Трудово-правна консултация

05.09.2023

ЗАЩИТА ОТ УВОЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТАТЕЛНИЯ СРОК

Прилага ли се защитата от уволнение по време на изпитателен срок? Ако ме съкратят по време на изпитателния срок, ще мога ли да получа обезщетение от Бюрото по труда?

В чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда е предвидено, че окончателното приемане на работа на работника или служителя може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца.

Основното предназначение на срока за изпитване е страната, в чиято полза е уговорен, да се увери, че работата е подходяща за съответното лице, че се изпълнява съгласно условията и изискванията, определени от работодателя. В Кодекса на труда е предвидено, че до изтичане срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие – чл. 71, ал. 1 от Кодекса на труда.

При прекратяване на трудовото правоотношение на това основание закрилата при уволнение, предвидена в чл. 333 от Кодекса на труда, не се прилага.

Съгласно чл. 54а, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Кодекса за социално осигуряване, право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:

  1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
  2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;
  3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.

Размерът на паричното обезщетение за безработица и периодът, през който ще се получава то, се определят от териториалното поделение на Националния осигурителен институт.