Приеха социалните помощи да бъдат обвързани с линията на бедност

23.11.2022

ПРИЕХА СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ ДА БЪДАТ ОБВЪРЗАНИ С ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за социалното подпомагане, внесени от Министерския съвет, със 106 гласа "за" и 23 "въздържал се". Измененията предвиждат социалните помощи да се определят на база размера на линията на бедност за съответната година, определена с постановление на Министерския съвет. В момента социалните помощи се определят на база на гарантиран минимален доход. Предлага се измененията да влязат в сила от 1 юни 2023 г.

В момента гарантираният минимален доход, върху който се основават всички социални плащания и помощи, е 75 лева от дълги години. Следващата година линията на бедност ще се повиши с 22 на сто в сравнение с границата на бедността, която имаме сега. Приет е нормативният акт и той има незабавно действие от 1 януари 2023 г.

Автоматично от 1 януари 2023 г. ще влезе нов вид повишена подкрепа за хората с увреждания по Закона за хората с увреждания, защото там помощите са обвързани с официалната линия на бедност.

Що се отнася до Закона за социално подпомагане, от миналата година бяха предприети действия, с които, независимо че гарантираният минимален доход не беше променен и е 75 лева, се приеха корекционни коефициенти, които на практика обвързаха достъпа до социални помощи с процент от сегашната линия на бедност, която за тази година е 413 лева.