Трудово-правна консултация

26.10.2022

Работодател трябва да предупреждава, ако уволнява над 10 души

В действащия Кодекс на труда (КТ) има специална норма, която е озаглавена "Право на информация и консултации в случаи на масово уволнение". Именно тя е посветена на случаите, в които трябва да се изпълни специална процедура, преди да се стигне до по-големи уволнения.

Така изрично е посочено, че ако работодателят има намерение да предприеме масови уволнения, то той е длъжен да започне консултации с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите "своевременно, но не по-късно от 45 дни преди извършването им". КТ посочва и че той е длъжен и "да положи усилия за постигане на споразумение с тях, за да се избегнат или ограничат масовите уволнения и да се смекчат последиците от тях".

Кодексът определя и какво той разбира под "масови уволнения". Това са уволненията на едно или повече основания, извършени по преценка на работодателя и по причини, несвързани с конкретния работник или служител, когато броят на уволненията е най-малко 10 в предприятия, където списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение, е повече от 20 и по-малко от 100 работници и служители за период 30 дни. В тази хипотеза попада и конкретният случай, което означава, че процедурата се развива, ако се уволняват повече от 10 души едновременно.

Такива са и случаите, когато уволняваните са "най-малко 10 на сто от броя на работниците и служителите в предприятия, където списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение, е най-малко 100, но не повече от 300 работници и служители". Същото се отнася и когато уволнените са най-малко 30 в предприятия, където списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение, е най-малко 300 или повече работници и служители за период от 30 дни.

Редът и начинът за провеждане на консултациите при масови уволнение се определят от работодателя, представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите. Изрично е посочено, че независимо от обстоятелството дали работодателят или друг правен субект е взел решението, довело до масови уволнения, работодателят е длъжен преди началото на консултациите да предостави писмена информация на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите. Тази информация трябва да съдържа причините за предвижданите уволнения, както и за броя на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени, и основните икономически дейности, групи професии и длъжности, към които се отнасят. Посочват се броя на заетите работници и служители от основните икономически дейности, групи професии и длъжности в предприятието, конкретните показатели за прилагане на критериите за подбор на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени, периодът, през който ще се извършат уволненията, и дължимите обезщетения, свързани с уволненията.

След предоставянето на тази информацията в срок три работни дни работодателят е длъжен да изпрати копие от нея на съответното поделение на Агенцията по заетостта. При неизпълнение на задължението на работодателя синдикати и представителите на работниците и служителите имат право да сигнализират Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" за неспазване на трудовото законодателство.

Предвидените масови уволнения се извършват не по-рано от 30 дни след уведомяване на Агенцията по заетостта независимо от сроковете на предизвестие.