Заключителна конференция в Берковица

От 25 юли до 27 юли 2019 г. в гр. Берковица се проведе заключителна конференция по проекта, организирана от водещия партньор сдружение „Рома – Берк“. В работата й взеха участие 42 души - представители на целевата група хора в неравностойно положение на пазара на труда, работодатели, представители на Дирекция Бюро по труда – Берковица, на Община Берковица, медии, екипа на проекта. По време на конференцията беше направен отчет за извършената работа по проекта, изпълнението на дейностите, постигнатите резултати. Събитието беше отразено в публикации на регионалния вестник „Славянско слово“ и общинския вестник „Ком“.