4.7% безработица за декември отчете Агенцията по заетостта

18.01.2023

4.7% БЕЗРАБОТИЦА ЗА ДЕКЕМВРИ ОТЧЕТЕ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

Отчетените от административната статистика на Агенция по заетостта 4.7% безработица за последния месец на 2022 г. регистрират най-ниската стойност на показателя за декември. Продължава и спадът по отношение на годишната динамика - в този случай с 0.1 процентни пункта. Това съобщават от Агенцията по заетостта.

Започналите работа безработни през последния месец на 2022 г. са 9938. Работа чрез бюрата по труда откриха и 154 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите, информират от Агенцията по заетостта.

През декември най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост – 18,1%, следват тези в търговията – 16,8%,  хотелиерството и ресторантьорството – 12,6%, държавното управление – 6,4%,  хуманно здравеопазване и социална работа – 6,4%, строителството – 5,1% и други, уточняват още от агенцията.

В края на месеца регистрираните безработни в бюрата по труда са общо 153 944, което е нарастване с 8 513 лица повече спрямо отчетените през ноември. Новорегистрираните през декември са 26 413 - с 2669 повече от предходния месец. Други 411 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца, отчитат още от Агенцията по заетостта.

Данните сочат също, че 1770 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 76 по програми и мерки за заетост и 1 694 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. През декември 179 безработни и заети лица са включени в различни обучения, а 416 са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 5 542. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (20.5%), следват държавното управление (16.6%); хотелиерството и ресторантьорството (11.6%), търговията (11.2%), образованието (8.5%) и административните и спомагателните дейности (4.8%), посочват от Агенцията по заетостта. 

Според статистика най-търсените от бизнеса професии през същия месец са: персонал, полагащ грижи за хората; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения; преподаватели; чистачи и помощници и др.

От Агенцията по заетостта напомнят, че равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15 - 64 г., установено при Преброяването от 2011 г.

Отчетената през ноември м. г. безработицата у нас беше 4,4%.