Търсещите работа ще могат да се регистрират в бюро по труда, без да е необходимо посещение на място

23.12.2022

ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА ЩЕ МОГАТ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ В БЮРО ПО ТРУДА, БЕЗ ДА Е НЕОБХОДИМО ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО

Това може да стане по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг подходящ начин, оповестен на интернет страницата на Агенция по заетостта.

При регистрация на място тя може да се осъществи във всяко бюро по труда, независимо от постоянния или настоящия адрес на лицето.

Това предвиждат приетите промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта. На безработните ще се предоставят услуги за информиране, консултиране, насочване за самостоятелно търсене на работа или регистрация в териториално поделение на Агенцията по заетостта.

Основните цели са облекчаването на административна процедура по регистрация в бюро по труда на търсещите работа, регламентирането на дейности за насърчаване на заетостта на икономически неактивните хора и определянето на реда и условията за финансиране на процедури по валидиране на професионални знания, умения и компетентности за безработни.

С новите разпоредби се намалява административната тежест за работодателите, които кандидатстват за средства по насърчителните мерки за заетост и обучение.
За улесняване на достъпа до пазара на труда трудовите посредници ще насочват безработните към валидиране на техните професионални знания, умения и компетентности. Агенцията по заетостта ще публикува на интернет страницата си списък на институциите, които имат право да извършват тази процедура по валидиране. Безработните, които желаят да се включат в нея, ще подават заявление по образец в бюрата по труда. За участие в процедурата по валидиране те ще получават средства за стипендия, транспортни и квартирни разходи.