Улесняват финансирането на собствен бизнес за хора с увреждания

19.10.2023

УЛЕСНЯВАТ ФИНАНСИРАНЕТО НА СОБСТВЕН БИЗНЕС ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Социалното министерство предлага промяна в Методиката за финансиране на проекти за самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания.

Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания утвърждава програми и проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания, заедно с методика за финансиране на предвидените дейности. Методиката урежда условията за кандидатстване, изискуемите документи и специфичните изисквания при кандидатстване.

Тази целева програма се реализира ежегодно чрез обезпечаване със средства от държавния бюджет и практически в много случаи е единствената алтернатива на хората с увреждания за участие на пазара на труда. Целта е насърчаване на възможностите за самостоятелна заетост, предприемачество и стартиране на самостоятелен бизнес от хора с увреждания. По този начин се създават предпоставки за реинтегрирането им в обществото, за подобряване на социално-икономическия им статус с оглед водене на пълноценен живот и устойчива социализация, обясняват от Министерството на труда  и социалната политика.

Според анализ на ведомството са установени проблеми, възпрепятстващи постигането на очакваните резултати от изпълнението на програмата, респ. възпиращи потенциалните кандидати - физически лица с увреждания за кандидатстване.

В тази връзка е разработен Проект на Заповед за изменение и допълнение на Методиката за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания, ведно с нов образец на Формуляр за кандидатстване – Приложение № 1, неразделна част към методиката.

Промените предвиждат да се увеличи субсидията по програмата от 20 000 на 30 000 лв. като стимулиращ насърчителен механизъм за лицата от целевата група.

Облекчават се условията при кандидатстване с отпадане на някои формални  изисквания като отмяна на изискването кандидатът за финансирането да докаже управленски опит за подобни дейности, за да се стимулира кандидатстването на повече лица, неактивни на пазара на труда, както и промени в траншовете за изплащане на субсидията по отделните компоненти от програмата. Предвижда се авансовите плащания за инвестиционни разходи по проекта да се увеличат от 30% на 50%. Това ще осигури на кандидатите повече средства за закупуване на оборудване.

Намалява се срокът на слединвестиционните дейности от 36 месеца на 24 месеца  с оглед бъдещите предприемачи да имат възможност да се възползват от други целеви програми, в качеството на обичайни работодатели.

Прецизират се и съответните формуляри за кандидатстване спрямо предвидените изменения.

Право на подкрепа по Програмата имат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50% определена намалена работоспособност, които нямат учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или недействащо, както и не участват като съдружници в други търговски дружества.

През последните три години са финансирани 59 проекта на физически лица с трайни увреждания – собственици на еднолични предприятия. Те са стартирали собствен бизнес в дейности като производство и продажба на занаятчийски стоки; студия за красота; таксиметрови превози; автобояджийски услуги; инвестиционно проектиране на сгради и съоръжения и осъществяване на авторски контрол; заведения за хранене; пътна помощ; гравиране и сублимация; разработка и поддръжка на уеб приложения и софтуер; студио за интериорен дизайн и други.

При реализиране на самостоятелната стопанска дейност голяма част от бенефициентите по Програмата са осигурили заетост и на други лица.

Средствата се отпускат за покриване само на инвестиционни разходи, като учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на разкриваните работни места, едно от които задължително е на собственика на предприятието, стартов минимален оборотен капитал, краткосрочен обучителен курс за собственика на предприятието.