Параметри за изграждане на ВЕИ за собствено потребление по НПВУ

20.12.2022

ПАРАМЕТРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ПО НПВУ

До 12.01.2023 г. могат да се представят коментари и предложения по параметрите

Министерството на иновациите и растежа представи за обществено обсъждане документите и насоките за кандидатстване по процедура BG-RRP-3.006 – „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“.

Според публикуваната информация, предложенията и коментарите могат да се представят до 12.01.2023 г. в информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България ТУК.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 200 млн.лева, като средствата са разпределени пропорционално в зависимост от размера на предприятията и секторите, в които действат:

 • Индустрия (обхваща икономическите сектори по КИД-2008 B, C, E и F или това са добивна и преработваща промишленост, доставяне на води и управление на отпадъците, строителство);
 • Услуги (обхваща икономическите сектори по КИД 2008 G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S или това са търговия и ремонт, транспорт и складиране, хотелиерство и ресторантьорство, създаване и разпространение на информация, далекосъобщения, операции с недвижими имоти, научни изследвания, професионални, административни и спомагателни дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и развлечения и др.дейности).

Минималният и максимален размер на безвъзмездно финансиране за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция е от 100 хил. лв. до 1 млн. лв., като максималният размер на заявено безвъзмездно финансиране на инвестиция не следва да надвишава реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г., съответно:

 • 100% за микропредприятия;
 • 60% за малки предприятия;
 • 25% за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация.

Продължителността за реализация на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

Допълнителни ограничителни условия са предвидени по отношение на интензитета на безвъзмездното финансиране и в зависимост от географското местоположение на изпълнение на инвестицията:

 • 50% за микропредприятия;
 • 50% за малки предприятия, НО 45% за кандидати от Югозападния регион за планиране;
 • 45% за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация, НО 35% за кандидати от Югозападния регион за планиране.

Кой може да кандидатства?

 • реализирали са нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието, което ще кандидатства:
 • дружества със средна пазарна капитализация (това са предприятия, които по финансови показатели са МСП - имат годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лева, и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лева, съгласно чл. 3 от ЗМСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 1 500 служители, т.е. имат средносписъчен брой на персонала от 500 души до 1 500 души);
 • малки дружества със средна пазарна капитализация (това са предприятия, които по финансови показатели са МСП - имат годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лева, и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лева, съгласно чл. 3 от ЗМСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 499 служители, т.е. имат средносписъчен брой на персонала от 250 души до 499 души);
 • микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия;
 • регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;
 • търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
  • Микропредприятия: ≥ 80 000 лева
  • Малки предприятия: ≥ 187 000 лева
  • Средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: ≥ 750 000 лева
 • заявили са подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008. По процедурата кандидатите могат да заявяват подкрепа само за кода на основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008.
 • нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
 • не могат да участват кандидати, които чрез изградената фотоволтаична система и съоръжения за локално съхранение на произведената енергия ще захранват с електрическа енергия сгради/обекти, в които упражняват едновременно дейност в допустими сектори и в недопустими сектори по настоящата процедура, с оглед на обстоятелството, че не може да се гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездното финансиране, предоставено по процедурата.

Задължителни условия, на които трябва да отговарят дейностите, за да бъдат финансирани:

 • Да се изпълняват само на територията на Република България;
 • Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), но не повече от 1 MW;
 • Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по настоящата процедура;
 • Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии;
 • Инвестицията трябва да се изпълняват върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, същият следва да притежава документ за учредено право на строеж върху имота. Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия.
 • Посоченото в точките по-горе ограничения се удостоверяват, чрез представения на етап кандидатстване на идеен проект или технически/работен проект, изготвен от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
 • Инвестицията трябва да се изпълни от един изпълнител (юридическо лице).

Какви са предвидените допустими дейности?

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

Инвестицията следва да се поддържа от страна на крайния получател в имота, където първоначално е изградена, най-малко 5 (пет) години от окончателното плащане. За посочения период следва да се спазва и задължението – произведената от новите фотоволтаични инсталации енергия да се използва единствено за собствено потребление, включително съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии).

Инвестицията следва да бъде застрахована срещу кражби, умишлени действия на трети лица, пожар и други природни бедствия и други относими рискове за периода от въвеждане в експлоатация до минимум 5 (пет) години от окончателното плащане.

Какви разходи ще се признават?

Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии).

В обхвата на допустимите разходи могат да се включат: разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА); разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА); разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот; и разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер. Всички посочени разходи следва да са необходими и пряко свързани с изгражданите фотоволтаични системи в комбинация с батерии.

Всички разходи по инвестицията следва да са извършени от един изпълнител (юридическо лице).

Разходите за строително-монтажни работи (СМР) са допустими единствено доколкото са пряко свързани с реализирането на изграждане на фотоволтаична система комбинирана със съоръжения за локално съхранение.

По процедурата се финансират единствено нови фотоволтаични инсталации в комбинация с батерии (в тяхната цялост), а не нови компоненти /отделни части/, с които да се подменят елементи от съществуващи и изградени вече фотоволтаичните системи и/или батерии.

Обръщаме внимание, че заинтересованите страни могат да разгледат представените за обсъждане документи и изисквания и да дадат своите предложения и коментари в срок до 12.01.2023 г.