Тръгват 36 безплатни курса по дигитални умения

18.09.2023

ТРЪГВАТ 36 БЕЗПЛАТНИ КУРСА ПО ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

Българската стопанска камара (БСК), в сътрудничество с Contipso Learning, създаде електронна платформа за обучение в областта на дигиталните умения. Дейността е реализирана в рамките на проект „Готови за дигитална трансформация“, осъществяван от БСК, в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и Конфедерацията на независимите синдикати в България.
В електронната платформа са достъпни 36 курса, разделени в две категории  - Специфични дигитални умения и Секторни базови умения в 16 икономически сектора.

Курсовете в електронната платформа са напълно безплатни и свободно достъпни, след регистрация на  https://bia.contipso.com.

Всеки курс в платформата отнема между 40 и 180 минути. Още в самото начало потребителите имат възможността да се запознаят с цялото съдържание и изискванията към тях. Всеки курс завършва с финален тест, чието успешно преминаване носи удостоверение за завършено обучение в съответната дигитална област.

Потребителите имат възможност да изберат от 20 курса, с които да подобрят специфичните си дигитални умения. Сред темите са:

 1. Осъществяване на продажби по електронен път
 2. Работа с лични данни и изисквания за поверителност в дигитална среда
 3. Работа с електронни таблици
 4. Задаване на стратегия за дигитализация
 5. Работа с бази данни
 6. Решаване на проблеми с отдалечен достъп
 7. Работа със софтуерни системи за комуникация
 8. Търсене на данни и информация в дигитална среда
 9. Използване на информационни системи за управление на документооборот
 10. Дигитален мониторинг и контрол на производствени процеси
 11. Оценяване надеждността на данни, информация и дигитално съдържание
 12. Работа със система за планиране ресурсите на предприятието (ERP).
 13. Разработване на дигитални маркетинг стратегии
 14. Работа със софтуерни програми за техническо чертане, проектиране, моделиране и дизайн.
 15. Работа със специализиран софтуер за управление на складови наличности
 16. Проучване на пазарния потенциал чрез дигитални средства
 17. Работа със софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти и доставчици (CRM)
 18. Онлайн набиране и подбор на персонал
 19. Работа със софтуер за текстообработка
 20. Създаване на презентации с електронни инструменти

Курсове от категория “Секторни базови курсове” са свързани с характеристики на прехода към цифрова икономика в секторите:

 1. Хотелиерство;
 2. Ресторантьорство;
 3. Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия;
 4. Производство на растителни и животински масла и мазнини;
 5. Производство на мляко и млечни продукти;
 6. Производство на други хранителни продукти;
 7. Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк; без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене;
 8. Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон;
 9. Производство на основни химични вещества;
 10. Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове;
 11. Производство на електрически съоръжения;
 12. Производство на превозни средства, без автомобили;
 13. Производство на мебели;
 14. Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети;
 15. Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети;
 16. Спортни и други дейности, свързани с развлечение и отдих.

Електронните курсове са разработени на високо професионално ниво, с атрактивно и удобно за онлайн навигация учебно съдържание, отразяващо съвременните тенденции в информационните и комуникационните технологии. Учебното съдържание отговаря на стандартите на Европейската рамка за дигитална компетентност на гражданите DigComp и на актуалните изисквания на българския пазар на труда към дигиталната компетентност на работната сила.

Припомняме, че в рамките на проекта на БСК бяха изготвени анализи на потребностите от дигитални умения в 16 икономически сектора, които показаха, че само 19% от работната сила покриват изискваното ниво на дигитална компетентност за заеманата от тях длъжност, а над 90% от работните места изискват специфични видове цифрови умения.