Близо 10 000 безработни ще започнат работа по Националния план за действие по заетостта през 2024 г.

20.05.2024

БЛИЗО 10 000 БЕЗРАБОТНИ ЩЕ ЗАПОЧНАТ РАБОТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА ПРЕЗ 2024 Г.

Правителството прие Националния план за действие по заетостта през 2024 г. В него се предвижда 9 926 безработни да започнат работа по програми, проекти и мерки, а над 9 000 души да бъдат включени в обучения, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Финансирането на заложените дейности ще бъде в рамките на утвърдените средства от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда - 88 млн. лева, които са с 15 млн. лв. повече в сравнение с 2023 г.

В резултат от изпълнението на заложените в плана действия, програми, проекти и мерки през 2024 г., се очаква коефициентът на безработица да се понижи до 4%, а заетостта във възрастовата група 20-64 години да достигне 77%.

Ключовите приоритети на политиката по заетостта през 2024 г. включват насърчаване на заетостта и намаляване на безработицата, включително сред неравнопоставените групи на пазара на труда. Важен акцент е повишаване на качеството на работната сила в контекста на дигитализацията на икономиката и справедливия преход към климатична неутралност.

Трудовите възнаграждения на включените в субсидирана заетост на пълен работен ден безработни ще бъдат съобразени с минималната работна заплата и ще бъдат увеличени от 780 лв. на 933 лв. Ще се повишат и заплатите на младежите, включени в програма „Старт на кариерата“ (от 920 лв. на 1 100 лв.); на младежките и ромските медиатори (от 950 лв. на 1 140 лв.); на психолозите и мениджърите на случай, работещи по Национална програма „Активиране на неактивни лица“ (от 1 070 лв. на 1 280 лв.).

През 2024 г. стартира изпълнението на насърчителната мярка по чл. 36 от Закона за насърчаване на заетостта. По реда на мярката се насърчават работодателите да наемат безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда, чрез предоставяне на средства за трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки, средства за професионално обучение и средства за отговорно лице (ментор). По тази мярка се предвижда заетост за срок до 9 месеца на 1 000 безработни и обучение на 100 души.

По Регионалните програми за заетост на 28-те области се предвижда работа да започнат 1 950 безработни. По проект „Красива България” ще се осигури заетост в областта на строителството на 300 души.