Българската банка за развитие предлага кредити на предприемачи от уязвими групи

12.10.2021

БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕДЛАГА КРЕДИТИ НА ПРЕДПРИЕМАЧИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Българската банка за развитие ще подпомага представителите на уязвими групи, които искат да стартират собствен бизнес. „ББР Микрофинансиране“ ще отпуска заеми на фирми и самонаети лица, включително на безработни, младежи и хора с увреждания. Продуктът е насочен в подкрепа и на социални предприятия - т. нар. бизнеси с мисия, съобщават от банката.

Програмата ще даде възможност на малките и средните предприятия да ползват инвестиционен или оборотен кредит до 50 000 евро (97 791 лв.) при облекчени условия и с 25% по-ниски лихвени проценти, спрямо стандартните условия на ББР. Срокът за погасяването му е по-дълъг спрямо подобни продукти на финансовия пазар.

Гаранционният ресурс по програмата на „ББР Микрофинансиране“ е 1 млн. лв., а обемът на кредитите за крайни получатели се очаква да достигне 5 млн. лв.

С подкрепата се цели подобряване на достъпа до финансиране на стартиращи и социални предприятия, както и подпомагане на социалното предприемачество в придобиването на материални и нематериални активи за развитие или разширяване на дейността.

Дъщерното дружество на ББР сключи гаранционно споразумение за ползване на портфейлна гаранция с таван на загубите за микрофинансиране с „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (Фондът на фондовете). Ресурсът е по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020” (ОПРЧР), съфинансирана със средства от Европейския социален фонд.

Сред най-важните блага, създавани от тези компании, е социалният капитал – решаване на обществени проблеми, откриване на работни места, като едновременно с това се получава и приход за предприемача. Социалните предприятия разработват и прилагат иновации,  стимулиращи  социалното и икономическото развитие, предлагат нови стоки и публични услуги и променят стереотипите в пазарната и непазарната среда. Новият продукт на „ББР Микрофинансиране“ е създаден за този специфичен сегмент в икономиката на страната, който обикновено остава извън полезрението на търговските банки и общите мерки и програми.