Трудово-правна консултация

09.11.2022

КАКВО СТАВА С НЕИЗПОЛЗВАНИЯ ОТПУСК ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

Каква част от платения си годишен отпуск можем да прехвърлим за следващата година и може ли загубим част от неползваните дни през тази?

Основното правило е, че платеният годишен отпуск се ползва през календарната година, за която се полага. Той обаче може да отложи част от него, но не може да отлага ползването му безкрайно. Причината е, че има двегодишна давност за отпуските. Това означава, че ако не сте ползвали отпуската си две години след годината, за която е била тя, то губите тези дни.

Давността започва да тече от следващата годината, за която се полага отпускът. Например до края на 2022 г. могат да се използват последно дните, които са ви останали от 2020 г. Давността спира за периода, в който работникът или служителят използва друг вид отпуск – за бременност и раждане, за гледане на дете и т.н.

Работници и служители, ненавършили 18-годишна възраст, и майки с деца до 7-годишна възраст ползват отпуска си през лятото, а по тяхно желание – и през друго време на годината, освен в случаите, когато работодателят има право да им предостави платения годишен отпуск и без тяхно съгласие.

Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя до края на съответната календарна година, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176 (чл. 173, ал. 5, изр. 2 КТ). В случай на отлагане по чл. 176 КТ, на работника или служителя се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск (чл. 173, ал. 5, изр. 3 КТ).

Платеният годишен отпуск трябва да се ползва, той не може да се компенсира с парично обезщетение, освен при прекратяване на трудовото правоотношение. При прекратяване на трудовия договор работникът има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност.

Считано от 17.07.2015 г., отпадна задължението за работодателите до 31 декември на предходната календарна година да утвърждават график за ползването на платения годишен отпуск.

Поради това са изменени и разпоредбите, които регламентират начина и реда за ползването, както и отлагането на ползването на платения годишен отпуск за следващата календарна година. Начинът на ползване на платения годишен отпуск е регламентиран в чл. 172 от Кодекса на труда.

Платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя наведнъж или на части, като законът не определя на колко части може да се ползва платеният годишен отпуск. Следователно при ползването отпускът може да се разпокъсва на части, без ограничение на минималния размер.