Трябва ли ми Зелен сертификат за работа?

20.10.2021

ТРЯБВА ЛИ МИ ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ ЗА РАБОТА?

Какви са задълженията на работодателя и на работника/служителя, след влизането в действие на последната заповед на министъра на здравеопазването и в кои случаи ще ни бъде необходим Зелен сертификат за работа?

Съгласно заповед Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването, работодателите в лечебните заведения за болнична помощ, комплексните онкологични центрове, диализните центрове, хосписите и домовете за възрастни хора организират работния процес, като допускат до работа само служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Според същата заповед, контролът по изпълнение на въведените противоепидемични мерки се извършват от инспектори/служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Следователно, ако работите в:

- в лечебни заведения за болнична помощ;

- комплексни онкологични центрове;

- диализни центрове;

- хосписи и домове за възрастни хора;

- или сте инспектор/служител, който контролира изпълнението на въведените противоепидемични мерки,

ще бъдете допускани до работа само с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Към днешна дата (20.10.2021) и съгласно цитираната заповед на здравния министър, работодателите и органите по назначаване следва да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.

Работодателите и органите по назначаване във всички администрации организират работния процес на работниците/служителите, като:

- установят работно време с променливи граници и начало на работния ден между 7.30 и 10.00 часа, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно и

- разпоредят работа от разстояние на най-малко 50% от персонала, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно.