Трудово-правна консултация

18.10.2022

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ГЛЕДАНЕ НА БОЛЕН ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО

Една от нуждите, които обезпечава законодателството, е да се повишат възможностите за приспособяване на режима на работа към индивидуалните потребности на работника или служителя, произтичащи от семейните му и лични задължения.

Едни от тези потребности често са случаите, в които се налага да се осъществява грижа за болен член от семейството или както пандемичната обстановка в страната от последните две години наложи - гледане на дете под карантина до изтичането на нейния срок, както и други подобни ситуации, свързани с обгрижването на член от семейството по здравословни причини.

В кои конкретни случаи, свързани с гледане на болен член от семейството, се полага обезщетение?

В закона е посочено, че парично обезщетение при условията и в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изплаща и за гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болен член на семейството над 18-годишна възраст - на всеки осигурен до 10 календарни дни през една календарна година.

Обезщетение са изплаща и за гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болно дете до 18-годишна възраст - до 60 календарни дни през една календарна година общо за всички осигурени членове на семейството.

Също така и за гледане на дете под карантина до 18-годишна възраст, болно от заразна болест - до изтичането на срока на карантината, за гледане на болно дете до 3-годишна възраст, настанено в заведение за болнична помощ заедно с осигурения - за времето, през което осигуреният е бил в заведението. Обезщетение се заплаща и за гледане на здраво дете до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище, поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето - до изтичането на срока на карантината.

Важно е да се уточни, че за един и същи осигурителен случай за едно и също време, парично обезщетение може да се изплаща само на един осигурен член на семейството.

За гледане на хронично болен член на семейството парично обезщетение се изплаща само при изостряне на заболяването, като за членове на семейството на осигуреното лице се считат неговите възходящи и низходящи по права линия, съпругът и съпругата.

Паричното обезщетение се изплаща и за гледане на дете, настанено при близки, роднини или приемно семейство.

 

Справка:

чл. 45 от Кодекса за социално осигуряване

чл. 26 от Закона за закрила на детето