Антикризисните стимули за разкриване на работни места ще са поне до юни 2023 г.

03.12.2021

АНТИКРИЗИСНИТЕ СТИМУЛИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА ЩЕ СА ПОНЕ ДО ЮНИ 2023 Г.

Приети са изменения във финансирания от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” проект „Заетост за теб” и срокът му се удължава до 30 юни 2023 г. Също така се променят условията за допустимост, съобщават от Агенция по заетостта.

Oтпада националната квота от 50 млн. лв. за приоритетно подпомагане на работодатели от сфери „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации”. По този начин целият бюджет на проекта се разпределя на квотен принцип на ниво област съгласно равнището на безработица, броя на новорегистрираните безработни и брой работодатели от съответните области в страната.

Наетите лица по проекта не следва да са били заети при същия работодател или свързани с него физически  и юридически лица – работодатели, за период от 6 (шест) месеца от датата на подаване на заявката от страна на работодателя. 

За всички работодатели, които са подали заявка, получили одобрение или са сключили договори до 2 декември 2021 г. вкл., се счита, че обявените свободни работни места са разкрити преди промяната в условията на проект „Заетост за теб” и безработните лица следва да не са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период не по-малък от 1 (един) месец от подаване на Заявката на работодателя.

За всички работодатели, подали заявка след 2 декември, се счита, че обявените свободни работни места са разкрити след промяната в условията на проект „Заетост за теб” и безработните лица следва да не са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 6 (шест) месеца от подаване на Заявката на работодателя.

Електронни заявки ще се приемат до изчерпване на финансовия ресурс по схемата.

Документи и начин за участие в проекта могат да бъдат намерени ТУК.

Схемата „Заетост за теб” стартира през септември 2020 г. като антикризисна мярка, с която се подпомагат работодатели да разкриват нови работни места и да назначават безработни, като се покрива минималната работна заплата и осигуровките към нея.