ПАРТНЬОРИ

СДРУЖЕНИЕ „РОМА – БЕРК“ гр. Берковица, България - Водещ бенефициент

Сдружение „Рома – Берк“ е организация с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, основана през 2003 г. в гр. Берковица. Целите на организацията са:

  • Изработване и реализиране на проекти и програми в областта на местното развитие, образованието, спорта, предприемачеството, здравеопазването, опазването на околната среда, международните отношения, социалното и културното развитие на ромската етническа група в региона
  • Разработване и участие в програми за преодоляване на безработицата сред младежите и неграмотността сред ромите в региона, по-специално чрез иновативни инициативи, насочени към развитие на предприемачеството

           

Асоциация за регионално развитие и партньорство (APDRP) гр. Крайова, Румъния – оттеглен партньор 2

Основните насоки на действие на организацията са насочени към улесняването на достъпа на уязвими лица до пазара на труда, развитието на общността, насърчаването на междукултурния диалог, ромската култура и традиции.


ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, България - Партньор 3

Община Берковица е основното административно и териториално звено, в което се осъществява местното управление. Тя е юридическо лице и има собствен самостоятелен бюджет. Кметът на общината упражнява управление, надзор и контрол на общинската администрация и е нейн законен представител. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, наредбите, решенията на Общинския съвет, подпомага кмета при изпълнение на мандата му, оказва техническа помощ на кмета и общинския съвет, осигурявайки тяхното функциониране и предоставя услуги на гражданите, физически и юридически лица.УНИВЕРСИТЕТЪТ В КРАЙОВА, Румъния
- Партньор 4

Университетът в Крайова се нарежда на челно място сред румънската система за висше образование, а институционалното оценяване от Румънската агенция за осигуряване на качество във висшето образование (ARACIS) завърши с „Висока степен на доверие“ - 2009 г. Крайовският университет е класиран сред 10-те румънски ценности във всички национални и международни класификации през последните 20 години.

  • Университетът в Крайова е интегриран в академичната европейска общност, споделяйки своите културни, морални, научни и образователни ценности.
  • Университетът в Крайова е свързан с EUA (Европейска университетска асоциация), CER - Конференция на европейските ректори; IAU - Международна асоциация на университетите; IAUP - Международна асоциация на председателите на университети; AUF - Agence Universitaire de la Francophonie; BSUN - Мрежа на черноморските университети; AEUA - Асоциация на арабските и европейските университети
  • Университетът в Крайова има 122 партньори по ERASMUS и други 25 партньори от Европа, Африка, Азия, Северна и Южна Америка.