Увеличен е ресурсът за обучения за дигитални умения по ПРЧР (2021-2027)

25.10.2021

УВЕЛИЧЕН Е РЕСУРСЪТ ЗА ОБУЧЕНИЯ ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ ПО ПРЧР (2021-2027)

Увеличен е ресурсът, предвиден за обучения за придобиване и усъвършенстване на дигиталните умения по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027). Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев по време на заседание на Тематичната работна група за разработване на ПРЧР и Програмата за храни и основно материално подпомагане за програмен период 2021-2027 г. Ресурсът, който ще бъде насочен към обучения за дигитални умения, е в размер на близо 400 млн. лв. „Приближаваме се до желанията на социалните партньори да осигурим един цифров преход, в който никой няма да бъде изоставен“, коментира зам.-министърът. Той припомни, че в Националния план за възстановяване и устойчивост са предвидени амбициозен обем от дейности, като над 350 млн. лв. ще бъдат насочени към обучения за придобиване на базови компетентности в дигиталното поведение.

Общият бюджет на ПРЧР (2021-2027) е 3,8 млрд. лв. За различни мерки, свързани с осигуряване на младежка заетост, ще бъдат насочени близо 680 млн. лв. Достъпът на безработни и неактивни хора ще бъде улеснен с операции, чиито бюджет за следващите години е над 678 млн. лв. За социално включване са отделени близо 1,4 млрд. лв., а мерките включват деинституционализацията на грижите за възрастни хора в България и гарантиране на достъпни социални услуги за уязвими групи.

Над 55 000 представители на маргинализираните общности, като ромите, се очаква да бъдат обхванати в различни мерки за комплексна подкрепа за равенство, включване и участие в образование и заетост, както и достъп до жилища и здравеопазване. Бюджетът за мерки за интеграция на маргинализираните общности е в размер на 187 млн. лв.

Грижата за децата в нужда е друг важен приоритет при изпълнението на ПРЧР (2021-2027). Чрез участие в реализацията на Европейската гаранция за детето над 41 000 деца ще бъдат включени в услуги за ранно детско развитие, достъп до здравеопазване и подходящо жилище. Над 81.6 млн. лв. от Европейската гаранция за детето ще бъдат насочени към мерки за намаляване на риска от бедност за децата с 26.6%. Мерки по Гаранцията ще се изпълняват и от Програма Образование за подкрепа и в системата на училищното образование.

Проектът на Програмата за храни и основно материално подпомагане за следващия програмен период също бе представен на членовете на Тематичната работна група. „Проектът има за цел да идентифицира най-нуждаещите се хора, да разпознае техните нужди, да ги насочи към подходящата подкрепа, но и да проследява резултатите на ниво конкретно нуждаещо се лице“, подчерта Анна Ангелова, началник отдел „Програмиране и подбор на операциите“ в Агенцията за социално подпомагане. Хората в нужда ще могат да разчитат на материална помощ и подпомагане с храни, което ще включва хранителни продукти, „Топъл обяд“ и хигиенни продукти. Над 10 000 новородени, които живеят в рискова среда, бедност или за тях не се полагат достатъчно грижи, ще получават пакети със санитарни принадлежности. Със средства от Програма „Храни“ общо 10 000 деца на възраст от 10 месеца до 3 години ще получават и храна от Детска кухня. Бюджетът на Програмата за храни и основно материално подпомагане ще бъде в размер на около 412 млн. лв.

Зам.-министър Иван Кръстев заяви, че по оценка на Европейската комисия, Оперативна програма за храни и допълнително материално стимулиране (2014-2020) е най-добре изпълняваната програма в целия Европейски съюз като ефективност, финансово изпълнение и най-добър ефект върху целевите групи. Според него при подготовката на новата програма за периода 2021-2027 г. Управляващият орган е успял да разшири приложното действие на Програма „Храни“ и да включи иновативни за ЕС дейности, които ще помогнат да излезем от обикновеното раздаване на хранителни продукти веднъж или два пъти в годината.

Проектите на ПРЧР и Програма „Храни“ за следващия програмен период са изпратени до Европейската комисия в края на миналата седмица. „Буквално сме на финалната права. Основната ни амбиция е да осигурим по най-бързия и качествен начин достъп до финансиране на широкия кръг бенефициенти, защото най-често това финансиране променя животи“, коментира зам.-министърът.