕНИ В СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ

Над 5000 работни места за хора с увреждания са създадени в социалната икономика за последните 5 години чрез общите усилия на държавата, общините и неправителствения сектор. Това обявиха при откриването на деветия Европейски форум за социално предприемачество заместник-министрите на труда и социалната политика Надя Клисурска и Иван Кръстев. Събитието се провежда в Пловдив в периода 29 септември – 3 октомври.

Министерството на труда и социалната политика ще продължи да подкрепя социалните предприятия, да насърчава предприемачеството в тази сфера и създаването на нови работни места за хора в неравностойно положение на пазара на труда, както и да търси възможности за директно подпомагане на работни места, подчерта заместник-министър Иван Кръстев. Социалната и солидарна икономика олицетворява бъдещето, най-вече защото позволява на хората да бъдат включени в процеси, които им предоставят реални възможности за развитие и равен шанс, каза още той.

Принципите на социалната и солидарна икономика имат потенциал да развият обществените отношения по нов начин, добави заместник-министър Надя Клисурска. Според нея през последните години социалната икономика в България се развива все по-успешно и устойчиво като неразделна част от националната икономика.

През следващите години Министерството на труда и социалната политика ще продължи да подкрепя социалните предприемачи в развитието на социални иновации и инструменти за директна връзка с гражданите, както и за засилване на тяхната обществена роля за поддържане на социалното и екологично равновесие. За изпълнението на тези цели до 2027 г. са предвидени около 70 млн. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост и Програма „Развитие на човешките ресурси“.

Заместник-министър Клисурска връчи награди за заслуги в развитието на европейското социално предприемачество "Стилиян Баласопулов" на община Троян, Българската асоциация за невромускулни заболявания, италианското предприятие „CONAST“ и Международния панаир в Пловдив.

29.09.2021

ОББ ОТПУСКА 74 МЛН. ЕВРО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ КРЕДИТИ ЗА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС

Успешното сътрудничество между ОББ и Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ) продължава с подписването на ново споразумение по програма Паневропейски гаранционен фонд – EGF. Това ще позволи на ОББ да създаде портфейл в размер 74 млн. евро, при преференциални условия за МСП, с цел преодоляване на последствията от COVID-19. Програмата допуска и пълното рефинансиране на задължения, което представлява основна специфика на новия гаранционен инструмент.

Програма EGF е част от пакета за възстановяване на Европейския съюз, чиято цел е да осигури подкрепа от общо 540 млрд. евро за най-сериозно засегнатите части на икономиката на ЕС. Схемата е част от новата генерация финансови инструменти, които са изцяло в унисон със "зелената политика" на Европейския съюз и кореспондира с плановете и целите на ОББ за насърчаване към устойчиво развитие на бизнеса. Програмата се изпълнява от ЕИФ с финансова подкрепа, осигурена посредством приноса на държавите-членки участници в EGF.

Гаранционният инструмент EGF дава възможност за покритие на 70% от размера на всяко инвестиционно и оборотно финансиране, безплатно за крайните получатели. Максималният размер на финансиране на ниво кредитоискател и свързани лица е приблизително 2.2 млн. лева, като се допуска лимитирано като размер финансиране и на фирми от сектор Земеделие. Максималният срок за инвестиционните кредити е до 120 месеца, а за оборотни нужди – до 36 месеца.

"Фирмите от малкия и среден бизнес са играчи с ключово значение във всяка една държава, независимо от размера ѝ и нивото на доходи. Тяхната роля при подпомагането на устойчивото развитие придобива първостепенно значение. Тъй като малките и средни предприятия са ценни играчи в икономиката, а COVID-19 продължава да изпълва голяма част от живота ни, съм сигурен, че програмата ще им предостави още един полезен инструмент за техния стабилен и устойчив растеж", заяви Питър Рубен, кънтри мениджър на KBC Груп в България и главен изпълнителен директор на ОББ.

Това е осмото гаранционно споразумение подписано между ЕИФ и ОББ. Общият обем на кредити на банката, включени по инструментите на ЕИФ, надхвърля 1 млрд. лева. Успешното партньорство позволява достъп до преференциални условия при финансиране и подпомага развитието на българския бизнес.

