Приет е Национален план за действие за периода 2024 – 2027 г. за изпълнение на Националната стратегия на България за равенство, приобщаване и участие на ромите

22.03.2024

ПРИЕТ Е НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2024 – 2027 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ

Министерският съвет прие Национален план за действие за периода 2024 – 2027 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030).

Планът съдържа мерки във всички приоритети на Националната стратегия – образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, върховенство на закона и недискриминация, култура.

Мерките в него са предложени от отговорните институции и организации съобразно техните компетентности. Приетият план съдържа нови мерки, такива, чието изпълнение продължава от предходния план за 2022 – 2023 г., а други са актуализирани. Те са конкретни, посочени са източниците на финансиране и размерът на предвидените средства, изброени са индикаторите, които ще се мерят, базовите и целевите стойности, които са заложени.

Планът е консултиран с гражданските организации, които са членове на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси и с други активни организации, които са участвали и в подготовката на Националната стратегия и предходния план за периода 2022 – 2023 г.

Финансовото обезпечаване на мерките в плана за действие ще се осъществява със средства от държавния бюджет и финансовата подкрепа чрез инструментите на ЕС и други донори (Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежки финансов механизъм и Швейцарско-българска програма за сътрудничество).