СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕТНИЧЕСКИ ТОЛЕРАНТНИ РАБОТОДАТЕЛИ

Екипът по проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион” връчи сертификати „Етнически толерантен работодател“ на фирма „Екотерра“ ЕООД – гр. Берковица и на Комунални дейности – гр. Берковица. С връчването на сертификатите бяха насърчени работодателите, които следват принципа на равно третиране на работниците и осигуряват недискриминационен подход към тях.

Проектът „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион” (Combined Еfforts in Support to Disadvantaged People on the Labour Marketin the Cross-Border Area) с регистрационен номер на договора Project No.16.4.2.056, e-MS Code ROBG 163 по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020, Приоритетната ос 4. „Квалифициран и приобщаващ регион” има за цел да предостави  информация и консултация на безработни лица и младежи в неравностойно положение с възможности за работа в страната и чужбина, предлагане на услуги за работодатели при наемане на безработни лица, възможности за кандидатстване с проекти по програми на ЕС, предоставяне на финансова информация за социално осигуряване. Консултантските центрове приложиха иновативен подход, заимстван от Чехия, за връчването на сертификати „Етнически толерантен работодател“.