Влошава ли се ситуацията на пазара на труда

12.09.2023

ВЛОШАВА ЛИ СЕ СИТУАЦИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Първи сигнали, че положителните тенденциите на пазара на труда, наблюдавани през последните две години, са започнали да отслабват, показват данните от Наблюдението на работната сила, през второто тримесечие на 2023 г. Това посочват в анализ от Министерство на финансите.

Въпреки че второто тримесечие  традиционно се характеризира с повишено сезонно търсене на труд, данните показват понижение на заетостта на тримесечна база (с 0.5%) и запазване на почти непроменено ниво спрямо година по-рано.

Същевременно, през второто тримесечие на 2023 г. коефициентът на безработица в страната бе 4.6%, увеличавайки се както на тримесечна база (с 0.2 пр.п.), така и на годишна (с 0.1 пр.п.). Данните за регистрираните безработни показаха, че този процес може да продължи и през третото тримесечие, въпреки че това традиционно е периодът с най-ниска безработица в рамките на календарната година.

Заплати

През второто тримесечие на 2023 г. средната работна заплата се повиши номинално с 13.1% на годишна база и се забави спрямо отчетения растеж от 17.3% през първото тримесечие.

Текущото развитие отразяваше по-ниския темп на нарастване на показателя както в частния, така и в обществения сектор, от 14.1% и 10.1%, съответно.

Най-съществен принос към наблюдаваното забавяне в динамиката на заплатите, не само в сравнение с предходното тримесечие, но и спрямо година назад, беше отчетен в търговия (12.9%), държавно управление (7.8%), образование (7.4%) и финансови и застрахователни дейности (6.4%).

В условията на ограничаване на темпа на инфлация, реалният растеж на доходите от труд, дефлиран с хармонизирания индекс на потребителските цени, продължи да се ускорява до 4% на годишна база.