Държавата ще осигурява правни и бизнес консултанти на фирмите при риск от несъстоятелност

24.10.2023

ДЪРЖАВАТА ЩЕ ОСИГУРЯВА ПРАВНИ И БИЗНЕС КОНСУЛТАНТИ НА ФИРМИТЕ ПРИ РИСК ОТ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Инструменти за ранно предупреждение при вероятност от несъстоятелност ще могат да използват търговците. Те ще им бъдат предоставени от Агенцията за малките и средни предприятия, предвижда проект за наредба, който е публикуван за обществено обсъждане (виж тук).

Инструментите, предвидени в нея, са:

  • безплатна онлайн система за самооценка на предприятията при вероятност от несъстоятелност;
  • предоставяне на общи насоки и съвети на предприятията относно възможностите за установяване на вероятността от несъстоятелност и за предприемане на съответни превантивни мерки;
  • предоставяне на специализирани консултантски услуги в областта на бизнес управлението, счетоводството, финансите и правото от консултанти – външни експерти с придобита професионална квалификация и правоспособност в съответната област;
  • организиране и провеждане на програми за обучение и подпомагане на предприемачи, насочени към ефективно използване на инструментите за ранно предупреждение и възможностите за превантивно преструктуриране на предприятието.

Онлайн системата за самооценка на предприятията при вероятност от несъстоятелност ще осигурява алгоритъм за изчисление на показатели за финансовото състояние на предприятието, както и друга подходяща информация за задължения, вземания и начин на управление на бизнеса и ще предоставя кратък доклад с резултатите от оценката и общи препоръки за действие.

Достъпът до нея ще е доброволен, безплатен и съобразен с изискванията за поверителност и защита на обработваната информация. Данните, които са необходими за изчисляване на финансовите показатели на предприятието, няма да се записват и контролират от Агенцията за малките и средни предприятия.

Що се отнася до общите насоки и съвети, които могат да получат предприятията, те ще им бъдат предоставяни безплатно от служители на агенцията или от външни изпълнители.

За специализираните консултантски услуги проектът на наредба предвижда, че се предоставят от консултанти, които са външни експерти – „инвестиционни консултанти, счетоводители, адвокати, синдици или други специалисти с придобита образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър или доктор в областта на бизнес управлението, счетоводството, финансите и правото, притежаващи най-малко 8-годишен стаж по придобитата специалност, а в случаите, когато се изисква по закон и придобита правоспособност“.

Те ще вписват в специален списък. За консултантските услуги не е предвидено да са безплатни, като в наредбата се посочва, че точно как ще може да получи дадена фирма този вид помощ ще стане ясно от практически указания на директора на Агенцията за малките и средни предприятия.

Както е известно, в България няма предупредителна система, която да оказва подкрепа на длъжниците, а системи за ранно предупреждение се разработват единствено от банките за целите на управлението на кредитния риск.

По данни на Националния статистически институт всяка година между 39 000 и 50 000 предприятия преустановяват дейността си. „Очертаващата се тенденция за увеличение на броя на предприятията, които прекратяват дейността си, е признак за задълбочаващ се проблем, надхвърлящ естествената демография на предприятията. Осигуряването на система за ранно предупреждение при опасност от изпадане на предприятията в затруднено положение е един от факторите, който може да повлияе върху негативната тенденция“, посочват министрите на икономиката и индустрията и на иновациите и растежа.