Промени в ОП РЧР осигуряват допълнително финансиране за заетост на младежи в Северозападния регион

25.11.2020

Промени в ОП РЧР осигуряват допълнително финансиране за заетост на младежи в Северозападния регион

Правителството прие четвърто изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., с което се осигуряват допълнително 368 218 лева за Инициативата за младежка заетост за 2020 г.  Средствата  ще  се  насочат  изцяло  към  мерки  в  Северозападния  регион  за  активиране  на  неактивни младежи, които впоследствие ще могат да бъдат подпомогнати при намиране на работа.