Трудово-правна консултация

20.10.2022

ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ СЕ ПОЛЗВА УЧИТЕЛСКИЯТ ПЕНСИОНЕН ФОНД?

Поради специфичния характер на работата си, учителите придобиват право на ранно пенсиониране при по-ниска възраст и по-кратък осигурителен стаж. Те се осигуряват допълнително за старост с отделна осигурителна вноска и в Учителски пенсионен фонд, като размерът на осигурителната вноска е изцяло за сметка на осигурителя.

Средствата от фонда се разходват за изплащане на пенсиите и добавки за учителски стаж. Какви са спецификите относно учителския стаж и какви са механизмите на действие на Учителския пенсионен фонд?

Учителски стаж е осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. За учителски стаж се счита и осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, ако те са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа.

Учителски стаж е и осигурителният стаж на лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието и науката, съгласуван с управителя на НОИ, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността “учител” или “възпитател”, съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, и са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа.

Длъжностите, които са включени в този списък, са изчерпателно изброени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и включват длъжности като помощник директор с преподавателска заетост, ръководител на учебно изчислителен кабинет, педагогически съветник, педагог, възпитател и др.

За учителски стаж се зачита и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2007 г. на длъжността “възпитател” в домовете за деца, лишени от родителска грижа, и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2008 г. на длъжността “възпитател” в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца или в други места за предоставяне на социални услуги в общността, както и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2009 г. на длъжността “педагог” или “възпитател” в домовете за медико-социални грижи за деца и в детските ясли.

Годишният бюджет на Учителския пенсионен фонд се приема със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година като приложение към него и не се включва в консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване. В случай че законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година не бъде приет от Народното събрание до началото на бюджетната година, приходите на Учителския пенсионен фонд се събират и разходите се извършват съобразно действащата нормативна уредба.

Набраните средства в Учителския пенсионен фонд се разходват за изплащане на пенсиите и добавките. Първостепенен разпоредител със средствата на Учителския пенсионен фонд е управителят на Националния осигурителен институт, а второстепенни разпоредители са ръководителите на териториалните поделения на Националния осигурителен институт. Административното, техническото, счетоводното, правното и информационното обслужване на Учителския пенсионен фонд се извършва от Националния осигурителен институт.

 

Справка:

чл. 19, ал. 1 и 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

чл. 6, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване

Чл. 20а. от Кодекса за социално осигуряване