Патентното ведомство отпуска безвъзмездна помощ до 1500 евро за малките и средни предприятия

10.01.2023

ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО ОТПУСКА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ДО 1500 ЕВРО ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Патентното ведомство на Република България обяви безвъзмездна помощ за малките и средните предприятия (МСП) за закрила на интелектуална собственост през 2023 г. Ваучерите, които ще бъдат налични през тази година, покриват до 90 на сто от разходите и почти всички дейности, които МСП трябва да извършат в процеса по придобиване на закрила за тяхната интелектуална собственост, като максималната сума за възстановяване достига 1500 евро.

От Патентното ведомство информират бизнеса, че Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) предвижда нова инициатива за увеличаване на бюджета на Фонда за малки и средни предприятия в ЕС за 2023 г. Целта е подпомагане на бизнеса в повишаването на конкурентоспособността му чрез по-добра закрила и използване на правата на интелектуална собственост.

„Работата по програмата за подпомагане на МСП беше стартирана пилотно през 2020 г. в отговор на пандемията от КОВИД-19. Тогава бе одобрен и създаден Фондът за МСП 2021 в рамките на програма COSME. Неговата цел беше да предостави финансова подкрепа на онези МСП от ЕС, които желаят или да получат услуга за предварителна диагностика на интелектуалната собственост (IP Scan), или да получат закрила за своите търговски марки и/или дизайни“, коментира проф. Владя Борисова, председател на Патентното ведомство.

Обобщените данни за резултатите са категорични: подадени са 12 989 искания за безвъзмездни средства на ниво ЕС на обща сума 3 750 172,60 евро, като средната изплатена сума е 500 евро. През 2021 г. 77 на сто от МСП, които са поискали безвъзмездни средства, са заявители на обекти на интелектуална собственост за първи път, а 52 на сто от бенефициерите посочват, че не биха кандидатствали за закрила на интелектуалната си собственост без подкрепата на Фонда за МСП.

Това дава основание на Службата не само да продължи работата на Фонда, но и да актуализира някои от действията, така че да отговорят максимално на нуждите на МСП, коментират от Патентното ведомство на България.

Ваучерите

  • Ваучер 1 ще възстановява до 90 на сто от разходите за услуги за предварителна диагностика на обекти на интелектуална собственост на стойност до 1350 евро (в зависимост от приложимите разходи на национално ниво за тази услуга, с максимална цена за услугата от 1500 евро). Това би позволило на МСП да се възползват напълно от сканирането на своето портфолио от обекти на интелектуална собственост и все още да разполагат със средства, за да кандидатстват за придобиване на допълнителни права на интелектуална собственост, следвайки препоръките в доклада от сканирането на интелектуална собственост.
  • Ваучер 2 ще покрива регистрацията на търговска марка и дизайн на национално, регионално, европейско и международно ниво за максимум 1000 евро. Процентът на възстановяване ще остане 75 на сто за търговски марки и дизайни, заявени на национално, регионално и европейско ниво и 50 на сто за търговски марки и дизайни, заявени на международно ниво.
  • Ваучер 3 за национални и европейски патенти, с който ще се разшири възможността за възстановяване на такси при подаване на национални и европейски патенти и проучване на предшестващото състояние на техниката. Размерът на безвъзмездната помощ и процентът на възстановяване също се увеличават съответно на 1500 евро и 75 на сто.
  • Ваучер 4, който ще покрие 50 на сто от таксата за електронно подаване на заявки за сортовете растения на ниво ЕС (225 евро). Предоставяйки финансова подкрепа за регистрацията на сортовете растения, Фондът за МСП ще подпомага МСП, участващи в зеления и цифров преход, като в същото време подкрепя целите на Зелената сделка на ЕК. За този ваучер няма да има период на изпълнение, тъй като само таксата за кандидатстване ще бъде допустима за възстановяване.

Две са съществените промени за 2023 г. – увеличаване на бюджета и по-кратък период на активиране на всеки един от четирите ваучера, намален до два месеца с възможност за удължаването му до четири месеца. Това би спомогнало за оптимизиране на изпълнението на бюджета, като позволи по-бързо освобождаване на неизползваните средства към МСП.

„МСП са движещата сила на европейската икономика и на тях се падат 65,2 на сто от всички работни места в ЕС. В България картината не е по-различна – МСП допринасят традиционно за три четвърти от общата заетост и за близо 65 на сто от добавената стойност в икономиката на страната“, казва проф. Борисова и допълва, че именно те предлагат иновативни решения на много неотложни предизвикателства и спомагат за разпространението на иновациите в цяла Европа. Въпреки това само 10 на сто от европейските МСП притежават регистрирани права на интелектуална собственост. Ето защо, според всички анализи, те се нуждаят от подкрепа за повишаване на конкурентоспособността си чрез по-добра закрила и използване на обектите на интелектуална собственост.

Контекст

Фондът за МСП е инициатива, която има за цел да подпомогне финансово малките и средните предприятия в ЕС при закрилата и управлението на техните права на интелектуална собственост чрез националните, регионалните, европейските и международните системи за интелектуална собственост, като използва част от финансовите резерви на Службата. Инициативата се осъществява от Службата в партньорство с Европейската комисия и с подкрепата на Мрежата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPN).

През ноември 2020 г. Управителният съвет и Бюджетният комитет одобриха създаването на Фонд за МСП за 2021 г. по програма „Конкурентоспособност на предприятията и МСП“ (COSME). Действието стартира на 11 януари 2021 г. и приключи на 30 юни 2022 г.

Въз основа на успеха и поуките, извлечени от тази първа покана за представяне на предложения, през ноември 2021 г. Управителният съвет и Бюджетният комитет одобриха създаването на многогодишната инициатива „Фонд за МСП“ за периода 2022-2024 г. в рамките на Програмата за единния пазар на ЕС (SMP).