Програма Фонд Условия на Труд

27.10.2022

ПРОГРАМА ФОНД УСЛОВИЯ НА ТРУД

Предстои ви изпълнение на ремонтни дейности на съществуващ сграден фонд, свързани с подобряване условията на труд на персонала?

Фонд „Условия на труд” е юридическо лице, създадено към Министерство на
труда и социалната политика съобразно Закона за здравословни и безопасни
условия на труд.

Фонд „Условия на Труд“ към Министерството на труда и социалната
политика има разработена програма за съфинансиране на дейности в сферата на
подобряване на условията на труд за българските работодатели.

Какво трябва да знаем за Програмата?

Към кого е ориентирана програмата?

Фондът приема заявления за кандидатстване от регистрирани лица – фирми и дружества, вписани в Търговския регистър със самостоятелен ЕИК. Право да кандидатстват за финансиране на проекти от Фонд "Условия на труд" имат физически лица/еднолични търговци/ и юридически лица работодатели, които отговарят на следните изисквания:

 Към момента на кандидатстването за финансиране осигуряват работа на работници и служители по сключени с тях трудови договори;

 Внасяли са редовно и без прекъсвания дължимите осигурителни вноски;

 Декларирали са в съответната дирекция "Областна инспекция по труда" местонахождението, вида и характера на дейност, броя на работниците, условията на труд, рисковите фактори и взетите мерки, които гарантират недопускането на аварии и злополуки;

 Назначили са или са определили поне едно длъжностно лице с подходящо образование или квалификация, създали специализирана служба или възложили с договор на други физически или юридически лица организиране изпълнението на дейности, свързани със защита и профилактика на професионалните рискове;

 Осигурили са обслужване на своите работници и служители от служба по трудова медицина;

 Имат изграден комитет (група) по условия на труд,

 Притежават самостоятелна регистрация по Булстат/ЕИК/.

 Средства от Фонда се предоставят безвъзмездно след изпълнен проект за финансиране до 30 на сто от стойността на проекта за подобряване на условията на труд в отделни предприятия - фирми, дружества и регистрирани субекти със самостоятелна регистрация по Булстат /ЕИК и с конкретна практическа приложимост.

Условия за участие:

 Редовно плащани осигурителни вноски,

 Максимален срок за изпълнение на проекта до 12 месеца,

 Регистрирани трудови договори на ангажиран персонал,

 Липса на задължения в съответствие с чл. 87 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс,

 Съществуващ собствен или нает сграден фонд.

Дейности и финансиране

Средства от Фонда се предоставят безвъзмездно след изпълнен проект за финансиране до 30 на сто от стойността на проекта за подобряване на условията на труд в отделни предприятия - фирми, дружества и регистрирани субекти със самостоятелна регистрация по Булстат /ЕИК и с конкретна практическа приложимост.

Допустими дейности по проекта:

Допустими са дейностите, свързани с подобряване условията за труд и отдих на наетия персонал чрез ремонти и подобрения в съществуващ собствен или нает сграден фонд, обезопасяване на машини и съоръжения, създаване условия за игнориране рисковете в работната среда, оптимизиране факторите влияещи върху труда.

 1. Подмяна на защитно–заземителна и мълниезащита инсталация
 2. Изграждане на аварийни евакуационни външни стълби
 3. Ремонт на покривни пространства и покривни отводнителни съоръжения
 4. Ремонт и изграждане на тавани
 5. Ремонт на вътрешни стени
 6. Ремонт на външни (фасадни) стени
 7. Ремонт и изграждане на подове
 8. Подмяна на осветителни тела и инсталация за осветеност
 9. Подмяна на дограми, врати и прозорци в производствени, офисни и други помещения и части
 10. Климатизация, вентилация, аспирация и отопление на работни и офис помещения
 11. Изграждане на преградни паравани за индивидуално или групово сепариране на персонал
 12. Подобряване помещения за отдих и помещения за работен процес
 13. Ремонт или изграждане стая на жената
 14. Изграждане шумоизолиращи стени и приспособления за премахване на неблагоприятния шум в работна среда
 15. Изпълнение предписания от ГД “Инспекция по труда“, противопожарните органи или други органи, предписали дейности и мероприятия за безопасността на персонала
 16. Покупка на филтриращи системи за пречистване на въздух в работна среда
 17. Изграждане на въздушни, механични или водни завеси за изолиране зоните и помещенията от неблагоприятен микроклимат или друга неблагоприятна работна среда
 18. Ремонт и подобряване на съблекални, бани, тоалетни, стая за почивка на персонала
 19. Ремонт на помещение за приемане на храна при кетъринг хранене
 20. Ремонт на столова за хранене на персонала и подобряване на съществуващо такова помещение
 21. Покупка на соларна инсталация за генериране на топла битова вода, необходима за хигиенно-битови или други цели
 22. Обезопасяване на машини и съоръжения в зависимост от дейността на фирмата
 23. Подмяна на електроинсталация и свързани с електробезопасността на хора и техника, изолиращи щанги, изолиращи стълби, изолиращи площадки, както и други предписания на органите за противопожарна защита
 24. Изграждане на система от блокировки, свързана с техническо средство за анализ на съдържанието на горими газове, пари или частици
 25. Покупка на газ сигнализатори
 26. Монтаж на аварийни душове за промиване очите или цялото тяло на работещите
 27. Доставка и монтаж на нови климатични тела или системи за климатизация
 28. Доставка, монтаж и подмяна на отоплителната инсталация - лъчисти, газови отоплителни тела, котли на пелети или друга техника за отопление
 29. Доставка и монтаж на екрани, кожуси, покрития, ограждения около източниците на производствен шум
 30. Изграждане на звукопоглъщаща обработка на стените и таваните в помещения с наднормен шум
 31. Звукоизолирани кабини за работещите в помещения с наднормен шум
 32. Поставяне на фундамент, различен от този в производственото помещение, под източника на вибрации, осигуряване на допълнително оборудване към машините, намаляващо риска от вибрации, защита от летящи, изхвърлени частици или предмети
 33. Доставка и монтаж на предпазители, предпазни екрани, паравани, ограждения, или защитни покрития, система от блокировка, свързана с техническо средство, свързана с анализ на работната среда за наличие на вредни емисии
 34. Екраниране на лазерни устройства, отстраняващи възникването на опасности за здравето на работещите, оптични устройства за наблюдение или регулиране на лазерните устройства, така че да не възниква опасност за здравето в резултат на лазерно лъчение
 35. Защита от падащи предмети в производствени и други помещения чрез изграждане на козирки, навеси, прегради, тунели, бордови дъски
 36. Защита от пожар и взрив чрез система от хидранти и струйници, автоматична пожарогасителна инсталация, пожароизвестителна инсталация, автоматични газоанализатори
 37. Защита от биологични агенти в работната среда
 38. Други дейности в зависимост от спецификата на работа в предприятието, водещи пряко до подобряване условията и безопасността на работа на персонала.

Максималният размер на средствата за финансиране от Фонда е в размер до 30 на сто от одобрените и действително извършени разходи по проекта, но не повече от 100 000 лв. без ДДС за малки, средни и големи предприятия.

Максимален размер на средствата, инвестирани в проекта, е 330 000 лв. без ДДС.

Консултантски център гр. Берковица ви представи една възможност за проектно кандидатстване и можем да обсъдим вашите конкретни нужди като предложим и други подходящи за вашия бизнес проекти и програми.