Предлагат нови мерки за безработни

19.01.2023

ПРЕДЛАГАТ НОВИ МЕРКИ ЗА БЕЗРАБОТНИ

Работодателите да заявят обучение за лицата от неравностойните групи на пазара на труда (на пълно или непълно работно време), които ще наемат, както и да осигурят ментор, който да подпомага да придобият/възстановят трудови навици и да се адаптират към трудовия процес, предвижда нова мярка за насърчаване заетостта. Тя е включена в промени в Закона за насърчаване на заетостта, качени за обществено обсъждане.

„Групи в неравностойно положение“ са безработни с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда, в които се включват: безработни младежи до 29-годишна възраст (включително); продължително безработни лица; безработни лица с трайни увреждания; родители (осиновители) с деца до 4-годишна възраст; изтърпели наказание лишаване от свобода; безработни над 55-годишна възраст; хора с основно или по-ниско образование, или без професионална квалификация.

Друга промяна предвижда да се разшири обхватът на безработните, които могат да бъдат наемани на „зелени работни места“. Ускореното развитие на зеления преход налага да се осигури достъп до „зелени работни места“ на всички безработни, а не само на тези с продължителност на регистрацията над 6 месеца, пише в мотивите към проекта.

В същото време отмяната на неефикасните мерки ще даде възможност за по-ефективно планиране, разпределяне и използване на средствата от държавния бюджет, предоставени за активна политика на пазара на труда.

Предлага се промяна на санкцията за хората, чието участие в субсидирана заетост е прекратено с дисциплинарно уволнение. Вместо забрана за регистрация в бюрото по труда се предлага санкцията да е забрана за участие в заетост или обучение, финансирано от държавата. По този начин тези хора няма да бъдат изключени от търсещите работа лица, ще могат да ползват услуги за заетост, което ще е превенция за преминаване в групата на икономически неактивните, както и за участие в недекларирана заетост.

В допълнение се предвижда безработните, започнали работа на субсидирани работни места, да останат регистрирани като търсещи работа. По този начин ще продължат да ползват услуги за заетост, което повишава шансът им за намиране на постоянна работа.

Предвижда се да се намали санкцията от 6 на 3 месеца за изключването от регистъра на безработните лица с прекратена предходна регистрация. Според мотивите 6-месечен период е неоправдано тежка санкция и води до загуба на правото на обезщетение и до прекратяване на достъпа до услуги, което значително отдалечава лицата от пазара на труда и впоследствие затруднява активирането им.

Разширяват се възможностите за търсещите работа да ползват регламентираните посреднически услуги по насочване към подходящи програми и мерки за заетост и обучение, насочване към обучение на възрастни и насочване към процедура за валидиране на професионални знания, умения и компетентности във всички дирекции „Бюро по труда“ в страната, независимо от мястото на регистрация.

Отменя се изискването към работодателите, кандидатстващи за субсидии по мерки за насърчаване на заетостта, да наемат безработни лица на работни места за длъжности, по които през последните три месеца не са прекратявали трудово правоотношение с работници и служители.

Предлагат се изменения във връзка с регистрацията на лицата, осъществяващи посредническа дейност по наемане на работа, както и по регистрацията на предприятия, осигуряващи временна работа. В законопроекта се предвижда удостоверенията за регистрация да се подписват от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, вместо от министъра на труда и социалната политика.

Регламентира се право за предоставяне на парични средства за представително облекло на служителите на Агенцията по заетостта и териториалните ѝ поделения по трудово правоотношение, което ще създаде равнопоставеност в условията на работа между служители, полагащи еднакъв труд.