ЕС разреши на България да увеличи прага по ДДС на 100 000 лв.

24.11.2022

ЕС РАЗРЕШИ НА БЪЛГАРИЯ ДА УВЕЛИЧИ ПРАГА ПО ДДС НА 100 000 ЛВ.

Съветът на Европейския съюз разреши на България да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данък върху добавената стойност (ДДС), съобщават от Министерство на финансите.

По този начин се разрешава страната ни да освободи от ДДС данъчно задължените лица с годишен оборот до равностойността в национална валута на 51 130 евро по обменния курс в деня на присъединяването.

Срокът на действие на дерогацията е до 31 декември 2024 г., до когато държавите членки трябва да транспонират Директива (ЕС) 2020/285 и съответно от 1 януари 2025 г. на държавите членки ще бъде позволено да освободят от ДДС доставките на стоки и услуги, извършени от данъчно задължени лица, чиито годишен оборот не надвишава прага от 85 000 евро.

Увеличаването на минималния праг за регистрация по ДДС от 50 000 лв. на 100 000 лв. е мярка, която ще има положителен ефект в настоящата трудна икономическа обстановка и ще доведе до намаляване на административната тежест за бизнеса, особено за малките предприятия.

Лицата, които са с облагаем оборот под 100 хил. лв., могат да останат доброволно регистрирани по ДДС.

Искането за дерогация от чл. 287 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност беше изпратено до Европейската Комисия чрез Постоянното представителство на Република България към Европейския Съюз на 13 май 2022 г. и получаването му е потвърдено от Комисията на 23 май 2022 година.