Трудово-правна консултация

18.01.2023

ПРАВА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ И МАЙЧИНСТВО

Освен повод за радост, бременността понякога е и причина за притеснение относно работното място. Ако сте бременна и работеща жена, важното е да не се страхувате да уведомите работодателя ви за бременността. В повечето случаи той няма право да прекрати вашия трудов договор, тъй като всяка бременна служителка се ползва със специална закрила по Кодекса на труда.

Правилният начин да уведомите работодателя си за бременност е да представите медицински документ, удостоверяващ бременността. Така ще може да се възползвате от всички допълнителни права и защити по Кодекса на труда, които се полагат на бременните жени. Важно е да знаете, че устното уведомление или написано на хвърчащ лист в свободен стил няма юридическа стойност и не ви гарантира допълнителните права и защити.

Инвитро, бременност и работа

Работодателят няма право да ви възлага работа, която излага на опасност или застрашава сигурността и здравето на вас и вашето неродено дете. Бременната жена има право да откаже да изпълнява такава работа, без това да доведе до отрицателни за нея за последици, например уволнение. Става дума за професии, свързани с:

- отделянето на токсични химически вещества;

- вибрации, шум, ултразвук, електромагнитни вълни или температури на работната среда над допустимите хигиенни норми;

- вдигане и носене на тежести над 5 кг;

- закрити източници на йонизиращи лъчения (през целия период на бременността);

- възбудители на инфекции, паразитни и гъбични заболявания (например в морга).

Работодателят е длъжен да ви освобождава от работа, когато се налага да ходите на медицински прегледи. За времето, в което сте на преглед, той трябва да ви плати възнаграждение в размера на среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец.

Когато сте бременна или в напреднал етап на инвитро лечение, нощният труд (от 22:00 до 06:00 ч.) е забранен. Да работите през нощта не е позволено и ако вече имате деца до 6-годишна възраст или се грижите за деца с увреждания независимо от възрастта им. Същото важи и за извънредния труд – извън установеното в трудовия ви договор работно време, през почивните дни или по време на официалните празници.

Ако сте бременна, имате дете/деца до 3 години или сте в напреднал етап на инвитро лечение, работодателят ви няма право да ви изпраща в командировка без да сте се съгласили писмено за това.

При по-големи колективи от над 20 жени, работодателят трябва да обзаведе стаи за лична хигиена и стаи за почивка на бременните.

Ако извършваната работа е неподходяща за състоянието ви, по предписание на здравните органи (личен лекар, ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК) работодателят е задължен временно да ви трудоустрои. Например намаляване на работното време, осигуряване на работно място със свеж въздух и светлина, невдигане на тежки предмети и т. н.

В случай че приспособяването на условията на труд е технически и/или обективно неосъществимо или не е оправдано да се изисква поради самия характер на работата ви, работодателят ще трябва да ви премести на друга, подходяща за вас работа.

До изпълнението на предписанието за преместване бременната е освободена от задължението да изпълнява неподходящата работа, а работодателят ще трябва да ѝ изплаща обезщетение. Такова обезщетение ще получите и когато трудовото ви възнаграждение е по-ниско от това, което сте получавали преди трудоустрояването.

Без предварително разрешение от Инспекцията по труда работодателят няма право да ви уволнява, ако сте бременна или майка на дете до 3 години. Ако ползвате отпуск за бременност и раждане, могат да ви уволнят, само ако фирмата бъде закрита.

С предизвестие могат да ви уволнят с предварително разрешение на Инспекцията по труда само при:

- закриване на фирмата;

- отказ да последвате компанията или поделението, в което работите, когато то се премества на друго място;

- когато заеманата от вас длъжност трябва да бъде освободена, за да бъде възстановен незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;

- обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор – например когато нито могат да ви преместят на друга подходяща работа, нито да смекчат условията на тази, която вече имате.

Без предизвестие могат да ви уволнят, когато:

- бъдете задържана за изпълнение на присъда;

- бъдете дисциплинарно уволнена, чрез предварително разрешение на Инспекцията по труда.

При кърмене имате следните права:

- до навършване на 8-месечната възраст на бебето ви се полагат по 1 час два пъти дневно или 2 последователни часа платен отпуск при пълен работен ден от 8 часа;

- при кърмене на близнаци или недоносено дете, се полагат по 3 часа платен отпуск на ден до навършване на 8-месечна възраст, а след това по 2 часа на ден, докато това е необходимо по преценка на здравните органи.

Медицински права

Бременните имат право на консултативен преглед с акушер-гинеколог, който включва безплатни акушерска ехография, цитонамазка, микробиологично изследване, второ ехографско изследване при акушер-гинеколог през 16-20-ата гестационна седмица. Освен това, при първото посещение при лекаря имат право и на следните безплатни медико-диагностични дейности: определяне на кръвна група и Rh-фактор; изследване за сифилис, хепатит В, HIV, хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, СУЕ, урина (седимент).

Някои от тези изследвания може да се извършат повторно през следващите месеци по преценка на лекаря. В лаборатории се заплаща единствено такса за вземане на биологичен материал, независимо от броя на изследванията.

Допълнително бременната има право на един допълнителен безплатен профилактичен преглед при зъболекар и домашни посещения за лечение и манипулации, ако има проблем с бременността.

Отпуск по майчинство и обезщетение

Платеният отпуск по майчинство е с продължителност 410 дни. Любопитно е, че това е един от най-дългите платени отпуски в света. За сравнение, в другите държави в ЕС варира между 6 месеца и година, а в САЩ е 3 месеца). Бащите у нас получават право на 15-дневен платен отпуск при раждане или осиновяване.

Към края на бременността идва време да се подаде молба за отпуск. Преди термина на раждане задължително се ползват 45 дни отпуск. Когато обаче детето се роди преди изтичане на тези 45 дни от началото на отпуска, то тогава оставащите дни се ползват след раждането.

Отпускът по майчинство е платен и се признава за трудов стаж. През първата година се получават 90% от средното брутно трудово възнаграждение, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски, за периода от 24 календарни месеца преди отпуска по бременност, но само ако има натрупан 12-месечен общ осигурителен стаж за този риск. Тези средства се изплащат не от работодателя, а от Националния осигурителен институт. За целта всички задължителни осигурителни вноски трябва да са внесени.

Минималното обезщетение е в размер на актуалната минимална месечна работна заплата. При предсрочно връщане на работа (след 135 дни от раждането) майката има право да продължи да получава и 50% от обезщетението.

Майките имат право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете след използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване. Осиновителите имат право на 365 дни отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, считано от датата на осиновяването.

Със съгласие на майката този отпуск може да се ползва и от бащата, когато майката реши, че няма възможност или не иска да отсъства от работното място. В такива случаи има право да прехвърли отпуска на бащата на детето или на един от техните родители, който има сключени трудови договорни отношения на работното си място.