Трудовоправна консултация

15.05.2024

УСТНА ЗАПОВЕД ЗА НАКАЗАНИЕ

Има ли работодателят право с устна заповед да налага глоба на провинил се работник?
Видовете дисциплинарни наказания изчерпателно са посочени в чл. 188, ал. 1 от Кодекса на труда.Те са три: забележка, предупреждение за уволнение и уволнение. Видно е,че работодателят няма право да налага наказанието "глоба“, тъй като то не е предвидено в закона.

В конкретния случай е допуснато и друго нарушение на Кодекса на труда. Дисциплинарните наказания могат да се налагат само след задължително спазване на предвидената в кодекса процедура (чл. 189 - чл. 194 от Кодекса на труда) и това става само чрез писмена заповед (чл. 195 от Кодекса на труда).

Двете нарушения на закона дават право на наказаното лице да сезира инспекцията по труда, а ако прецени за необходимо - и да предяви пред съда иск към работодателя по реда за решаване на трудовите спорове.