Трудово-правна консултация

25.10.2023

КАКВО Е НАКАЗАНИЕТО, АКО СИ ТРЪГНА ПО-РАНО ОТ РАБОТА?

Спрямо Кодекса на труда нарушения на трудовата дисциплина са:

  • закъснение за работа
  • ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ НА РАБОТА, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;
  • явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;
  • неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила;
  • произвеждане на некачествена продукция;
  • неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда;
  • неизпълнение на законните нареждания на работодателя;
  • злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни за него сведения;
  • увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства;
  • неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение.

Дисциплинарните наказания са забележка, предупреждение за уволнение и уволнение. При определяне на дисциплинарното наказание работодателят следва да вземе предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя. Преди налагане на дисциплинарното наказание работодателят е длъжен да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства.

Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество.

Дисциплинарното наказание се смята за наложено от деня на връчване на заповедта на работника или служителя или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка.

 

Справка:

чл. 187 от Кодекса на труда

чл. 188 от Кодекса на труда

чл. 193 от Кодекса на труда