Трудово-правна консултация

19.10.2022

ТРУДОВ ДОГОВОР СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР

Изборът се прилага преди всичко в държавните органи - представителни или изпълнителни (например - избор на кмет). Въз основа на избор може да се заема длъжност и в държавни учреждения - ректор, декан и т. н. Изборът може да е основание за заемане на длъжност в юридическо лице с нестопанска цел, политическа партия или обществена организация. Изборът може да бъде предвиден и в Устав на търговско дружество (напр. избор на председател на Управителния съвет).

Изборът невинаги създава трудово правоотношение. Поначало е свързан със заемане на представителна длъжност (Председател на Студентски съвет). Изборът създава индивидуално трудово правоотношение, когато длъжността е щатна - предвидена в щатното разписание на съответното предприятие и платена - заплаща се трудово възнаграждение. Като основание за възникване на индивидуално трудово правоотношение, изборът установява определени професионални изисквания за лицето-кандидат (тези изисквания зависят от длъжността). Кандидатът трябва да отговаря и на определени лични изисквания, например - възраст (също зависят от длъжността). На трето място, избираното лице трябва да даде в писмен вид предварителното си съгласие да бъде избрано. Избор се произвежда и тогава, когато за длъжността кандидатства само едно лице.

Избор се произвежда за заемане на длъжност, която е свободна или предстои да бъде освободена, както и при продължително отсъствие на лицето, което я заема. Срокът, за който се избира лицето, е не по-дълъг от 5 години.

Изборът се произвежда от избирателно тяло, установено в закон, в акт на Министерския съвет или в устав. Избор се произвежда, когато присъстват повече от половината от лицата, които имат право да гласуват, а гласуването е явно освен ако органът, който избира, реши да бъде тайно. За заемането на всяка длъжност се гласува отделно, а за избран се смята кандидатът, получил най-много гласове, но не по-малко от половината гласове от участвалите в гласуването.

В закона е установено, че трудовото правоотношение възниква от обявяване на кандидата за избран. Избраното лице е длъжно да постъпи на работа в 2-седмичен срок от получаването на съобщението за резултата от избора.

Когато изборът е приключил без да бъде избран някой от кандидатите трудовото правоотношение с лицето, заемащо длъжността, за която се произвежда изборът, продължава до успешното приключване на следващия избор. Трудовото правоотношение с избраното лице, което не постъпи на работа, се смята за невъзникнало.

 

Справка:

чл. 1, ал. 2, чл. 84, чл. 85, чл. 86, чл. 87 от Кодекса на труда