Около 32 000 хора с увреждания и възрастни ще получат грижи в домашна среда по ПРЧР 2021-2027 г.

14.10.2022

ОКОЛО 32 000 ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ВЪЗРАСТНИ ЩЕ ПОЛУЧАТ ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА ПО ПРЧР 2021-2027 Г.

Около 32 000 хора с увреждания и възрастни, които са зависими от грижа, ще получат интегрирани услуги според индивидуалните им потребности по мярката „Грижа в дома“. Процедурата се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021 - 2027 г.) към Министерството на труда и социалната политика и вече е отворена за кандидатстване от Управляващия орган на програмата. Проектни предложения могат да подават общините, като е допустимо кандидатстване в партньорство с други общини. Бюджетът на процедурата е 175 млн. лв. Основната цел на мярката „Грижа в дома“ е осигуряването на подкрепа в домашна среда за хората с увреждания и възрастните, които са зависими от грижа.

Чрез операция „Грижа в дома“ ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Услугите ще се предоставят на нуждаещите се за период от 12 месеца и ще включват доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, профилактика на здравето и социално значими заболявания и съдействие, предоставяне на психологическа подкрепа. По мярката ще бъде осигурен и транспортът на персонала от и до домовете на хората в нужда, както и обучения и супервизия на служителите.

Дейностите по операцията ще се реализират до 2025 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения от общините е 31 януари 2023 г. Условията и документите за кандидатстване са публикувани в уебсайта на ПРЧР и на ИСУН.