Близо 13 400 безработни с увреждания са започнали работа с подкрепата на ОПРЧР 2014-2020

14.09.2023

БЛИЗО 13 400 БЕЗРАБОТНИ С УВРЕЖДАНИЯ СА ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА С ПОДКРЕПАТА НА ОПРЧР 2014-2020

Общо 13 373 безработни с увреждания са започнали работа по мерки, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Близо 70% от тях - 9 351 безработни, са били включени в операция „Обучения и заетост“, която е с бюджет от 210,5 млн. лв. Мярката се реализира в периода 2015-2023 г. Основната ѝ цел е да осигури заетост на безработни над 29-годишна възраст, които са регистрирани в бюрата по труда. При необходимост те са включвани в различен вид обучения преди да бъдат насочени към конкретно работно място. 

Мярката се реализира в два компонента от Агенцията по заетостта. При изпълнението на Компонент 1 над 18 000 неактивни хора и безработни над 29-годишна възраст са  включени в субсидирана заетост за период до 12 месеца или в обучения за професионална квалификация „Дигитална компетентност“ или „Общуване на чужди езици“. Приоритетно подкрепа са получили хора с основно или по-ниско образование, продължително безработни и безработни над 54-годишна възраст. 

По Компонент 2 общо 9351 неактивни и безработни хора с най-малко 75% намалена работоспособност са насочвани към свободни работни места, за които не се изисква обучение или са включени в курсове за придобиване на ключови компетентности. Те са наемани на пълен или непълен работен ден, а при постъпване на работа им е осигурен наставник за период до 3 месеца. Възнагражденията на хората с трайни увреждания за период до 24 месеца са осигурени по мярката „Обучения и заетост“. Работодателите, които запазят работните им места след края на субсидираната заетост, получават еднократни стимули в размер на шест минимални работни заплати за изплащане на техните възнаграждения.