Трудово-правна консултация

14.10.2022

ПРАВО НА ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

В България има възможност за медицинска рехабилитация по две програми, като при едната разходите се покриват изцяло от държавния бюджет чрез Националната Здравно-Осигурителна Каса (на рехабилитация с направление по клинична пътека), а при втората програма една част от разходите се покриват от лицето и една част от държавния бюджет (на рехабилитация по Националния Осигурителен Институт).

Рехабилитацията по клинична пътека е с престой от 7 дни, като Здравно-осигурителната Каса поема един път в годината рехабилитация по съответната клинична пътека, а рехабилитацията по програма на Националния Осигурителен Институт е с престой от 10 дни и за разлика от рехабилитацията по клинична пътека се доплаща.

Какви са условията за ползване на правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация?

Лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са внесени или дължими осигурителни вноски за тези рискове за период от 6 календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията.

В периода от 6 календарни месеца се включва и времето на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете, на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане, както и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст. Също така и времето на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година, както и времето, през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), през които не са имали право на парично обезщетение.

Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от 6 календарни месеца обаче не се прилага за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест. Право на помощите имат и лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по законовите разпоредби.

Условията за ползване и изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация на лицата, както и процедурите за избор на юридически лица - изпълнители на тази дейност, се определят с наредба на надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващ лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация, която се отразява в медицинско направление.

Медицинското направление се издава в два екземпляра и в него се документират заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и съответните медицински изследвания. Направление се издава до 30 календарни дни преди датата на постъпване при съответния изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация.

Лицата които искат да се ползват от правото си на профилактика и рехабилитация, следва предварително да подготвят следните документи:

Документи за прием по клинични пътеки:

 1. Лична карта;
 2. Направление за хоспитализация (бланка на МЗ–НЗОК, № 7) в два екземпляра, издадено от личния лекар;
 3. Копие от Епикриза за проведено лечение в болница за активно лечение (за определени клинични пътеки);
 4. Етапна епикриза от личния лекар или специалист за проведено лечение в амбулаторни условия (при изискване от съответните Регионални Здравно-Осигурителни Каси);
 5. Резервация за лечебното заведение;
 6. Ако пациентът не може да се самообслужва, изисква се придружител (здравно-осигурителната каса не поема неговите разходи)

Документи за рехабилитация по НОИ:

 1. Медицинско направление.
 2. Документ за самоличност.
 3. Документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето. При малките хора с ТЕЛК не е задължително.
 4. Лична амбулаторна карта и/или медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.
 5. Eкспертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия (за лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто).
 6. Експертно решение за признаване на професионална болест (за лицата с професионална болест).

 

Справка:

Чл. 13в от Кодекса за социално осигуряване

Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация