Трудово-правна консултация

17.10.2022

ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПРИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ

Осигурителните системи в България е основата на социалното осигуряване в страната. Тя е изградена с цел да предпази хората от негативни явления, от така наречените социални рискове или осигурителни събития (рискове). Тези рискове включват старост, болест, смърт, трудова злополука и професионално заболяване, инвалидност, безработица, нетрудоспособност заради майчинство, заплащане на лечение и специфични рискове.

За да се ползват от правата си в осигурителната система за някои от рисковете, хората следва да имат натрупат съответен осигурителен стаж на база предварително внесени осигурителни вноски. Законът в страната ни дава право в определени случаи осигурителен стаж да се придобива и без да бъдат осъществявани осигурителни вноски. Един от случаите е, когато се ползва обезщетение за отглеждане на дете. Какви са основанията за това?

За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, за отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година, също и времето, през което лицето е получавало обезщетение за безработица.

С промените в Кодекса на труда от 1 август 2022 г. се измени и допълни и Кодекса за социално осигуряване. В него се правят изменения и допълнения, свързани с осигурителния стаж на работниците и служителите, които не са направили вноски за социално осигуряване. Към горните основания се допълва точка, че за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето, през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), през които не са имали право на парично обезщетение.

Този текст от закона се отнася до времето, което се зачита за осигурителен стаж без да се правят осигурителни вноски. С допълването на разпоредбата след измененията от 1 август 2022 г., законодателят включва и зачита като осигурителен стаж и времето през което самоосигуряващ се баща (осиновител), който се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, е получавал парични обезщетения за временна неработоспособност за отглеждане на дете до 8-годишна възраст. Зачитат се и периодите на временна неработоспособност за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), през които той не е имал право на парично обезщетение.

Допълнението в нормата е направено с цел включването на периодите, през които бащата (осиновителят) е имал право и е получавал обезщетението за гледане на дете до 8-годишна възраст или е гледал детето, но не е имал право на обезщетение във времето, което се зачита за осигурителен стаж без внасяне на осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица. На осигурените лица тези периоди се зачитат за осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете).

 

Справка:

чл. 9, ал. 2, т. 1 Кодекса за социално осигуряване

чл. 9, ал. 2, т. 5 Кодекса за социално осигуряване