Целите на политика, които ще бъдат финансирани от бъдещата Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2021-2027

26.02.2021

Целите на политика, които ще бъдат финансирани от бъдещата Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2021-2027

Съвместната програмна група за Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2021-2027 избра цели на политиката (ЦП) 2 - По-екологичен, нисковъглероден преход към нулева въглеродна икономика и устойчива Европа и 4 - По-социална и приобщаваща Европа. Тези цели допълват двете цели на политиката, избрани с Решение 4/16.09.2020 г., а именно ЦП 3 - По-свързана Европа и ЦП 5 - Европа, по-близка до гражданите.

Те бяха избрани в съответствие с разпоредбите на член 15 от новото предложението за регламент на Interreg, свързани с тематичната концентрация и след анализ на нуждите и потенциала за развитие на района, описан подробно в Териториалния анализ на румънско-българската гранична зона.

Повече информация за програмата Interreg VI-A Румъния-България може да бъде намерена на новия уебсайт: www.interregviarobg.eu.