Консултация: Как да ...

11.01.2023

КАК ХОРАТА МОГАТ ДА СИ ИЗВАДЯТ ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ?

Знаем, че държавните органи, които ни изискваха свидетелство за съдимост за различни услуги или регистрации, вече получават информацията по служебен път, вместо да ни разхождат до бюрата „Съдимост“ за хартиен оригинал. А информацията дали сме осъждани и за какво е нужна при различни случаи – ако кандидатстваме в МВР, ДАНС, искаме разрешително за оръжие или за търговия с ценни книжа.

Остават обаче редица случаи, когато се налага сами да си вадим свидетелство за съдимост – например, когато постъпваме на работа в частна фирма или получаваме правоспособност да упражняваме определена регулирана професия.

В тези случаи държавата бе предоставила възможност още от 2013 г. българите да го заявяват и получават по електронен път. За целта обаче човек трябваше да притежава квалифициран електронен подпис на физическо лице с ЕГН в сертификата, а цените им до скоро не бяха никак ниски за масовото им издаване и всъщност едва няколко хиляди души притежаваха такива (фирмените електронни подписи не вършат работа в случая). Отделно от това електронното свидетелство можеше да се заяви само от хора, родени на територията на страната, които никога не са били осъждани.

При всички останали случаи се налагаше да посетите лично бюро „Съдимост“ в районния съд по местоживеене, защото само там се съхраняваха в хартиен и електронен вид бюлетините на съдимост за българските граждани, родени на територията, попадаща под юрисдикцията на съответния районен съд.

От няколко месеца обаче функционира Централизираната автоматизирана информационна система „Съдебен статус“, която дава възможност практически на почти всеки български гражданин да си заяви свидетелство за съдимост по електронен път. Какво е нужно?

Освен класическия квалифициран електронен подпис, може да се използва и т.нар. облачен КЕП (който се заявява през мобилно приложение от телефона и чието използване е безплатно, когато се подписва вход в системите за електронна автентикация на държавата). Освен това гражданите може да се идентифицират и с идентификационен код на Националния осигурителен институт или на Националната агенция за приходите. Това са кодове, които все повече граждани притежават, защото те им помагат да подават декларации, правят справки и заявяват услуги в тези две институции.

По отношение на плащането е достатъчно да притежавате банкова карта, каквато имат почти всички българи в работоспособна възраст.

Що се отнася до ограниченията по месторождение или съдебен статус, системата вече дава възможност заявителят да поиска електронно свидетелство за съдимост, дори да не е роден в България, и дори да е осъждан или глобяван по чл. 78а.

Обединиха се информационните масиви на Централното бюро „Съдимост“ с всички 113 бюра в страната. Така данните за статуса на гражданите се обработват и съхраняват само в една база данни, вместо в локалните бази към районните съдилища по местоживеене. Години наред локалните бази данни на бюрата за съдимост се актуализираха ръчно, на база на съдебните бюлетини, което правеше процеса изключително ненадежден, трудоемък и труден за контрол.

Освен промените в онлайн услугата, новата информационна система дава възможност свидетелства за съдимост на хартия да се издават на всички граждани, от всяко едно бюро „Съдимост“ в страната, независимо от месторождението на лицето или адресната му регистрация. Хартиеният оригинал на свидетелството има QR код, който води до електронното съдържание на документа.

Това е немалко облекчение, защото отчетите на районните съдилища сочат, че гражданите все още предпочитат да заявяват свидетелства за съдимост на гише, вместо по интернет, което вероятно се дължеше и на ограниченията, които електронната услуга даваше до момента.