Набират се проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания

25.03.2024

НАБИРАТ СЕ ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Работодатели и органи по назначаване вече могат да кандидатстват с проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания за 2024 г. за осигуряване на адаптирани работни места за тях, както и за квалификация и преквалификация. Крайният срок за кандидатстване е до 17.04.2024 г.

По Националната програма за заетост на хората с увреждания се отпускат средства за осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст; приспособяване на съществуващи работни места за тях; оборудване на нови, съответстващи на характера на тяхното заболяване; квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие. Максималният размер по различните компоненти е до 20 000 лв., с изключение на този за квалификация, преквалификация и обучение, който е до 2000 лв. на човек с трайно увреждане.

Методиката за финансиране на проектни предложения по Националната програма за заетост на хората с увреждания, както и конкурсната документация, са публикувани в сайта на Агенцията за хората с увреждания, в секцията  Проекти/програми, рубрика: НПЗ по чл. 44, ал. 1 от ЗХУ https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/83. Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от Агенцията за хората с увреждания входящ номер, с който то е заведено в деловодната система, не по-късно от крайния срок за кандидатстване. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.