Възрастните работници все по-необходими на пазара на труда

14.11.2022

ВЪЗРАСТНИТЕ РАБОТНИЦИ ВСЕ ПО-НЕОБХОДИМИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Делът на работещите над 55-годишна възраст нараства с всяка изминала година. Коефициентът на демографско заместване в България е 69 за 2021 г., което означава, че на всеки 100 лица, които се пенсионират, се падат 69, които влизат в трудоспособна възраст.

Вследствие на тези процеси се оказва, че способността на работодателите да задържат по-възрастните служители на работа е ключова мярка за временно решаване на проблема с дефицита на работна сила. Това каза Светлана Дончева – ръководител на "Център за управление на проекти" в Българската стопанска камара, по време на заключителната конференция на проект eDigiStars, в Будапеща, съобщиха от БСК.

Проектът се осъществява от 19 партньори от 8 дунавски държави - Австрия, Босна и Херцеговина, България, Чехия, Унгария, Румъния, Словения, Украйна. Основната цел е да се развият устойчиви екосистеми, които успешно да превръщат по-възрастните работници в самонаети предприемачи, които предлагат дигитални услуги.

Светлана Дончева бе поканена от организаторите в дискусионния панел "Нов път за възрастните хора или служители над 50 години, самостоятелно заети или търсещи работа и техните възможности на пазара на труда", за да представи част от резултатите по проект "Вдъхновени от опита: По-дълго заедно - път към успех", който БСК осъществи в периода 2019 - 2021 г.

Пред делегатите на конференцията тя сподели, че въпросите, свързани с поколенията, са още по-актуални и значими в настоящата ситуация на пазара на труда. Работата по проекта е отчела, че за първи път четири, дори пет поколения работят заедно, а това, от своя страна, се оказва огромно предизвикателство за работодателите, които трудно успяват да управляват успешно поколенческите различия на работното място. Резултатите от качествено изследване, извършено от БСК сред 809 респонденти, представители на четирите основни поколения на пазара на труда, са потвърдили хипотезата, че между тях има съществени различия по отношение на потребности, ценности, мотивация, очаквания, нагласи, поведенчески модели и отношение към труда.

В същото време анализите потвърждават и друга хипотеза на изследователите, а именно, че работодателите нямат опит в прилагането на успешни управленски практики, свързани с междупоколенческия подход и управлението на поколенческите различия. В основата на този подход стои разбирането, че спецификите на различните поколения трябва да се изучават, идентифицират и да бъдат използвани за създаването на работна среда, която откроява силните страни на всяко поколение, насърчава взаимното разбирателство и солидарността между отделните поколения в интерес на общите бизнес цели.

Проектът "Вдъхновени от опита: По-дълго заедно - път към успех" е отчел и много точно потребностите и характеристиките на хората над 50-годишна възраст, които са основна група на проект eDigiStars. Експертите по човешки ресурси на БСК наричат това поколение Т (традиционалисти). В България това поколение е израснало в периода на утвърждаване на социалистическия режим и държавната планова икономика. Това са хора, които ценят трудовия морал от предишното време, не са склонни да сменят работата си често, те са по-скоро работохолици, привърженици на по-строгата йерархия. Образованието е висша ценност за традиционалистите и не е вярно, че възрастните хора не искат да се обучават и учат.

Експертите, които са работили по проекта, отправят препоръка към работодателите да наблегнат на обученията на работното място, на обмяната на опит и сътрудничество с колегите и отчитат, че хората над 50-годишна възраст по-трудно възприемат динамиката на работното място. Промяната на процесите и процедурите ги обърква и напряга.

"Hеобходимо е повече време за адаптиране и усвояване на новото. Ето защо работодателите трябва да бъдат търпеливи, толерантни и да им дадат достатъчно време за адаптиране към новите условия. Естествено, с напредването на възрастта, подходящите условия на труд и липсата на прекомерно напрежение в работата стават все по-важни. В този смисъл, работодателите трябва да помислят за по-гъвкави форми на работно време, въвеждане на по-ергономични условия на труд за хората в по-напреднала възраст", допълни още Светлана Дончева и подчерта, че дейностите по проект eDigiStars са били естествено надграждане на резултатите от проект "Вдъхновени от опита". Работата на екипа по проект eDigiStars, на база задълбочените предходни анализи, е подпомогнала създаването на трите инструмента, които играят ключова роля в процеса на обучение на хората 50+.