Трудово-правна консултация

11.05.2023

ВЕЧЕ МОЖЕ И ДА НЕ ЗАВЕРЯВАМЕ КОМАНДИРОВЪЧНОТО ПРИ ПЪТУВАНЕ

През март 2023 г. бяха извършени редица промени в Наредбата за командировки в страната. След около 20-годишно очакване беше повишен размерът на средствата, които командированият получава при изпълнение на ангажиментите си извън територията на местоработата му.

Наред с това обаче бяха извършени и редица други промени, свързани с начина на организиране и отчитане на командировките. Една от тях е, че вече необходимостта от заверка на заповедта с подпис на оправомощено длъжностно лице на мястото на командироването се определя от работодателя.

Това означава, че при желание на работодателя, работникът или служителят в командировка може да не „подпечатва“ командировъчния документ, което в голяма степен е облекчение при извършването на задачите в друго населено място.

Какви са другите важни изменения в Наредбата за командировките в страната?

Първата важна промяна е в текстовете, които посочват какво следва да се включи в заповедта за командироване. Изисква се да бъде посочено:

- наименованието на предприятието и длъжностното лице, което издава заповедта;

- трите имена и длъжността на командированото лице; мястото на командироването;

- задачата, за която лицето се командирова; времетраенето на командировката; командировъчните дневни, пътни и квартирни пари, на които командированият има право;

- начинът на пътуването и други данни, които имат значение за определяне правото и размера на командировъчните пътни пари;

- видът на отчета за извършената работа;

- необходимостта от заверка на заповедта с подпис на оправомощено длъжностно лице на мястото на командироването.

След промените в закона, когато в заповедта за командировка е посочено командированият да пътува с лично моторно превозно средство, се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за комбиниран режим на движение (градско и извънградско). 

В тези случаи в заповедта за командировка задължително се посочват данните за вида и марката на личното моторно превозно средство, за разхода, вида и цената на горивото, за маршрута и разстоянията в километри по пътната мрежа, по които се установяват пътните пари. А когато с командирования пътуват и други командировани лица, командироващият изплаща пътни пари само на него.

Също така вече на командированите за повече от 1 месец се разрешава не по-малко от един път месечно през някой от почивните и празничните дни да се завръщат по тяхно искане в мястото на постоянната си работа, като им се заплащат пътните разноски.

Относно фиксираните размери на командировъчните дневни пари, по преценка на командироващия, на друг колективен орган за управление на предприятието или когато това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикална организация на държавните служители, на командирования се заплащат дневни пари в размер до 200 на сто от размера им, посочен в наредбата.

Не се заплащат дневни пари при ползване служебно на целодневна безплатна храна в мястото на командировката. Също така не се заплащат квартирни пари, когато е ползвана безплатна нощувка в мястото на командировката. Бюджетните организации пък вече изплащат командировъчни пари в размерите, определени съгласно наредбата, и в рамките на утвърдените им за тази цел средства с бюджетите и разчетите за сметките за средства от Европейския съюз за съответната година.

 

Справка:

Чл. 9, чл. 13, чл. 18, чл. 21, чл. 23, чл. 27, чл. 30 от Наредба за командировките в страната