29.09.2021

ОЩЕ НАД 200 МЛН. ЛЕВА ЗА ПОМОЩИ НА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА И ЗА РИСКОВО РАБОТЕЩИ В ПАНДЕМИЯТА

Тези допълнителни разходи одобри правителството по бюджета на МТСП

Правителството одобри допълнителни разходи от 214, 6 млн. лева по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г., осигурени с актуализацията на държавния бюджет.

Средствата ще се използват за изплащане на месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявена извънредна епидемична обстановка, помощи за отопление, разходи по механизма лична помощ, както и за обезпечаване на допълнителните възнаграждения за служители на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и ИА „Главна инспекция по труда“ за октомври, ноември и декември, във връзка с работа в рискови условия и положен извънреден труд по овладяването на пандемията C0VID-19.

28.09.2021

БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ ОТПУСКА ЛЕСНИ КРЕДИТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ФИРМИ

Основните предимства са намаленото изискване за обезпечение и минимално самоучастие

Българската банка за развитие (ББР) стартира нова програма с подкрепата на Паневропейския гаранционен фонд, съобщи банката на сайта си. Идеята е да се насърчат инвестициите и да се намалят негативните последици от пандемията от COVID-19. Схемата е специално насочена към малкия и средния бизнес, творческите индустрии и стартиращите предприятия в производството.

Новата програма е в размер на 40 млн. евро и предвижда отпускането на директни заеми с по-ниски от стандартните изисквания за обезпечение и самоучастие, в зависимост от проекта и бизнес историята на кандидатстващите фирми.

Кредитите за компании с творчески дейности, които са сред най-засегнатите от пандемията, са до 500 000 лв. Основни предимства са намаленото изискване за обезпечение и минимално самоучастие – 10% от размера на търсения заем.

Новосъздадените компании без кредитна история, които са с най-затруднен достъп до финансиране, могат да кандидатстват за заеми с таван от 250 000 лв., без да е нужно да залагат имуществото си или да търсят платежоспособен съдлъжник. Гаранция за банката ще бъде закупеният чрез заема актив.

Малките и средните предприятия от всички сектори, които не попадат в другите два сегмента, също могат да се възползват от по-добри условия по заемите: от 100 000 лв. до 5 млн. лв., за срок до 10 г. и гратисен период до 18 месеца. За тях е предвидена възможност за финансиране без обезпечение и с намалени изисквания за собствено участие – 2 пъти по-ниско от стандартните нива.

Лихвите по заемите и по трите програми ще бъдат с отстъпка заради покритието от гаранцията на ЕИФ.

Компаниите вече могат да подават своите заявления за кандидатстване онлайн или на място, в офиса на ББР в София, на ул. „Дякон Игнатий“ 1.

28.09.2021

БАНКИТЕ НЕ ПЛАЩАТ ЛИХВА НА СПЕСТЯВАНИЯТА

Поевтиняват кредитите и за бизнеса, и за домакинствата

Лихвите по депозитите на гражданите продължават да намаляват, като средната стига 0,0%, което означава, че банките не плащат лихва на фирмите и домакинствата, за да разполагат с парите им. Това показва последната лихвена статистика на БНБ.

През август в сравнение с юли средните лихвени проценти по депозитите на фирмите в левове и евро се понижават с 0,01 пр. п. съответно до -0,20% и 0,00%.

Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро се запазват на нива от 0,00%. Обемът по нов бизнес по депозитите в левове спада с 20,7% (20,8 млн. лв.) до 79,4 млн. лв., а по тези в евро нараства с 35,9% (16,2 млн. лв.) до 61,2 млн. лв.

През миналия месец средният лихвен процент по депозитите на домакинствата в левове се повишава с 0,02 пр. п. до 0,07%, а по тези в евро – с 0,04 пр. п. до 0,08%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0,00%.

Лихвите по кредитите за граждани и фирми също продължават да намаляват. Годишният процент на разходите (ГПР) по жилищните заеми, който включва лихвата и всички такси на банките, остава под 3% за месец август - средно 2,98%, показват още данните на БНБ.

Кредитите за бизнеса също поевтиняват. Лихвите по левовите заеми за фирми в размер под 1 млн. лв. са средно 2,94%, което е намаление с 0,10% спрямо предходния месец. Лихвите по левовите кредитите за бизнеса за над 1 млн. лв. намаляват от 2,57% на 2,19%.