Работната среда ще се подобрява със 100 млн. лв. европейско финансиране

04.09.2023

РАБОТНАТА СРЕДА ЩЕ СЕ ПОДОБРЯВА СЪС 100 МЛН. ЛВ. ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

През септември започва процедура за безвъзмездна финансова помощ "Адаптирана работна среда", финансирана със средства от ЕС и България, чрез Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027. Бюджетът на процедурата е 100 млн. лв.

Целта ѝ е подобряване на здравословната и безопасна среда в организациите и адаптиране на работните места към новите предизвикателства, свързани със заетостта. Ще могат да се финансират дейност, които са насочени към физическата безопасност на служителите и подобряване на менталното им здраве. Нуждата от комплексна грижа, която стана осезаема за компаниите след Covid пандемията, вече е осъзната и на програмно ниво и сред възможните за финансиране мерки е превенция на "бърнаут", и последващите състояния на апатия, критично отношение към работата и липса на мотивация.

Кой може да кандидатства

Безвъзмездна финансова помощ могат да получат организации, осъществяващи дейност в почти всички сектори на икономиката, с изключение на рибарството и аквакултурите, първичното производство на селскостопански продукти, както и сектора на преработката и търговията със селскостопански продукти при определени условия.

Няма ограничения по отношение на датата на регистрация на кандидатите и реализираните нетни приходи от продажби. Единственото условие е да притежават финансов капацитет за изпълнение на инвестицията, спрямо разработена от програмата методика.

Какви са допустимите дейности?

Процедурата отговаря на съвременните предизвикателства на работната среда и нуждата от физическо подобряване на условията на труд, и психологическа подкрепа. Допустими са следните типове дейности:

  • Осигуряване на ресурсна ефективност и психологическа подкрепа

Задължително за всеки проект е въвеждане на "зелени" модели на организация на работните процеси, които имат връзка с повишаване на ресурсната ефективност, намаляване въздействието върху околната среда или повишаване устойчивостта на предлаганите продукти и услуги. Моделите може да са свързани с внедряване на нови екологични производствени инвестиции, промени в организацията на работа за включване на екологосъобразни дейности в конкретни работни процеси и работни места, изграждане на цялостна зелена фирмена култура и мотивиране на служителите за екологосъобразното мислене.

С помощта на програмата организациите могат да осигурят и психологическа подкрепа във връзка с превенция и профилактика на стреса на работното място и професионалното прегаряне. Често срещано в големите компании с чуждестранно участие е наличието на програми за управление на стреса и поддържане на мотивацията, и удовлетвореността при служителите, докато при МСП инвестициите в менталното здраве са по-скоро изключение, а безвъзмездната подкрепа е начин за възприемане на подобни практики.

  • Осигуряване на предпазни средства и специално работно облекло

Изключително важна за производствения сектор е възможността за закупуване на колективни, лични предпазни средства и специално работно облекло. За да бъдат допустими за финансиране, е необходимо предпазните средства да не са използвани до момента или да осигуряват по-висока защита спрямо текущите.

Възможно е и осигуряването на колективнa защита, вкл. модернизация, реконструкция, обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд. Допустимо е изграждането на парапети и конструкции, устройства за достъп до определени помещения с цел обезопасяване, вентилационна и/или климатична система, осигуряване на ергономия при работа и др.

Желаните от всички предприятия от добивната и преработваща промишленост електрокари, мотокари, газокари и друга подемна техника не са допустими за финансиране.

  • Осигуряване на социални придобивки

Сред допустимите социални придобивки са ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт и почивка на служителите. Със средства от програмата могат да бъдат оборудвани фитнеси на открито или закрито, зони за почивка и развлечения, както и такива за хранене.

Разходите за храна не са допустими, както и закупуване на ваучери за семейна почивка, ваучери за храна, ваучери за развлечения, абонаментни карти за фитнес и др. подобни.

Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ

Безвъзмездната финансова помощ е до 200 хил. евро (391 166 лв.), при условие че компаниите не са получавали друга помощ под режим de minimis през последните 3 години, включително текущата. За малките и средни предприятия помощта може да покрие разходите за целия проект, а за големите - 80%.

Какво е различното спрямо предходните процедури?

За първи път се подкрепя разработването и въвеждането на ресурсно ефективни модели на организация на работните процеси и психологическа подкрепа за заетите лица.

Новост е и разделението на бюджета по региони. Югозападният регион, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София област и София град е класифициран като регион в преход и към него са насочени само 7.92 млн. лв. от общо 100 млн. лв. При среден грант от 250 хил. лв. ще бъдат финансирани приблизително 30 проекта за целия регион.

Какви са слабостите

  • Допустимост на кандидатите

Изисквания към кандидатите практически липсват. Единственият критерий за допустимост е финансов капацитет съгласно Методика на програмата. Начинът за определяне на организациите като финансово стабилни е доста нерелевантен към реалния бизнес, тъй като се постига лесно от новосъздадени компании без печалба и със символичен размер на активите, но може да се окаже предизвикателство за дружества с дългогодишна финансова история и инвестиции за милиони левове.

  • Интензитетът на безвъзмездна помощ

100% безвъзмездна помощ за малките и средни предприятия и 80% за големите също не следва да се допуска в третия програмен период, тъй като може да доведе до недостатъчна ефективност на планираните инвестиции, също и до непостигане на заложените индикатори по програмата. Когато нямат собствен принос във финансирането, организациите са по-склонни да планират недостатъчно икономически ефективни разходи.

  • Методиката за оценка

Сериозна слабост е Методиката за оценка на проектите, която е изцяло субективна и съсредоточена върху описанието на дейностите и целевите групи. Липсват обективни и проверими критерии като брой лица, които ще бъдат обхванати от мерките, финансов капацитет и опит на организациите за изпълнение на проекти и др. Налице са критерии като "реалистичен и адекватен времеви ресурс", "подробно описание", "обоснована необходимост" и други сходни определения, които създават съмнения, че проектните предложения може да не бъдат оценени справедливо и обективно.

Какъв е срокът и начинът на кандидатстване?

До 1 септември 2023 г. процедурата е в процес на обществено обсъждане, като всички заинтересовани страни могат да изпратят коментари относно условията. Планирано е кандидатстването да започне на 15 септември 2023 г., но поради големия интерес ще постъпят множество предложения, за които е необходимо повече технологично време да бъдат обработени. Проектите ще се подават през системата ИСУН, като очакваният срок за кандидатстване е три месеца от датата на обявяване.

Процедурата е дългоочаквана поради възможността за безвъзмездно финансиране на меки мерки при 100% безвъзмездна помощ, което е изключителна рядкост за третия програмен период. Последната схема със сходна насоченост беше обявена през 2016 г. и имаше безпрецедентен брой подадени проекти - 2520, от които само 401 бяха одобрени за финансиране. Очаква се интересът към "Адаптирана работна среда" да бъде значително по-висок, което непременно предполага прецизиране на критериите за допустимост и оценка по процедурата.