Безработицата у нас през октомври е 4,3 на сто

17.11.2022

БЕЗРАБОТИЦАТА У НАС ПРЕЗ ОКТОМВРИ Е 4,3 НА СТО

Равнище на регистрираната безработица в страната от 4,3 на сто отчита през октомври административната статистика на Агенцията по заетостта.

От там отбелязват, че след края на сезонната заетост на месечна база се наблюдава съвсем леко повишение от 0,1 процентни пункта спрямо септември 2022 г. В динамиката на годишна база продължава да се наблюдава спад, който за този октомври е 0,4 процентни пункта. 

В края на месеца регистрираните безработни в бюрата по труда са общо 141 987. Това е с 3607 лица повече спрямо рекордно ниския брой, отчетен през септември, посочват от Агенцията по заетостта. 

През месеца са регистрирани нови 25 482 безработни. Те са с 3168 повече от предходния месец и със 150 лица повече спрямо регистрираните през октомври 2021 г. Други 695 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца.

Започналите работа безработни през октомври са 12 846. Работа чрез бюрата по труда откриха и 242 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите. През месеца най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост – 19, на сто, следват тези в търговията – 12,8 на сто, хотелиерството и ресторантьорството – 6,7 на сто, държавното управление – 6,3 на сто, строителството – 5,9 на сто и други.

Статистиката отчита, че 1884 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 1 477 по програми и мерки за заетост и 407 по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". През месеца 415 безработни и заети лица са включени в различни обучения, а 529 са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през октомври са 11 521. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (32,4 на сто), следват търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (12,8 на сто), хотелиерството и ресторантьорството (10,5 на сто), образованието (8,1 на сто), административните и спомагателните дейности (7,7 на сто) и държавното управление (6,2 на сто).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; персонал, полагащ грижи за хората; металурзи, машиностроители и сродни на тях, и занаятчии; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения; монтажници; персонал по обслужване на клиенти и др.  

През септември от Агенцията по заетостта отчетоха, че броят на регистрираните в бюрата по труда безработни лица за месеца е 138 380. От агенцията уточняват, че равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15 - 64 г., установено при Преброяване 2011 г.