Според преброяването от 2021 г. населението на Румъния е 19,05 милиона души, процесът на демографско застаряване се задълбочава

13.01.2023

СПОРЕД ПРЕБРОЯВАНЕТО ОТ 2021 Г. НАСЕЛЕНИЕТО НА РУМЪНИЯ Е 19,05 МИЛИОНА ДУШИ, ПРОЦЕСЪТ НА ДЕМОГРАФСКО ЗАСТАРЯВАНЕ СЕ ЗАДЪЛБОЧАВА

Населението на Румъния наброява 19,05 милиона души, от които 9,8 милиона - 51,5 процента - са жени, според първите предварителни данни за преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г. съобщава Националният статистически институт (НСИ).

В градска среда живеят 9,941 милиона души -  52,2 процента от цялото население.

Според НСИ процесът на демографско застаряване се е задълбочил в сравнение с преди 10 години (преброяването от 2011 г.) и нараства делът на възрастното население (65 и повече години).

Индексът на демографското застаряване се обезцени с почти 20 процентни пункта, като се увеличи до 121,2 възрастни хора на 100 млади хора (Преброяване 2021) в сравнение със 101,8 (Преброяване 2011). Въпреки че броят на младите хора (под 15 години) е намалял със 115 700 души, техният дял в общото население леко се е повишил до 16,1 процента (спрямо 15,9 процента в Преброяване 2011), докато хората на 65 и повече години са се увеличили с почти половин милион души, съответно техният дял е нараснал с 3,5 процентни пункта (от 16,1 процента при преброяване през 2011 г. на 19,6 процента при преброяване през 2021 г.).

В сравнение с постоянното население, регистрирано при предишното преброяване (2011 г.), Румъния е загубила 1,1 милиона жители. От 42 окръга (включително община Букурещ) в 39  окръга населението е намаляло. Изключение правят окръг Илфов, чието население се е увеличило с 153 900 души, и окръзите Бистрица-Насауд и Сучава, отбелязали увеличение съответно с 9 800 и с 7 700 жители.

Информация за етническа принадлежност е налична за 16,5 милиона души (от общо 19,05 милиона души, които съставляват постоянното население на Румъния). 14,8 милиона души (89,3 процента) са се обявили за румънци. Етническото унгарско население, регистрирано при преброяването, е 1,002 милиона души (6 процента), а броят на деклариралите се като роми е 569 500 души (3,4 процента). Етническите групи, за които са регистрирани над 20 000 души са: украинци (45 800 души), германци (22 900 души) и турци (20 900 души).

16,551 милиона души са декларирали своя майчин език и според техните данни структурата на населението по майчиния език е следната: 91,6 процента с румънски като майчин език,  6,3% с унгарски като майчин език.

16,397 милиона души са декларирали своето вероизповедание и данните показват, че 85,3 процента са православни; 4,5 процента се обявяват за римокатолици, 3 процента за реформисти и 2,5 процента за петдесятници. Тежести между 0,4% и 0,8% са регистрирани от следните религии: гръкокатолическата (0,7%), баптистката (0,6%), адвентистите от седмия ден и мюсюлманите по 0,4% всяка.

Почти половината от населението на Румъния (47,9 процента) са семейни със законно сключен брак. 4,495 милиона мъже и 4,629 милиона жени са женени. Двама от петима души никога не са били женени, а вдовиците представляват 5,2 процента от общото население.

43,5 процента от населението на Румъния е със средно ниво на образование (гимназия, следгимназиално, професионално или техническо образование), 40,5 процента са с по-ниско ниво (начално, основно или без образование) и 16 процента с по-високо ниво . При преброяването през 2021 г. 143 600 души са били неграмотни (в сравнение с 245 400 при преброяване през 2011 г.).

Активното население на Румъния е 8,185 милиона души, състоящо се от 7,689 милиона заети и 496 100 безработни. Неактивното население включва 10,868 млн. души, от които пенсионерите и хората на социални помощи представляват две пети (39,5 на сто), а учениците и студентите почти една трета (32 на сто).

Преброяването през 2021 г. беше 13-тото поред в историята на страната и първото, организирано изцяло в цифров формат. Целият процес на събиране на данни се проведе при гарантиране на конфиденциалност и пълна защита на информацията.