С колко намаляват реалните доходи у нас

22.12.2022

С КОЛКО НАМАЛЯВАТ РЕАЛНИТЕ ДОХОДИ У НАС

Спад на реалните доходи през третото тримесечие на тази година, отчита Министерство на финансите. Доходите от труд в страната продължават да се повишават с двуцифрен темп, като средната работна заплата общо в икономиката се повишава номинално с 14.7% на годишна база, показват данните от Месечния обзор на българската икономика.

Текущата динамика на заплатите се ускорява в сравнение с предходните три месеца на годината, което се дължи изцяло на публичния сектор, докато номиналният растеж на заплатите в частния сектор не се променя в сравнение с отчетения през второто тримесечие (15.4%). В реално изражение, средната заплата, дефлирана с индекса на потребителските цени, се понижава минимално с 0.4% на годишна база. Най-висок темп на растеж на заплатите бе наблюдаван в търговията (17.3%), държавното управление (17.3%) и административните и спомагателни дейности (16.9%).

Месечната инфлация през октомври е 0.6% според Хармонизирания индекс на потребителските цени, се посочва още в обзора. Поскъпването в групата храни и безалкохолни напитки с 2.4% спрямо предходния месец има водещ принос (0.55 пр.п.) за повишението на общия индекс. До голяма степен това се дължи на по-високите цени на преработените храни и в много по-малка на непреработените.

Неенергийните нехранителни стоки също отчитат поскъпване – с 1.9% спрямо септември, а влияние за това имат лекарствените продукти, както и характерното за сезона повишение в цените на облекло и обувки. Енергийните стоки отчитат поевтиняване през месеца с 3.6%, след като по-ниски цени са регистрирани както при транспортните горива с 2.2%, така и при централно газоснабдяване с 30.8%. При услугите също има минимално поевтиняване с 0.2% най-вече под влияние на по-ниски цени на самолетните билети, както и на услугите по настаняване.

Годишният темп на инфлация очаквано започва да се забавя и достигна 14.8% през октомври. Това се дължи на по-ниска инфлация при енергийните стоки и съответно свиване на положителния им принос на годишна база. Заедно с храните те продължават да формират около 60% от повишението на общия индекс спрямо същия месец на 2021 г. Базисната инфлация (общия индекс без енергия и непреработени храни) продължи да се ускорява до 13.3% на годишна база.

Годишният темп на растеж на кредита за частния сектор се забавя през септември - за пръв път от началото на 2022 г., като отчита растеж от 13.6% при 13.9% в края на предходния месец. Това се дължи на по-бавното нарастване на кредитите за нефинансови предприятия, докато кредитите за домакинства се ускоряват минимално.

Фирмените кредити се увеличават с 11.4% на годишна база, спрямо ръст от 12.1% в края на август. Това се случва, след като темповете на растеж на средносрочните кредити и на овърдрафта бяха негативно повлияни от базов ефект от по-големите им ръстове през септември 2021 г. Кредитите за домакинствата се увеличават с 15.3% на годишна база в края на септември при 15.1% в края на предходни месец, водени от по-бързото нарастване на потребителските кредити (13.9% срещу 13.5% през август). Жилищните кредити нарастват с 18% на годишна база, като запазиха темпа си от предходния месец.

Среднопретегленият лихвен процент по кредити за нефинансови предприятия и домакинства се повишава с 42 базисни точки до 4.19%, като сновен принос за това има процентът по корпоративните кредити (повишение с 58 б.т.), докато цената на потребителските и жилищните кредити се понижава съответно с 5 и 3 б.т. Средната възвръщаемост на срочните депозити остава без промяна спрямо август на ниво 0.63%.