Хора с увреждания ще получават помощни средства по нов ред

10.11.2022

ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ПО НОВ РЕД

Проект на Методика за оценка на потребностите от високотехнологични помощни средства за хора с трайни увреждания предлага Министерството на труда и социалната политика, качена за обществено обсъждане. Става въпрос за средства като устройство OrCam MyEye (модерна технология в помощ на незрящи хора или хора със зрителни увреждания), софтуер за екранни четци за компютърни потребители с увредено зрение, преносим брайлов компютър или дисплей, вертикализираща електрическа инвалидна количка и др.

Предвижда се оценяването и подборът на кандидатите да ползват високотехнологичните средства да става чрез системата за социално подпомагане в страната, като за целта на областно ниво ще бъдат създадени комисии за оценка, които да осъществяват административните процеси, свързани с осигуряване на достъпа до необходимите високотехнологични помощни средства от момента на заявяване на подкрепата до насочване към фактическото предоставяне. Ще се създаде и Консултативна комисия за осигуряване на такива средства към Агенцията за социалното подпомагане, която да оказва методическа помощ на комисиите за оценка. Агенцията следва да обяви процедурата за подбор на кандидатите по проекта, съдържаща необходимата информация и изискуемите документи при кандидатстването.

Допустимите целеви групи ще са хора с трайни увреждания, заявили потребност от осигуряване на високотехнологични помощни средства (деца и възрастни в трудоспособна възраст), независимо дали са учащи, заети, безработни, икономически неактивни, в случай, че не са получили финансова подкрепа за задоволяване на потребност от конкретното помощно средство от институция, оперираща с публични средства.

Оценката е доброволна и ще се изготвя при заявено желание от страна на човека с трайно увреждане.

Оценката ще се извършва по категории (кодове), описани в раздели „Дейности и участие” и „Фактори на обкръжаващата среда“ от Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето. Въвежда се иновативен начин на измерване на потребността и полезността от осигуряване на дадено високотехнологично помощно средство чрез калкулиране на Коефициент на ограничена функционалност и работоспособност и Коефициент на полезност на съответното високотехнологично помощно средство, в съответствие с общопризнатите инструменти и способи в областта.

Хората, нуждаещи се от помощно средство, трябва да подадат заявление за оценка по образец в Регионалната дирекция за социално подпомагане в съответната област по настоящ адрес на човека с трайно увреждане. Документите може да се подават лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

Искането за оценка се изготвя по искане на човека с трайно увреждане или упълномощено от него лице; родителя (осиновителя), настойника или попечителя на човека с трайно увреждане; лице, на което са възложени грижи за дете с увреждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; ръководителя на социалната или интегрираната здравно-социална услуга за резидентна грижа, която ползва дете с трайно увреждане.

Към заявлението за оценка се прилага решение на ТЕЛК или НЕЛК, писмено задание на квалифициран медицински специалист или на лице с подходяща професионална квалификация, с което се определят специфичните проектни характеристики на изделието и предназначението му за употреба от конкретен пациент.