Трудово-правна консултация

11.01.2023

ВСИЧКО ЗА ОТПУСКА ПО БАЩИНСТВО

ПРАВО НА ОТПУСК ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ:

Ако сте в брак с майката на детето или живеете в едно домакинство с нея, то вие имате право на 15-дневен отпуск при раждането на детето от датата на изписването му от лечебното заведение. Същото право имате и в случай че с половинката ви сте осиновили при условията на пълно осиновяване дете до 5-годишна възраст. В този случай отпускът ви се полага от деня, в който са ви предали детето.

Отпускът при раждане на дете може да ползвате въз основа на писмено заявление до работодателя ви. Към него се прилагат:

 • Копие от акт за сключен граждански брак или декларация от вас и майката, че съм припознал детето и че живеете заедно в едно домакинство;
 • Документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето.

Важно: Отпускът се заявява и ползва в календарни дни.

В случай че документите ви са изрядни, работодателят ви е длъжен да ви разреши да ползвате отпуска от деня, посочен в заявлението.

Вие, от своя страна, сте длъжен незабавно да уведомите работодателя ви, ако по време на ползването на отпуска ви по бащинство:

 • бракът бъде прекратен с влязло в сила съдебно решение;
 • престанете да живеете в едно домакинство с майката на детето;
 • детето бъде дадено за осиновяване;
 • детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
 • детето бъде настанено извън вашето семейство в семейство на ваши роднини или близки, както и настаняването на дете за отглеждане в приемно семейство;
 • детето почине.

При наличие на тези обстоятелствата отпускът се прекратява.

Може да прекратите ползването на отпуска с писмено заявление до работодателя ви.

ПРАВО ДА ПОЛЗВАТЕ ОТПУСК, ПОЛАГАЩ СЕ НА МАЙКАТА НА ДЕТЕТО:

Вие може да ползвате вместо майката на детето отпуск за остатъка до 410 дни само с нейното съгласие след навършване на 6-месечна възраст на детето, като отпускът на майката се прекъсва.

Този отпуск ползвате въз основа на писмено заявление до работодателя ви, към което се прилагат:

 • акт за раждане на детето;
 • декларация съгласно приложение № 8 към Наредба за работното време, почивките и отпуските.

Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението.

Не може да ползвате отпуска по бащинство едновременно с отпуск при смърт или тежко заболяване на родител.

Когато майката (осиновителката) на дете до 2-годишна възраст или осиновителката на дете от 2 до 5-годишна възраст почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, съответната част от отпуска за раждане, при осиновяване и за отглеждане на малко дете се ползват от бащата (осиновителя). С негово съгласие тези отпуски могат да се ползват от един от неговите родители или от един от родителите на починалата или заболялата тежко майка (осиновителка) на детето, когато работи по трудово правоотношение.

Майката има право по всяко време да оттегли даденото от нея съгласие с писмено заявление до нейния работодател и до работодателя на бащата и да продължи да ползва лично отпуска си. Към заявлението до работодателя си майката прилага акт за раждане на детето или акт за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 7 към Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Бащата също може да прекрати ползването на отпуска с писмено заявление до предприятието, в което работи.

Отпускът ви се прекратява, когато:

 • сте лишен от родителски права или те са ограничени по установен ред;
 • детето бъде дадено за осиновяване;
 • детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
 • детето бъде настанено извън вашето семейство в семейство на ваши роднини или близки, както и настаняването на дете за отглеждане в приемно семейство;
 • майката продължи лично да ползва отпуска си по майчинство;
 • детето почине;
 • осиновяването бъде прекратено от съда;
 • трудовото правоотношение на майката бъде прекратено.

Ползването на отпуска по майчинство не се прекратява, когато майката ползва друг вид полагащ й се отпуск.

Времето, през което се ползва отпускът, се признава за трудов стаж.

Важно: Докато ползвате гореописаните отпуски, вие попадате в обхвата на закрилата при уволнение.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ:

 • Вие имате право на парично обезщетение по време на ползването на 15-дневния отпуск при раждането на детето, ако сте осигуряван за общо заболяване и майчинство с минимум 12 месечен осигурителен стаж като осигурен за този риск.

Вие получавате парично обезщетение за работните дни от този 15-дневен срок независимо от обезщетението, което осигурената майка получава за бременност и раждане. Така обезщетение получавате едновременно и двамата.

 • Имате право на парично обезщетение по време на ползването на отпуска след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни.

Тук обаче получавате обезщетението вместо майката на детето – т. е. само вие.