Публични и частни организации и институции в ЕС могат да кандидатстват за изпълнение на инициативата ALMA

03.01.2023

ПУБЛИЧНИ И ЧАСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ В ЕС МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ALMA

Публични и частни организации и институции със седалище в държава членка на Европейския съюз могат да кандидатстват с проектни предложения по поканата за изпълнение на инициативата ALMA. Поканата се реализира от Агенция на Европейския социален фонд ESFA в рамките на Инициативата за социални иновации на ниво ЕС. Кандидатите трябва да бъдат в ролята на „изпращаща организация“ за младежи по инициативата ALMA (Aim-Learn-Master-Achieve). Проектите следва да бъдат насочени към младежи от групата NEETs, които нито работят, нито са в образование или обучение.

Основната цел на поканата е държавите членки да бъдат подпомогнати в прилагането на инициативата ALMA в програмите с финансиране от Европейския социален фонд +. По инициативата ALMA се предоставят възможности на младежи в неравностойно положение да стажуват и да придобият опит при работодател в друга държава членка на Европейския съюз, а при завръщането си да бъдат подкрепени за намиране на работа.

Допустимите дейности по проектите ще се реализират в две фази – подготовка и изпълнение. В подготвителната фаза е допустимо изграждането на партньорства, включително транснационални, за изпълнение на дейностите по ALMA. Във втората фаза организациите могат да извършат подбор и подготовка на участниците, както и мобилност на младите хора в друга държава членка на ЕС за период до 6 месеца. Младежите от групата NEETs могат да разчитат на консултиране и професионално ориентиране след завръщане в собствената си държава. В рамките на втората фаза може да бъде изготвен доклад за научените уроци от изпълнението на дейностите, а придобитият опит да бъде разпространен на национално ниво.

Бюджетът на поканата е в размер на 15 млн. евро. Безвъзмездното финансиране за един проект е от 300 000 до 650 000 евро, като сумата не може да надхвърля 80% от общия бюджет на проекта. Крайният срок за кандидатстване е 15 март 2023 г. Проектните предложения се подават единствено онлайн чрез портала eSINNIS (Social Innovation Information System).

Подробности за поканата и документите за кандидатстване можете да откриете ТУК.