ЕС дава до 196 000 лв. за повече висшисти от уязвими групи

07.10.2021

ЕС ДАВА ДО 196 000 ЛВ. ЗА ПОВЕЧЕ ВИСШИСТИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Училища, университети и неправителствени организации ще могат да кандидатстват с проекти, които насърчават младежи от уязвими групи да завършат висше образование.

Одобрените предложения ще бъдат финансирани със суми от 100 000 лева до 196 000 лв. Това е заложено в критериите за подбор по операцията "Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование" на оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., които са публикувани за обществено обсъждане, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

Проектните предложения могат да подкрепят ученици от уязвими групи да завършат средното си образование и да продължат да учат в университет. Ще бъдат подпомагани също успешната интеграция и адаптиране в академичния живот на студенти-първокурсници от уязвими групи.

Сред дейностите, които могат да се финансират, са например допълнителни обучения на ученици от уязвими групи от втори гимназиален етап, за да положат успешно задължителните и допълнителните държавни зрелостни изпити и да кандидатстват в университет. На гимназистите ще се предоставя еднократна финансова помощ за покриване на разходите за кандидатстудентски такси, за пътуване и нощувка при явяване на изпитите в университет. Ще се отпускат еднократни суми за семестриални такси и настаняване за първата академична година в рамките на проекта.

С европейски средства може да се осигурят ментори за първокурсниците от уязвимите групи. Те ще изпълняват функциите на наставници, подпомагащи адаптацията и социализацията на новите студенти. Те ще ги ориентират в академичната среда, ще подкрепят и проследяват участието им в образователния процес - редовно участие в учебните занятия през първата година и др.

Проектът на методологията е публикуван и на следния адрес: http://opnoir.bg/?go=page&pageId=362  в раздел „Процедури/Процедури в процес на обществено обсъждане“ на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Програма за образование“.

В срок до 12.10.2021 г. (включително) заинтересованите страни могат да изпращат предложения и становища до Управляващия орган на електронен адрес: infosf@mon.bg.